ระบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ สำนักเลขานุการ วิทยบริการ
รายละเอียด
ชื่อ - สกุลอิสมะแอ วานิ
ตำแหน่งงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทร0895077862
อีเมล์issama-ae.w@psu.ac.th
ประเด็นการประเมิน ระดับการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ
ระยะเวลาการให้บริการ
มนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
เรื่องที่ท่านไม่พึงพอใจมากที่สุด (ถ้ามี)