ปฏิทินสำนักวิทยบริการ

ปฏิทินของสำนักวิทยบริการ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในองค์กรให้กับผู้ใช้บริการ โดยกิจกรรมจะแสดงของแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายหอสมุดจอห์นเอฟ เคนเนดี้ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา และสำนักงานเลขนุการ