ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษอาร์ตมัน ขนาดA4 120 แกรม 3,400.00  17/05/2564 วทก 134/64
2 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สาย 5,500.00  24/05/2564 วทก 144/64
3 นายสมบัติ นพจนสุภาพ จ้างทำตู้ฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีซี 11,474.00  16/06/2564 วทก 162/64 4
4 0994000596 บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ตามใบเสนอราคาเลขที่ BN/NL/IV/6302537 1,309.00  19/05/2564 วทก 143/64 4
5 0943552000412 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพงษ์ธนโชติ โยธา ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 16 ชั้น 2 181,400.00  วทก 146/64 4
6 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เปลี่ยนเฟืองมอเตอร์ 4,500.00  17/05/2564 วทก 137/64
7 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เปลี่ยนเฟืองยกถาด 3,000.00  17/05/2564 วทก 137/64
8 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เปลี่ยนสายพาน 7,500.00  17/05/2564 วทก 137/64
9 https://www.3dvista.com/ โปรแกรมพัฒนาระบบนำชมเสมือนจริง 19,960.00  20/05/2564 วทก 168/64 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) ไมค์บูมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 51,467.00  20/05/2564 วทก 141/64 4
11 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) ไมค์ไร้สายดิจิทัล 19,688.00  20/05/2564 วทก 142/64 4
12 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) ไมค์ไร้สาย 22,470.00  20/05/2564 วทก 140/64 4
13 0107544000043 บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รถเข็นแยกชิ้นอเนกประสงค์ 798.00  17/05/2564 วทก 138/64
14 0955538000267 บริษัทสมาร์ท เอ็นเนอร์ยี ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 52,900.00  01/06/2564 วทก 169/64 4
15 3949900107825 ร้านศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ ปัตตานี หมึกเครื่องโทรสาร รุ่น FAX-2960 1,390.00  17/05/2564 วทก 136/64 4
16 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีแดง เครื่อง 9150 18,000.00  17/05/2564 วทก 135/64 4
17 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีฟ้า เครื่อง 9150 18,000.00  17/05/2564 วทก 135/64 4
18 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีเหลือง เครื่อง 9150 18,000.00  17/05/2564 วทก 135/64 4


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) ีระบบวีดิโอ Conference Cam 41,730.00  25/05/2564 วทก 167/64 4

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓