ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษแก้ว 120.00  09/12/2562 วทก 024/63
2 0000000000000 - กระดาษวาดภาพ 1,200.00  26/12/2562 วทก 060/63
3 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 12*18 นิ้ว 3,800.00  27/12/2562 วทก 038/63
4 0000000000000 - กระปุกออมสิน 816.00  26/12/2562 วทก 060/63
5 0000000000000 - กระเป๋ากระสอบ 6,000.00  26/12/2562 วทก 060/63
6 0000000000000 - กระเป๋าดินสอ คละแบบ 288.00  26/12/2562 วทก 060/63
7 0000000000000 - กล่องดินสอ 2 ชั้นแคปซูล 480.00  26/12/2562 วทก 060/63
8 0000000000000 - กล่องดินสอ บานพับเมโลดี้ 720.00  26/12/2562 วทก 060/63
9 0000000000000 - กล่องดินสอ หูล็อคใหญ่ 612.00  26/12/2562 วทก 060/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 0000000000000 - กล่องบิ๊กล๊อึ 204.00  26/12/2562 วทก 060/63
11 0000000000000 - ก้านลูกโป่ง สีขาว 160.00  26/12/2562 วทก 060/63
12 0000000000000 - ก้านลูกโป่งคละสี 300.00  26/12/2562 วทก 060/63
13 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กาวปืนใหญ่ 100.00  09/12/2562 วทก 024/63
14 0000000000000 - เข็มหมุดแผง หัวสี 40.00  26/12/2562 วทก 060/63
15 0000000000000 - เข็มหมุดหัวสีส้ม 80.00  26/12/2562 วทก 060/63
16 1909900040376 / 1909900040376 กิตติศักดิ์ แก้วเนียม ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลบันทึกเรื่องเล่า Pattani Heritage 60,000.00  04/12/2562 วทก 162/63 4
17 0105557032 บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 1051 เดือนพฤศจิกายน 2562 15,440.70  13/12/2562 วทก 027/63
18 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนพฤศจิกายน 2562 7,988.40  13/12/2562 วทก 034/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนพฤศจิกายน 2562 13,429.08  13/12/2562 วทก 033/63
20 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เดือนพฤศจิกายน 2562 จากเครื่อง Xerox 49.20  13/12/2562 วทก 036/63
21 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนตุลาคม 2562 81,497.01  11/12/2562 วทก 037/63
22 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนตุลาคม 2562 18,500.79  27/12/2562 วทก 040/63
23 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนพฤศจิกายน 2562 21,095.13  18/12/2562 วทก 031/63
24 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนพฤศจิกายน 2562 13,143.69  13/12/2562 วทก 032/63
25 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่องXerox เดือนตุลาคม 2562 74.40  13/12/2562 วทก 035/63
26 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี ขนาด เอ 4 เดือนพฤศจิกายน 2562 เครื่อง Xerox 500.00  13/12/2562 วทก 036/63
27 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี เอ 3 เดือนพฤศจิกายน 2562 เครื่อง Xerox 6.00  13/12/2562 วทก 036/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
28 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสีขนาด เอ 4 จากเครื่อง Xerox เดือนตุลาคม 2562 800.00  13/12/2562 วทก 035/63
29 0000000000000 - ค่าอุปกรณ์เกม 200.00  26/12/2562 วทก 060/63
30 0000000000000 - ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที 1,500.00  26/12/2562 วทก 060/63
31 0945556000281 บริษัทปัตตานี ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) ฉากประกบ 50.00  12/12/2562 วทก 029/63
32 0000000000000 - ชามหลุม 216.00  26/12/2562 วทก 060/63
33 0000000000000 - ชุดแก้วเดี่ยว 9,900.00  26/12/2562 วทก 060/63
34 0000000000000 - ชุดปากกาเมจิ 120.00  26/12/2562 วทก 060/63
35 0000000000000 - ชุดสีพลาสเทล 4,000.00  26/12/2562 วทก 060/63
36 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) โซดาไฟแบบเกล็ดสีขาว 950.00  27/12/2562 วทก 041/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
37 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ตะปูเข็ม 150.00  09/12/2562 วทก 024/63
38 0105533057 บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ตามใบเสนอราคาบริษัทคิโนะคูนิยะบุ๊คสโตร์ 2,133.00  13/12/2562 วทก 026/63
39 0105557032 บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 951 เดือนพฤศจิกายน 2562 4,098.68  13/12/2562 วทก 028/63
40 0945556000281 บริษัทปัตตานี ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) น้อตฉากรู 300.00  12/12/2562 วทก 029/63
41 0000000000000 - ปากกาเมจิ 99.00  26/12/2562 วทก 060/63
42 0945556000281 บริษัทปัตตานี ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) พลาสติกรองขาเหล็กฉาก 40.00  12/12/2562 วทก 029/63
43 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ฟลอร่าเทป 25.00  09/12/2562 วทก 024/63
44 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ใยกุหลาบ 65.00  09/12/2562 วทก 024/63
45 0000000000000 - ลูกโป่งคละสี 100.00  26/12/2562 วทก 060/63


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
46 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สติ๊กเกอร์ขนาด 2.00*2.00 เมตร 2,000.00  27/12/2562 วทก 039/63
47 0000000000000 - สายรุ้ง 140.00  26/12/2562 วทก 060/63
48 0000000000000 - สีชอล์ค 615.00  26/12/2562 วทก 060/63
49 0000000000000 - สีพลาสเทล 1,900.00  26/12/2562 วทก 060/63
50 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) เสาธงอลูมิเนียม สูง 2 เมตรพร้อมที่ตะขอ 2,160.00  27/12/2562 วทก 041/63
51 0945556000281 บริษัทปัตตานี ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) เหล็กฉากเจาะรูสีเทา 1.8 มม. 2,970.00  12/12/2562 วทก 029/63

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓