ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) Post it ขนาด 3*3 นิ้ว 540.00  01/02/2564 วทก 076/64
2 1940300153635 ร้านดีไซน์ปริ้น กรอบอะคริลิคแนวตั้ง A4 1,600.00  18/06/2564 วทก 160/64
3 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 80 แกรม ดับเบิ้ลเอ 2,100.00  01/02/2564 วทก 077/64
4 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษธรรมดา ขาว 70 แกรม ขนาด A4 "ไอเดีย ส้ม" 1,800.00  01/02/2564 วทก 075/64
5 0905547000274 บริษัทมาสเตอร์พีซแอนด์โครเชท์ จำกัด (สาขา 00002) กระเป๋าผ้าดิบ 12,500.00  02/12/2563 วทก 081/64
6 0905559003851 บริษัทศูนย์บ่มเพาะวิศวกร จำกัด กล่องควบคุมการชาร์จ 12/24V 30A 6,195.30  01/12/2563 วทก 080/64
7 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด กล้องวิดีโอ​ความคมชัดสูง จำนวน 3 ชุด 446,400.00  17/02/2564 วทก 105/64
8 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กาวร้อน 60.00  01/02/2564 วทก 076/64
9 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส แก้ไขรอยรั่วของเครื่องปรับอากาศ รหัส วทก 01-090-1/1-63 300.00  16/02/2564 วทก 084/64

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือนมกราคม 2564 759.36  16/02/2564 วทก 095/64
11 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง1230 เดือนมกราคม 2564 10,559.01  16/02/2564 วทก 094/64
12 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง5200 เดือนมกราคม 2564 284.80  16/02/2564 วทก 087/64
13 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง8210 เดือนมกราคม 2564 1,911.00  16/02/2564 วทก 090/64
14 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง8210 เดือนมกราคม 2564 4,614.96  16/02/2564 วทก 089/64
15 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง8210 เดือนมกราคม 2564 1,617.00  16/02/2564 วทก 088/64
16 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง9150 เดือนมกราคม 2564 1,049.79  16/02/2564 วทก 093/64
17 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง9150 เดือนมกราคม 2564 17,507.70  16/02/2564 วทก 092/64
18 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนมกราคม 2564 555.50  16/02/2564 วทก 086/64

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 0905559003851 บริษัทศูนย์บ่มเพาะวิศวกร จำกัด แคลมป์มิเตอร์ UNI-T 203 32,645.70  01/12/2563 วทก 080/64
20 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส ซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส วทก 4120-001-002-4/19-43/ง ที่ห้องโสตฯ 700.00  16/02/2564 วทก 082/64
21 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ซ่อมเครื่องไสสันทากาว รหัส วทก 01-146-001/001-57/ง เนื่องจากเฟืองยกถาดและเฟืองมอเตอร์ไม่ทำงาน 7,500.00  18/02/2564 วทก 096/64
22 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส ซ่อมบอร์คคอร์ยเย็น ระบบอินวอเตอร์ของเครื่องปรับอากาศ รหัส วทก 01-090-6/18-62/บ 1,300.00  16/02/2564 วทก 085/64
23 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) โซดาไฟ 1,200.00  10/02/2564 วทก 079/64
24 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ตรายางวันที่ 150.00  10/02/2564 วทก 079/64
25 0105544006 บริษัทบิ๊ก แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด ์Netflix (วีดีโอออนไลน์) 14,338.00  16/02/2564 วทก 083/64
26 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถ่านไฟฉาย ขนาด C 200.00  01/02/2564 วทก 076/64
27 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถ่านอัลคาไลน์ AA 540.00  10/02/2564 วทก 079/64

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
28 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนมกราคม 2564 266.70  16/02/2564 วทก 091/64
29 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนมกราคม 2564 8,519.50  16/02/2564 วทก 087/64
30 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) เทปกาว 2 หน้า 3 M 1,080.00  10/02/2564 วทก 079/64
31 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) แท่นวางโชว์หนังสืออะคริลิคใส 3,000.00  01/03/2564 วทก 099/64
32 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) นกหวีด 360.00  01/02/2564 วทก 076/64
33 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ปากกาลงนาม 250.00  01/02/2564 วทก 076/64
34 0903549001748 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด ผงซักฟอกล้างคราบสกปรกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยี่ห้อ 3M (25 กก.) 1,150.00  10/02/2564 วทก 078/64
35 0905559003851 บริษัทศูนย์บ่มเพาะวิศวกร จำกัด แผ่นโซล่าเซลล์ 30W 17,173.50  01/12/2563 วทก 080/64
36 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) แฟ้มกล่าวรายงาน 360.00  01/02/2564 วทก 076/64


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
37 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) โฟมนุ่ม 75.00  01/02/2564 วทก 076/64
38 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ลวด 120.00  01/02/2564 วทก 076/64
39 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ลวดสี 45.00  01/02/2564 วทก 076/64
40 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ลูกปิงปอง 150.00  01/02/2564 วทก 076/64
41 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีชมพู เครื่อง 9150 18,000.00  01/02/2564 วทก 074/64
42 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีเหลือง เครื่อง 9150 18,000.00  01/02/2564 วทก 074/64
43 0905559003851 บริษัทศูนย์บ่มเพาะวิศวกร จำกัด หลอดไฟ 12-85VDC 9W 1,733.40  01/12/2563 วทก 080/64

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓