ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษการ์ดขาว ขนาด A4 240 แกรม 1,000.00  18/01/2564 วทก 057/64
2 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ของเครื่อง 8210 เดือน ธ.ค.63 126.00  20/01/2564 วทก 064/64
3 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน ธ.ค.63 581.91  20/01/2564 วทก 069/64
4 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ ของเครื่อง 8210 เดือน ธ.ค.63 88,935.21  20/01/2564 วทก 060/64
5 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือน ธ.ค.63 331.60  20/01/2564 วทก 063/64
6 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน ธ.ค.63 1,189.65  20/01/2564 วทก 061/64
7 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน ธ.ค.63 73,127.88  20/01/2564 วทก 062/64
8 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือน ธ.ค.63 973.50  20/01/2564 วทก 066/64
9 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือน ธ.ค.63 8,954.00  20/01/2564 วทก 063/64


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส ซ่อม/เปลี่ยนรีโมทเครื่องปรับอากาศ รหัส วทก 01-090-18/18-62/ร 2,200.00  18/01/2564 วทก 059/64
11 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส ซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศห้องมีเดีย รหัส วทก 4120-001-002-9/19-43/ง 2,900.00  26/01/2564 วทก 070/64
12 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน ธ.ค.63 2,118.90  20/01/2564 วทก 068/64
13 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน ธ.ค.63 84,676.62  20/01/2564 วทก 067/64
14 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดแม็กมุมหลังคา เครื่อง 9150 9,000.00  20/01/2564 วทก 065/64
15 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ หน้ากากอนามัย 1,500.00  26/01/2564 วทก 071/64
16 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีฟ้า เครื่อง 9150 18,000.00  18/01/2564 วทก 058/64
17 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ หูฟังแบบครอบหู 5,250.00  03/05/2564 วทก 127/64

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓