ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ Adapter 5V 2A 400.00  03/12/2563 วทก 023/64
2 บริษัทหาดใหญ่ ดับเบิ้ล เอ จำกัด กระดาษถ่ายเอกสาร A3 80 แกรม 181,900.00  24/12/2563 วทก 045/64
3 บริษัทหาดใหญ่ ดับเบิ้ล เอ จำกัด กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 82,390.00  24/12/2563 วทก 045/64
4 1941000168778 อาบี กระจกอลูมิเนียม กุญแจบานสวิง 900.00  07/12/2563 วทก 025/64
5 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 5200 เดือน พ.ย.63 3.20  16/12/2563 วทก 037/64
6 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือน พ.ย.63 11,432.61  16/12/2563 วทก 036/64
7 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือน พ.ย.63. 249.69  16/12/2563 วทก 033/64
8 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือน พ.ย.63 25,562.88  16/12/2563 วทก 034/64
9 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง FW1230 เดือน พ.ย.63 44,833.95  16/12/2563 วทก 035/64

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร สี จากเครื่อง 5200 เดือน พ.ย.63 2,161.50  16/12/2563 วทก 037/64
11 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือนตุลาคม 2563 12.18  07/12/2563 วทก 029/64
12 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนตุลาคม 2563 5.60  07/12/2563 วทก 032/64
13 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนตุลาคม 2563 3,267.60  07/12/2563 วทก 030/64
14 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนตุลาคม 2563 40,965.33  07/12/2563 วทก 031/64
15 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือน พ.ย.63 247.50  16/12/2563 วทก 038/64
16 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนตุลาคม 2563 6,847.50  07/12/2563 วทก 032/64
17 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เครื่องเคลือบบัตร 5,200.00  07/12/2563 วทก 039/64
18 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ จอบเหล็ก 1,875.00  07/12/2563 วทก 027/64

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) โซดาไฟ 600.00  07/12/2563 วทก 024/64
20 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ตลับหมึกพิมพ์ Laserjet 49A 3,480.00  25/12/2563 วทก 046/64
21 0105533057 บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ตามใบเสนอราคาบ.คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ INV20110312 18,809.10  28/12/2563 วทก 048/64
22 0105533057 บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ตามใบเสนอราคาบ.คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ INV20110313 2,310.30  28/12/2563 วทก 048/64
23 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬาฯ เลขที่ 6400241200618 26,084.50  28/12/2563 วทก 049/64
24 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด 3 A 960.00  07/12/2563 วทก 024/64
25 3940300044140 ร้านภูรีปริ้นช็อบ ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เอ 3 396.00  07/12/2563 วทก 028/64
26 3940300044140 ร้านภูรีปริ้นช็อบ ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เอ 3 16.00  07/12/2563 วทก 028/64
27 3940300044140 ร้านภูรีปริ้นช็อบ ถ่ายเอกสารขาว-ดำ ขนาด เอ 4 47.25  07/12/2563 วทก 028/64

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
28 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ธงชาติไทย ขนาด 60*90 700.00  07/12/2563 วทก 024/64
29 1940300153635 ร้านดีไซน์ปริ้น พิมพ์สติ๊กเกอร์ ขนาด 100 x 50 ซม. 275.00  03/12/2563 วทก 021/64
30 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดเย็บมุม (เครื่อง 9150 ) 8,000.00  16/12/2563 วทก 041/64
31 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดเย็บมุม (เครื่อง FW 1230) 8,000.00  16/12/2563 วทก 041/64
32 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส ล้างเครื่องปรับอากาศ วทก 01-090-001-2/5-48/บ 500.00  24/12/2563 วทก 044/64
33 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส ล้างเครื่องปรับอากาศ วทก 01-090-18/18-62/บ 500.00  24/12/2563 วทก 044/64
34 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส ล้างและเปลี่ยนมอเตอร์คอร์ยร้อนของเครื่องปรับอากาศ วทก 01-090-1/1-48/ร 2,450.00  24/12/2563 วทก 044/64
35 0945535000061 บริษัทเหรียญทองปัตตานี จำกัด ลูกสูบ (โถสุขภัณฑฺ์) 980.00  07/12/2563 วทก 026/64
36 0105553044218 บริษัทนิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 19,000.00  วทก 072/64


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
37 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) สติ๊กเกอร์ใสแผ่นใหญ่(โกดัก) 2,200.00  03/12/2563 วทก 022/64
38 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึก สีเหลือง เครื่อง 9150 18,000.00  03/12/2563 วทก 020/64 4
39 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ หมึกพิมพ์ Laserjet 78A 2,700.00  24/12/2563 วทก 043/64

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓