ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษอาร์ตมัน A3 250 แกรม 3,500.00  21/01/2563 วทก 058/63
2 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษอาร์ตมัน a3 120 แกรม 2,000.00  21/01/2563 วทก 058/63
3 3941000246911 ร้านฟอร์ ไลฟ์ ขนม 975.00  20/01/2563 วทก 108/63
4 - / - Flagdeedee Shop ค่าจัดส่ง 200.00  10/01/2563 วทก 053/63
5 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือนธันวาคม 2562 272.40  13/01/2563 วทก 052/63
6 0105557032 บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร เครื่อง 1051 เดือนธันวาคม 2562 19,069.16  13/01/2563 วทก 051/63
7 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร เครื่อง 8210 เดือนธันวาคม 2562 41,465.13  17/01/2563 วทก 056/63
8 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร เครื่อง 8210 เดือนธันวาคม 2562 10,293.57  21/01/2563 วทก 057/63
9 0105557032 บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร เครื่อง 951 เดือนธันวาคม 2562 10.26  13/01/2563 วทก 055/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร จากเครื่อง 9150 เดือนธันวาคม 2562 23,368.80  13/01/2563 วทก 047/63
11 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือนธันวาคม 2562 6,963.00  13/01/2563 วทก 052/63
12 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) เครื่องบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 117,272.00  14/02/2563 วทก 067/63
13 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง Xerox เดือนธันวาคม 2562 3.20  13/01/2563 วทก 050/63
14 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารสี ขนาดเอ 4 เครื่อง Xerox 12.00  13/01/2563 วทก 050/63
15 - / - Flagdeedee Shop ธงราวพลาสติก 400.00  10/01/2563 วทก 053/63
16 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ธงอาเซียน 750.00  13/01/2563 วทก 054/63
17 3941000246911 ร้านฟอร์ ไลฟ์ น้ำเปล่า 590.00  20/01/2563 วทก 108/63
18 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ป้ายสติ๊กเกอร์ A17 300.00  13/01/2563 วทก 049/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) แผ่นสวัสดีปีใหม่ 90.00  13/01/2563 วทก 054/63
20 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) โมบาย 220.00  13/01/2563 วทก 054/63
21 3941000246911 ร้านฟอร์ ไลฟ์ ไมโล 1,100.00  20/01/2563 วทก 108/63
22 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ลวดเย็บมุงหลังคา Ricoh 5200 7,490.00  09/01/2563 วทก 043/63
23 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ลวดเย็บมุงหลังคา Ricoh 8210 10,700.00  09/01/2563 วทก 042/63
24 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดเย็บมุงหลังคา Riso 9150 9,000.00  16/01/2563 วทก 046/63
25 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดเย็บมุม Riso 9150 8,000.00  16/01/2563 วทก 046/63
26 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ลวดเย็บมุม Ricoh 8210 4,280.00  09/01/2563 วทก 042/63
27 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ลูกโป่ง 170.00  13/01/2563 วทก 054/63


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
28 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) สายรุ้ง 525.00  13/01/2563 วทก 054/63
29 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ หมึกพิมพ์สีดำ เครื่องพิมพ์ ไวนิล 4,500.00  15/01/2563 วทก 045/63
30 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกพิมพ์สีแดง เครื่องพิมพ์ Riso 18,000.00  16/01/2563 วทก 044/63
31 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ หมึกพิมพ์สีแดง เครื่องพิมพ์ ไวนิล 4,500.00  15/01/2563 วทก 045/63
32 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกพิมพ์สีฟ้า เครื่องพิมพ์ Riso 18,000.00  16/01/2563 วทก 044/63
33 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ หมึกพิมพ์สีฟ้า เครื่องพิมพ์ ไวนิล 4,500.00  15/01/2563 วทก 045/63
34 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกพิมพ์สีเหลือง เครื่องพิมพ์ Riso 18,000.00  16/01/2563 วทก 044/63
35 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ หมึกพิมพ์สีเหลือง เครื่องพิมพ์ ไวนิล 4,500.00  15/01/2563 วทก 045/63

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓