ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ESET Endpoint Antivirus 2 Year Renew 4,000.00  17/02/2563 วทก 073/63
2 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ESET Media Kit 950.00  17/02/2563 วทก 073/63
3 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ - 0.00  17/02/2563 วทก 073/63
4 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) กล้องถ่ายวิดีโอความคมชัดสูง ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 137,495.00  11/03/2563 วทก 087/63
5 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) กล้องถ่ายวิดีโอความคมชัดสูง ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 121,980.00  11/03/2563 วทก 087/63
6 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาวดำ จากเครื่อง 5200 เดือนมกราคม 2563 210.80  14/02/2563 วทก 070/63
7 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร เอ 4 ขาว-ดำ จากเครื่อง Xerox เดือนมกราคม 63 102.80  09/03/2563 วทก 088/63
8 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารจากเครื่อง 8210 เดือนมกราคม 2563 75,866.91  14/02/2563 วทก 071/63
9 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง5200 เดือนมกราคม 2563 5,219.50  14/02/2563 วทก 070/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ค่าปั้มกุญแจ 160.00  17/02/2563 วทก 072/63
11 0000000000000 - ซ่อมรถจักรยานยนต์ 1,220.00  18/03/2563 วทก 093/63
12 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารสี เอ 4 จากเครื่อง Xerox เดือนมกราคม 63 20.00  09/03/2563 วทก 088/63
13 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ป้ายพวงกุญแจ 90.00  17/02/2563 วทก 072/63
14 0943562000091 / 0943562000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโยลันดาเคอร์เท่นโฮม 2019 ผ้าม่านขนาด 3.77 * 1.90 เมตร(ไม่รวมรางผ้าม่าน) 3,800.00  02/03/2563 วทก 081/63
15 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) โฟม ขนาด ครึ่งนิ้ว 120.00  17/02/2563 วทก 072/63
16 4101700091206 ร้านปัตตานีวัสดุ ลูกยางกันซึม 90.00  11/02/2563 วทก 092/63
17 4101700091206 ร้านปัตตานีวัสดุ ลูกยางงวงช้าง 90.00  11/02/2563 วทก 092/63
18 3102002607081 ร้านวิษณุ ซัพพลาย สายสัญญาณทีวี RG6 525.00  27/02/2563 วทก 076/63


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 3102002607081 ร้านวิษณุ ซัพพลาย หัวสายสัญญาณ RG6 4 ตัว ๆ ละ 15 / PRCA-L จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 25 = 110 110.00  27/02/2563 วทก 076/63

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓