ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 0945544000036 บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด Hard Disk 500 GB แบบ SSD SATA ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น 860 EVO (MZ-76E500BW) 4,980.00  23/11/2563 วทก 019/64
2 3949900260341 / - นางสุลีมาศ มาสิก กระเช้าผลไม้ 2,925.00  25/11/2563 วทก 073/64
3 3940200012947 นางสาวประทุมรัตน์ รัตน์น้อย ขนม 120.00  05/11/2563 วทก 053/64
4 0955536000073 บริษัทยะลาเซเว่น จำกัด ขนมหน้านมฮอกไกโด 35.00  05/11/2563 วทก 056/64
5 0955536000073 บริษัทยะลาเซเว่น จำกัด ขนมหน้าสังขยา 35.00  05/11/2563 วทก 056/64
6 0105543056078 บริษัทโมชิ โมชิ เจแปน จำกัด ขวดน้ำลายต่าง ๆ 250.00  05/11/2563 วทก 054/64
7 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครือง 9150 เดือน ต.ค.63 5,779.83  04/11/2563 วทก 014/64
8 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือน ต.ค.63 43,180.41  04/11/2563 วทก 015/64
9 0955536000073 บริษัทยะลาเซเว่น จำกัด โดราฯคัสตาร์ด(9 ชิ้น)/อัลมอนต์(12 ชิ้น) 189.00  05/11/2563 วทก 056/64

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 0994000596 บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ตามใบเสนอราคา บ. บุ๊คเน็ท BN/NL/IV/6302245 6,183.75  04/11/2563 วทก 012/64
11 0994000596 บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ตามใบเสนอราคา บ. บุ๊คเน็ท BN/NL/IV/6302296 2,698.75  04/11/2563 วทก 012/64
12 0105535134278 เซ็นทรัลฟู้ดเทล บจ. สาขาหาดใหญ่ ซีพีเอ็น สาขาที่ 00293 โปเยโอ๊คชอกโกแลต 201.00  05/11/2563 วทก 052/64
13 3941000246911 ร้านฟอร์ ไลฟ์ ผ้าเย็น 420.00  05/11/2563 วทก 055/64
14 0105543056078 บริษัทโมชิ โมชิ เจแปน จำกัด ผ้าห่ม 318.00  05/11/2563 วทก 054/64
15 3940200012947 นางสาวประทุมรัตน์ รัตน์น้อย พวงมาลัยคล้องคอ 769.00  05/11/2563 วทก 053/64
16 0955536000073 บริษัทยะลาเซเว่น จำกัด มินิแพ็คลูกเกด 108.00  05/11/2563 วทก 056/64
17 0105535134278 เซ็นทรัลฟู้ดเทล บจ. สาขาหาดใหญ่ ซีพีเอ็น สาขาที่ 00293 ไม้เสียบอาหาร 16.00  05/11/2563 วทก 052/64
18 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดแม็ก เครื่อง 9150 ลวดมุมหลังคา 4,500.00  04/11/2563 วทก 013/64


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดแม็กเครื่อง 9150 ลวดเย็บมุม 4,000.00  04/11/2563 วทก 013/64
20 3941000246911 ร้านฟอร์ ไลฟ์ ลูกอมมายมินท์ 76.00  05/11/2563 วทก 055/64
21 3941000246911 ร้านฟอร์ ไลฟ์ ลูกอมอามีร่า 43.00  05/11/2563 วทก 055/64
22 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไวนิล ขนาด 0.2 x 1.52 ม. 100.00  04/11/2563 วทก 011/64
23 0105535134278 เซ็นทรัลฟู้ดเทล บจ. สาขาหาดใหญ่ ซีพีเอ็น สาขาที่ 00293 โอรีโอทินส์ 189.00  05/11/2563 วทก 052/64

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓