ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 0105558129319 บริษัทย่งลิบง้วนอีเลคทริค(กรุงเทพ) จำกัด (สำนักงานใหญ่) หลอดนีออน ฟิลิปส์ TUV 25W G13 T8 6,625.44  05/06/2563 วทก 163/63
2 0503543003475 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริวงศ์พานิช (สำนักงานใหญ่) Sticker พื้นขาวมัน พิมพ์เลเซอร์ 354.00  18/05/2563 วทก 139/63
3 0105557032 บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร เครื่อง 1051 เดือนมีนาคม 2563 10,483.22  05/05/2563 วทก 133/63
4 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนเมษายน 2563 1.60  29/05/2563 วทก 150/63
5 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 302.40  29/05/2563 วทก 146/63
6 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนเมษายน 2563 11,346.09  29/05/2563 วทก 151/63
7 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง5200 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 2.80  29/05/2563 วทก 147/63
8 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 81.60  29/05/2563 วทก 145/63
9 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 39,573.66  29/05/2563 วทก 143/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 18,211.20  29/05/2563 วทก 144/63
11 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนเมษายน 2563 36.12  29/05/2563 วทก 148/63
12 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 6,396.50  29/05/2563 วทก 145/63
13 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนเมษายน 2563 2,706.00  29/05/2563 วทก 149/63
14 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง5200 เดือนเมษายน 2563 1,023.00  29/05/2563 วทก 150/63
15 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสีดำ จากเครื่อง 9150 เดือนเมษายน 2563 32.55  18/05/2563 วทก 135/63
16 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสีดำ จากเครื่อง 9150 เดือนเมษายน 2563 394.80  18/05/2563 วทก 134/63
17 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ เครื่องสำรองไฟ Syndome 1000VA/400 watt รุ่น GOLD-สีขาว 49,000.00  22/05/2563 วทก 137/63
18 0945555000113 บริษัทอัยธนา (ปัตตานี) จำกัด ตะปูเกลียว 170.00  07/05/2563 วทก 132/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 394050014924 ร้านอรุณี ฤทธิชัย ถุงเพาะชำขนาด 4*7 นิ้ว 650.00  28/05/2563 วทก 138/63
20 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง เทปพันสายไฟ 160.00  26/05/2563 วทก 140/63
21 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ธง ร.10 150.00  12/05/2563 วทก 131/63
22 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ธงชาติ เบอร์ 6 140.00  12/05/2563 วทก 131/63
23 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ธงราชาภิเษก ขนาด 60*90 50.00  12/05/2563 วทก 131/63
24 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ธงอาเซียน เบอร์ 6 650.00  12/05/2563 วทก 131/63
25 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) แผ่นเคลือบ A 4 300.00  01/06/2563 วทก 142/63
26 0945555000113 บริษัทอัยธนา (ปัตตานี) จำกัด แผ่นเมทัลชีท ขนาดความยาว 2.2 เมตร 765.60  07/05/2563 วทก 132/63
27 0105558129319 บริษัทย่งลิบง้วนอีเลคทริค(กรุงเทพ) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ฟิลิปส์ บัลลาสอิเลคทรอนิคส์ T8 EB-Ci 1-2 36W/1-4 18W 1,605.00  05/06/2563 วทก 163/63


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
28 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) แร็กซีนใส 2 นิ้ว 90.00  02/06/2563 วทก 152/63
29 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) แล๊บปสติ๊กเกอร์ เอ 12 360.00  01/06/2563 วทก 142/63
30 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไวนิลขนาด 120*300 1,350.00  08/05/2563 วทก 130/63
31 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) สติ๊กเกอร์สีขาว 25.00  01/06/2563 วทก 142/63
32 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง สายโทรศัพท์ 460.00  26/05/2563 วทก 140/63
33 0945544000036 บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด หมึกพิมพ์ HP Laserjet 05A 3,100.00  28/05/2563 วทก 141/63

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓