ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 0105550056398 บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) Internet package 3BB FTTx 1Gb/1Gb 8,560.00  18/06/2563 วทก 193/63
2 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนพฤษภาคม 2563 24.00  10/06/2563 วทก 159/63
3 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนพฤษภาคม 2563 1.26  11/06/2563 วทก 160/63
4 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร สี จากเครื่อง 5200 เดือนพฤษภาคม 2563 1,815.00  10/06/2563 วทก 159/63
5 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนมีนาคม 2563 175.60  02/06/2563 วทก 157/63
6 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนมีนาคม 2563 5,048.82  02/06/2563 วทก 155/63
7 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนมีนาคม 2563 22,082.76  02/06/2563 วทก 153/63
8 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง8210 เดือนมีนาคม 2563 1,595.58  02/06/2563 วทก 154/63
9 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนมีนาคม 2563 412.50  02/06/2563 วทก 156/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนมีนาคม 2563 2,783.00  02/06/2563 วทก 157/63
11 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell รุ่น MS3780 Fusion หรือใหม่กว่า 17,000.00  15/06/2563 วทก 192/63 4
12 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ตลับหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ท 78A 2,750.00  26/06/2563 วทก 169/63
13 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ตัวแปลงอแดปเตอร์ 420.00  22/06/2563 วทก 167/63
14 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬา เลขที่ 6311241202923 35,865.00  24/06/2563 วทก 168/63
15 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถ่านชาร์จ AAA 300.00  08/06/2563 วทก 158/63
16 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ที่โกยขยะแบบเหล็ก 900.00  22/06/2563 วทก 164/63
17 บริษัทCengage Learning Asia Ptd.Ltd. ใบเสนอราคา บ.Cengage เลขที่ 05686228 152,320.00  17/06/2563 วทก 165/63 4
18 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬา 6300241202135 39,569.70  10/06/2563 วทก 161/63


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ไม้กวาดทางมะพร้าว ด้ามยาว 325.00  22/06/2563 วทก 164/63
20 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ไม้กวาดทางมะพร้าว ด้ามสั้น 525.00  22/06/2563 วทก 164/63
21 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลับใบมีดเครื่องตัดกระดาษ 3,600.00  19/06/2563 วทก 166/63
22 0503543003475 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริวงศ์พานิช (สำนักงานใหญ่) สติ๊กเกอร์ ขาวมัน เลเซอร์ 472.00  16/06/2563 วทก 198/63

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓