ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 1 TB (NB-SATA-3) WD Blue (5400RPM, WD10SPZX) (HDD Notebook) 7,750.00  30/03/2564 วทก 106/64
2 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 0 0.00  30/03/2564 วทก 108/64
3 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ HP 107A Laser Printer 2,690.00  08/03/2564 วทก 100/64
4 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษดับเบิ้ลเอ ขนาด A4 หนา 80 แกรม 2,100.00  01/04/2564 วทก 115/64
5 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม ขนาด A3 1,500.00  28/04/2564 วทก 125/64
6 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด A4 2,000.00  28/04/2564 วทก 125/64
7 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษอาร์ตมัน ขนาดA3 หนา 120 แกรม 2,000.00  30/03/2564 วทก 107/64
8 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษไอเดียส้ม 70 แกรม ขนาด A3 4,875.00  18/03/2564 วทก 101/64
9 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษไอเดียส้ม 70 แกรม ขนาด A4 5,400.00  18/03/2564 วทก 101/64

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 3100601282616 ตี๋มอเตอร์ 2 (สำนักงานใหญ่) กระบอกฟิวส์ 80.00  18/03/2564 วทก 102/64
11 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ก้อกน้ำ 1/2 นิ้ว 100.00  19/04/2564 วทก 117/64 4
12 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ข้องอ 1 1/4 นิ้ว 6.00  19/04/2564 วทก 117/64 4
13 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ข้องอ 1 นิ้ว 160.00  19/04/2564 วทก 117/64 4
14 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ข้องอ 1/2 นิ้ว 20.00  19/04/2564 วทก 117/64 4
15 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ข้อต่อตรง 1 นิ้ว 28.00  19/04/2564 วทก 117/64 4
16 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ข้อต่อตรงเกลียวใน 1/2 นิ้ว 20.00  19/04/2564 วทก 117/64 4
17 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ข้อต่อสามทาง 1 1/4 นิ้ว 8.00  19/04/2564 วทก 117/64 4
18 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ข้อต่อสามทาง 1/2 นิ้ว 12.00  19/04/2564 วทก 117/64 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ข้อต่อสายยางเกลียวนอก 1/2 นิ้ว 80.00  19/04/2564 วทก 117/64 4
20 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ข้อลด 1 - 1/2 นิ้ว 21.00  19/04/2564 วทก 117/64 4
21 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ข้อลด 1 1/4 - 1 นิ้ว 20.00  19/04/2564 วทก 117/64 4
22 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ข้อลด 2-1 นิ้ว 60.00  19/04/2564 วทก 117/64 4
23 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ เข้าเล่มหนังสือ(วารสาร) 1,065.00  28/04/2564 วทก 125/64
24 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ เข้าเล่มหนังสือ 915.00  28/04/2564 วทก 125/64
25 3100601282616 ตี๋มอเตอร์ 2 (สำนักงานใหญ่) คัทเอาท์ไฟชาร์ท 1,040.00  18/03/2564 วทก 102/64
26 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Ricoh 5200 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น 180,000.00  วทก 116/64 4
27 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 1230 เดือน ก.พ.64 20,880.51  01/04/2564 วทก 114/64

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
28 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 1230 เดือน ก.พ.64 3,953.88  01/04/2564 วทก 113/64
29 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 5200 เดือน ก.พ.64 2.40  25/03/2564 วทก 110/64
30 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือน ก.พ.64 1,923.18  30/03/2564 วทก 111/64
31 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือน ก.พ.64 21,896.49  01/04/2564 วทก 112/64
32 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร สี จากเครื่อง 5200 เดือน ก.พ.64 1,463.00  25/03/2564 วทก 110/64
33 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ เครื่องสแกนใบหน้าพร้อมเจลฆ่าเชื้อ 9,250.00  05/04/2564 วทก 126/64
34 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ถังพลาสติก 200 ลิตร 4,800.00  30/03/2564 วทก 108/64
35 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ท่อพีวีซี 1 นิ้ว 1,540.00  19/04/2564 วทก 117/64 4
36 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ท่อพีวีซี 1/2 นิ้ว 42.00  19/04/2564 วทก 117/64 4


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
37 3100601282616 ตี๋มอเตอร์ 2 (สำนักงานใหญ่) แบตเตอรี่ ขนาด 12โวลท์ 120แอมแปร์ 3,980.00  18/03/2564 วทก 102/64
38 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) สายยาง 1/2 นิ้ว 240.00  19/04/2564 วทก 117/64 4
39 0945544000036 บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด หมึกพิมพ์ hp color laserjet cp5225 สีดำ/สีฟ้า/สีแดง/สีเหลือง(สีดำ 5,390.-บาท ส่วนสีอื่นๆ ตลับละ 9,000.-บาท) 32,390.00  19/04/2564 วทก 118/64
40 0405555001491 บริษัทขอนแก่น เคเค เทรดดิ้ง จำกัด หลอดไฟฟ้า LED 18 W 16,692.00  17/03/2564 วทก 109/64

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓