ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าเช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น Riso 9150 Injet 4 สี 186,000.00  วทก 016/64 4
2 0105526031071 บริษัทอินดัสเตรียล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ค่าบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบเครื่องควบคุมหนังสือสูญหาย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 - ก.ย.64) 25,680.00  27/10/2563 วทก 204/64
3 1940300153635 ร้านดีไซน์ปริ้น ค่าปริ๊นไวนิล ขนาด 600 ซม. x 250 ซม. 1,800.00  27/10/2563 วทก 004/64
4 38069800130851 / 38069800130851 นางสุนีย์ สุขสบาย เงินเพิ่มพิเศษ 600.00  วทก 009/64 4
5 1940500098344 / 1940500098344 ฟาตีมะห์ บากา เงินเพิ่มพิเศษ 600.00  วทก 008/64 4
6 38069800130851 / 38069800130851 นางสุนีย์ สุขสบาย จ้างแม่บ้าน 81,693.00  วทก 009/64 4
7 1940500098344 / 1940500098344 ฟาตีมะห์ บากา จ้างแม่บ้าน 81,693.00  วทก 008/64 4
8 0994000596 บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ตามใบเสนอราคา เลขที่BN/NL/IV6302015 4,738.75  27/10/2563 วทก 005/64
9 0994000596 บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ตามใบเสนอราคา เลขที่BN/NL/IV6302057 4,658.00  27/10/2563 วทก 005/64

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 0994000596 บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ตามใบเสนอราคาเลขที่ BN/NL/IV6302056 24,726.50  27/10/2563 วทก 005/64
11 3940100180899 ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก ถุงมือทำสวนกันบาด 0.00  27/10/2563 วทก 006/64 4
12 3940100180899 ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก ทรายหยาบ 0.00  27/10/2563 วทก 006/64 4
13 3940100180899 ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก ปูน SCG แดง 0.00  27/10/2563 วทก 006/64 4
14 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด พิมพ์ไวนิล Outdoor ขนาด 150 ซม. x 60 ซม. 120.00  27/10/2563 วทก 002/64
15 3949900030822 ร้านกรุงทอง วารสาร จากร้านกรุงทอง ประจำเดือนมกราคม 2564 1,732.50  04/01/2564 วทก 097/64
16 3949900030822 ร้านกรุงทอง วารสารจากร้านกรุงทอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 1,561.50  01/12/2563 วทก 051/64
17 3949900030822 ร้านกรุงทอง วารสารประจำเดือนตุลาคม 1,665.00  01/10/2563 วทก 018/64
18 3949900030822 ร้านกรุงทอง วารสารประจำเดือนมีนาคม 2564 1,620.00  01/03/2564 วทก 133/64

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 3949900030822 ร้านกรุงทอง วารสารร้านกรุงทอง ประจำเดือนเมษายน 2564 1,606.50  01/04/2564 วทก 156/64 4
20 3949900030822 ร้านกรุงทอง วารสารร้านกรุงทองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 1,426.50  01/02/2564 วทก 104/64
21 3949900030822 ร้านกรุงทอง วารสารร้านกรุงทองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 1,728.00  02/11/2563 วทก 042/64
22 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไวนิล 240.00  27/10/2563 วทก 003/64
23 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไวนิล 200.00  27/10/2563 วทก 003/64
24 1940300153635 ร้านดีไซน์ปริ้น ไวนิล 600.00  27/10/2563 วทก 007/64
25 3949900030822 ร้านกรุงทอง หนังสือพิมพ์จากร้านกรุงทอง ประจำเดือนมกราคม 2564 1,440.00  04/01/2564 วทก 098/64
26 3949900030822 ร้านกรุงทอง หนังสือพิมพ์จากร้านกรุงทองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 1,584.00  27/10/2563 วทก 040/64
27 3949900030822 ร้านกรุงทอง หนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลาคม 2,034.00  01/10/2563 วทก 017/64


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
28 3949900030822 ร้านกรุงทอง หนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 2564 2,232.00  01/03/2564 วทก 132/64
29 3949900030822 ร้านกรุงทอง หนังสือพิมพ์ร้านกรุงทอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 2,016.00  01/12/2563 วทก 050/64
30 3949900030822 ร้านกรุงทอง หนังสือพิมพ์ร้านกรุงทอง ประจำเดือนเมษายน 2564 792.00  01/04/2564 วทก 157/64 4
31 3949900030822 ร้านกรุงทอง หนังสือพิมพ์ร้านกรุงทองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 1,800.00  01/02/2564 วทก 103/64
32 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีแดง ของเครื่อง Riso 9150 18,000.00  27/10/2563 วทก 001/64
33 0105550056398 บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) อินเทอร์เน็ตรายเดือน 7,575.60  วทก 010/64

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓