ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) Notebook CG 38,948.00  07/04/2563 วทก 114/63
2 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษการ์ดขาว 240 แกรม ขนาด A4 2,250.00  02/04/2563 วทก 111/63
3 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง Xerox เดือนมีนาคม 2563 28.40  20/04/2563 วทก 118/63
4 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี ขนาด เอ 4 จากเครื่องXerox เดือนมีนาคม 2563 8.00  20/04/2563 วทก 118/63
5 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสีดำ เครื่อง 9150 เดือนมีนาคม 2563 3,517.50  20/04/2563 วทก 116/63
6 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสีดำ จากเครื่อง 9150 เดือนมีนาคม 2563 13,610.31  20/04/2563 วทก 117/63
7 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสีดำ จากเครื่อง 9150 เดือนมีนาคม 2563 1.47  20/04/2563 วทก 115/63
8 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ตราประทับจำหน่ายออก 1,300.00  30/04/2563 วทก 127/63
9 0105544006 บริษัทบิ๊ก แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด ตามใบเสนอราคาบ.บิ๊กแกรนด์กรุ๊ป QT6300012 12,355.00  28/04/2563 วทก 126/63


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬา 6300241201550 1,719.00  28/04/2563 วทก 125/63
11 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาใบเสนอราคาเลขที่ 6300241201457 33,093.80  20/04/2563 วทก 120/63
12 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ สาย UTP CAT6 Link 3,215.00  22/04/2563 วทก 119/63
13 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ หัวต่อ RJ45 8ขา CAT6 300.00  22/04/2563 วทก 119/63

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓