ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) HDMI to SDI 13,352.00  03/07/2563 วทก 170/63
2 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) VDO Capture ยี่ห้อ ATEN รุ่น CAMLIVE HDMI to USB-C UVC 4,815.00  03/07/2563 วทก 170/63
3 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) VDO Capture ยี่ห้อ Avermedia รุ่น EXTREAMECAP UVC 17,976.00  03/07/2563 วทก 170/63
4 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษ A3 70 แกรม 94,500.00  19/08/2563 วทก 204/63
5 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษขนาด A4 70 แกรม 83,000.00  19/08/2563 วทก 204/63
6 3941000246911 ร้านฟอร์ ไลฟ์ กาวดักหนู 600.00  09/07/2563 วทก 186/63
7 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสีดำ เครื่อง 9150 เดือน มิถุนายน 2563 48.09  13/07/2563 วทก 190/63
8 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสีดำ จากเครื่อง 9150 เดือนมิถุนายน 2563 771.75  13/07/2563 วทก 188/63
9 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสีดำ จากเครื่อง 9150 เดือนมิถุนายน 2563 64.89  13/07/2563 วทก 189/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 0945560000614 บริษัทธีระเภสัช จำกัด (สำนักงานใหญ่) เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก 2,000.00  03/07/2563 วทก 173/63
11 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) ชุดไมโครโฟนไร้สาย 7,383.00  03/07/2563 วทก 170/63
12 0945544000036 บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP LaserJet P1606dn 700.00  10/07/2563 วทก 171/63
13 3949900115771 ร้านสังกะสี สำนักงานใหญ่ แปรงขัดห้องน้ำแบบหัวกลม 318.60  03/07/2563 วทก 194/63
14 3949900115771 ร้านสังกะสี สำนักงานใหญ่ แปรงขัดห้องน้ำแบบหัวแบน 210.60  03/07/2563 วทก 194/63
15 0135556017629 เอเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด โฟโตเซนเซอร์ พร้อมค่าจัดส่ง 1,389.50  03/07/2563 วทก 191/63
16 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไวนิล QR Code เข้า-ออกอาคาร 16 440.00  10/07/2563 วทก 187/63
17 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไวนิล QR Code เข้า-ออกอาคาร 19 และ 58 1,760.00  29/07/2563 วทก 184/63
18 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) สติ๊กเกอร์ใส 50.00  10/07/2563 วทก 185/63


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) สายแปลง mini HDMI to HDMI 856.00  03/07/2563 วทก 170/63
20 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ หัวต่อ RJ45 8 ขา (10หัว/ซอง) 500.00  10/07/2563 วทก 183/63
21 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) หูฟังบลูทูธ ยี่ห้อ JBL รุ่น IN-EAR WIRELESS TWS FREE X BLACK 18,618.00  03/07/2563 วทก 170/63

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓