ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด Indoor ขนาด 45*60 ซม. (รูปภาพเกษียณ) 850.00  03/09/2563 วทก 257/63
2 0945558000157 บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรรไกร 3M 8 นิ้ว 100.00  01/09/2563 วทก 248/63
3 0945558000157 บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรรไกร 9 1/4 160.00  01/09/2563 วทก 248/63
4 0943560000094 ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองอินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานใหญ่) กรอบพระ น้ำหนักทอง่คำ 22 กรัม 9,800.00  03/09/2563 วทก 256/63
5 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด กรอบลอยตีโครง ขนาด 18*24 นิ้ว พร้อมเคลือบสติ๊กเกอร์ใส 3,750.00  03/09/2563 วทก 257/63
6 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษถนอมสายตา 70 แกรม ขนาด A4 3,200.00  11/09/2563 วทก 234/63
7 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษปกหอมมุก 360.00  03/09/2563 วทก 258/63
8 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษสี 2 หน้า 560.00  03/09/2563 วทก 258/63
9 0945558000157 บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) กระบอกน้ำลายการ์ตูน Disney 300.00  01/09/2563 วทก 248/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 0945558000157 บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) กระเป๋าดินสอ CPK03 ผ้าด้ายดิบพิมพ์ลาย 378.00  01/09/2563 วทก 248/63
11 0945558000157 บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) กระเป๋าดินสอผ้า CPK64 594.00  01/09/2563 วทก 248/63
12 0945558000157 บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) กระเป๋าดินสอผ้า 50.00  01/09/2563 วทก 248/63
13 0945558000157 บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) กล่องอาหาร 396.00  01/09/2563 วทก 248/63
14 0943560000094 ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองอินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานใหญ่) ค่าของที่ระลึก 25,000.00  03/09/2563 วทก 256/63
15 3949900036979 นายนิดาโอะ แวสาและ ค่าเช่าเต็นท์ 600.00  01/09/2563 วทก 247/63
16 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ เครื่อง 9150 เดือนสิงหาคม 2563 61,163.13  08/09/2563 วทก 221/63
17 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือนสิงหาคม 2563 36.80  15/09/2563 วทก 252/63
18 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือนกรกฏาคม 2563 56,969.22  08/09/2563 วทก 224/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือนกรกฏาคม 2563 536.76  08/09/2563 วทก 225/63
20 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือนสิงหาคม 2563 805.56  08/09/2563 วทก 223/63
21 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เคื่อง 9150 เดือนสิงหาคม 2563 1,079.82  08/09/2563 วทก 222/63
22 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนกันยายน 2563 14,997.36  15/09/2563 วทก 251/63
23 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนสิงหาคม 2563 544.32  15/09/2563 วทก 249/63
24 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว- ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนกันยายน 2563 3,263.40  15/09/2563 วทก 250/63
25 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนกันยายน 2563 15.20  15/09/2563 วทก 244/63
26 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือนกรกฎาคม 2563 6.80  17/09/2563 วทก 255/63
27 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือนสิงหาคม 2563 54,922.14  15/09/2563 วทก 253/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
28 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือนกันยายน 2563 19,753.44  15/09/2563 วทก 239/63
29 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนกรกฏาคม 2563 32.80  17/09/2563 วทก 254/63
30 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือน กันยายน 2563 4.41  15/09/2563 วทก 241/63
31 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนกันยายน 2563 49.14  15/09/2563 วทก 240/63
32 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือนกรกฏาคม 2563 154.00  17/09/2563 วทก 255/63
33 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนกรกฏาคม 2563 13,442.00  17/09/2563 วทก 254/63
34 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนกันยายน 2563 30,338.00  15/09/2563 วทก 244/63
35 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนสิงหาคม 2563 9,977.00  15/09/2563 วทก 252/63
36 0943560000094 ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองอินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานใหญ่) ค่าทอนพระ 300.00  03/09/2563 วทก 256/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
37 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เครื่องเย็บสำหรับงานหนักกระดาษหนา 250 แผ่น ตราช้าง พร้อมลวดเย็บ 4,800.00  11/09/2563 วทก 235/63
38 นายสมบัติ นพจนสุภาพ จ้างทำตู้ฆ่าเชื้อ Coronavirus ขนาดกว้าง 70 ซ.ม. ยาว 70 ซ.ม. และสูง 70 ซม.พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ 23,100.00  08/09/2563 วทก 236/63
39 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ช่อดอกไม้สด 1,050.00  03/09/2563 วทก 258/63
40 0945558000157 บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ชุดปากกาไตรพลัสไฟน์ไลน์เนอร์ 1,800.00  01/09/2563 วทก 248/63
41 0105533057 บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ตามใบเสนอราคา บ.คิโนะคูนิยะ เลขที SOQ20080255 33,196.50  09/09/2563 วทก 229/63
42 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง เต้ารับกราวน์คู่ 4,815.00  09/09/2563 วทก 228/63
43 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถ่านชาร์จ ขนาด AA 1,200.00  01/09/2563 วทก 245/63
44 0945558000157 บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถุงกระดาษสีพื้น SG-2116 256.00  01/09/2563 วทก 248/63
45 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) เทปกาวสองหน้า 3 M ยาว 5 เมตร 960.00  03/09/2563 วทก 258/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
46 0945558000157 บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) เทปโฟมกาว 2 หน้า 3 เมตร 117.00  01/09/2563 วทก 248/63
47 0945558000157 บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) เทปโฟมกาว 2 หน้า 5 เมตร 193.00  01/09/2563 วทก 248/63
48 0945558000157 บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) เทปเยื่อกาว 2 หน้า 777 90.00  01/09/2563 วทก 248/63
49 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง บล็อกลอย 481.50  09/09/2563 วทก 228/63
50 0945558000157 บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ปากกาเมจิ ลูน่า 300.00  01/09/2563 วทก 248/63
51 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) แฟ้มสอด A4 135.00  03/09/2563 วทก 258/63
52 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ลูกโป่ง (six) 10.00  03/09/2563 วทก 258/63
53 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ลูกโป่ง (25 PCS) 328.00  03/09/2563 วทก 258/63
54 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ลูกโป่ง (HEART) 10.00  03/09/2563 วทก 258/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
55 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ลูกโป่ง (LOVE) 10.00  03/09/2563 วทก 258/63
56 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ลูกโป่ง (ZERO) 7.00  03/09/2563 วทก 258/63
57 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ลูกโป่งหัวใจ/บอลลูน 82.00  03/09/2563 วทก 258/63
58 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง หน้ากาก 3 ช่อง 642.00  09/09/2563 วทก 228/63
59 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีดำ 3,745.00  09/09/2563 วทก 227/63
60 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีแดง 4,280.00  09/09/2563 วทก 227/63
61 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีฟ้า 8,560.00  09/09/2563 วทก 227/63
62 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีเหลือง​ 4,280.00  09/09/2563 วทก 227/63
63 3430900757991 ร้านบุญเจริญกระจกอลูมิเนียม หางปลาบานสวิง 600.00  15/09/2563 วทก 246/63หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓