ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 อิลยาส วัสดุ 3 ทาง 1 นิ้ว 15.00  13/03/2563 วทก 172/63
2 อิลยาส วัสดุ 3 ทาง 1/2 นิ้ว 7.00  13/03/2563 วทก 172/63
3 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) OPP เทป 90.00  10/07/2563 วทก 178/63
4 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด Sticker ขนาด 1.27 ม. x 50 ม. 3,800.00  23/03/2563 วทก 100/63
5 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษสี 42.00  30/03/2563 วทก 113/63
6 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษอาร์ตมัน 210 แกรม ขนาด A3 1,500.00  23/03/2563 วทก 099/63
7 394050014924 ร้านอรุณี ฤทธิชัย กระถางดำ 2,500.00  20/04/2563 วทก 182/63
8 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ ก็อกซันวา 1/2 นิ้ว 550.00  10/07/2563 วทก 176/63
9 4101700091206 ร้านปัตตานีวัสดุ ก๊อกบอลสนาม 260.00  13/03/2563 วทก 175/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 3949900241084 / 3949900241084 ปัตตานีสุขภัณฑ์ ก็อกอ่างล้างหน้า 380.00  19/03/2563 วทก 091/63
11 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ กาวติดท่อ 250 กรัม 320.00  10/07/2563 วทก 176/63
12 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ กิ๊ปก้ามปู 1/2 นิ้ว 60.00  10/07/2563 วทก 176/63
13 3949900260341 / - นางสุลีมาศ มาสิก ขวดสเปร์ย 200.00  27/03/2563 วทก 122/63
14 3949900260341 / - นางสุลีมาศ มาสิก ขวดสำหรับใส่เจลล้างมือแบบหัวปั้ม ขนาดกลาง 180.00  27/03/2563 วทก 122/63
15 อิลยาส วัสดุ ข้องอ 1 x 1/2 นิ้ว 10.00  13/03/2563 วทก 172/63
16 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ ข้องอ 1/2 นิ้ว 40.00  10/07/2563 วทก 176/63
17 อิลยาส วัสดุ ข้องอ pvc 1/2 นิ้ว 30.00  13/03/2563 วทก 172/63
18 อิลยาส วัสดุ ข้อต่อ 1/2 นิ้ว 6.00  13/03/2563 วทก 172/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ ข้อต่อเกลียวนอก 1/2 นิ้ว 5.00  10/07/2563 วทก 176/63
20 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ ข้อต่อเกลียวใน 1/2 นิ้ว 25.00  10/07/2563 วทก 176/63
21 0105559181667 บริษัทสกินเอลิเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ค่าขนส่ง 500.00  10/03/2563 วทก 124/63
22 0105557032 บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร A4/B เครื่อง 1051 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 6,250.86  23/03/2563 วทก 101/63
23 0105557032 บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร A4/B จากเครื่อง 1051 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 3,336.30  23/03/2563 วทก 102/63
24 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร จากเครื่อง Riso 9150 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 527.10  10/03/2563 วทก 085/63
25 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร จากเครื่อง Riso 9150 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 20,510.28  10/03/2563 วทก 084/63
26 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร จากเครื่อง Riso 9150 เดือนมกราคม 2563 756.00  03/03/2563 วทก 078/63
27 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารเครื่อง Riso 9150 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 28,243.53  09/03/2563 วทก 083/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
28 0105557032 บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารจากเครื่อง 1051 เดือนมกราคม 63 52,187.74  03/03/2563 วทก 079/63
29 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารจากเครื่อง Riso 9150 เดือนมกราคม 63 47,683.44  03/03/2563 วทก 077/63
30 0943548000349 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวส์คอม ปัตตานี เครื่องประมวลผลงานพิมพ์คุณภาพสูงสำหรับออกแบบสื่อการเรียนรู้สื่อสิ่งพิมพ์ความละเอียดสูง ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 217,800.00  17/03/2563 วทก 074/63
31 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟาเรค 4,500.00  30/03/2563 วทก 112/63
32 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดความเร็วสูง uTrust2700RB 2,800.00  17/04/2563 วทก 123/63
33 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ จัดจ้างตรวจวัดความเข้มแสงสว่างภายในอาคาร 9,000.00  23/03/2563 วทก 097/63
34 0903549001748 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด เจลล้างมือ ขนาด 1000 ml 1,100.00  19/03/2563 วทก 104/63
35 394050014924 ร้านอรุณี ฤทธิชัย ดินผสมใบก้ามปู (3ถุง 100) 200.00  20/04/2563 วทก 182/63
36 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ตลับหมึกพิมพ์ 49 A 3,400.00  04/03/2563 วทก 080/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
37 4101700091206 ร้านปัตตานีวัสดุ ตะปูร่ม 60.00  13/03/2563 วทก 175/63
38 ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำใส ปัตตานี ตาข่าย 1,170.00  18/05/2563 วทก 179/63
39 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ตาชั่งน้ำหนัก 35 กก 6,300.00  31/03/2563 วทก 110/63
40 0105561119345 บริษัทแฮปปี้ไชนีสเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ตามใบเสนอราคา บ.แฮปปี้ไชนีสเอ็ดดูเคชั่น 12,130.00  24/03/2563 วทก 238/63
41 4101700091206 ร้านปัตตานีวัสดุ ถังน้ำ 1,800.00  13/03/2563 วทก 175/63
42 อิลยาส วัสดุ ถังเผ่าถ่าน 3,200.00  13/03/2563 วทก 172/63
43 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถ่านชาร์ทได้ AAA 300.00  30/03/2563 วทก 113/63
44 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง Xerox เดือนกุมภาพันธ์ 2563 87.60  10/03/2563 วทก 086/63
45 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารสี เอ 4 จากเครื่อ Xerox เดือนกุมภาพันธ์ 2563 388.00  10/03/2563 วทก 086/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
46 3949900004996 ร้านศรีสุพรรณพานิช ถุงเพาะชำ 325.00  16/06/2563 วทก 180/63
47 394050014924 ร้านอรุณี ฤทธิชัย ถุงเพาะชำ 4 x 7 นิ้ว 650.00  20/04/2563 วทก 182/63
48 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถุงมือใส 270.00  30/03/2563 วทก 113/63
49 อิลยาส วัสดุ ทรายถม (กระบะ) 500.00  13/03/2563 วทก 172/63
50 อิลยาส วัสดุ ทรายถม (กระบะ) 1,000.00  13/03/2563 วทก 172/63
51 อิลยาส วัสดุ ทรายหยาบ (กระบะ) 650.00  13/03/2563 วทก 172/63
52 อิลยาส วัสดุ ทรายหยาบ (กระบะ) 650.00  13/03/2563 วทก 172/63
53 อิลยาส วัสดุ ท่อ 1 นิ้ว 350.00  13/03/2563 วทก 172/63
54 อิลยาส วัสดุ ท่อ 1/2 นิ้ว 225.00  13/03/2563 วทก 172/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
55 4101700091206 ร้านปัตตานีวัสดุ ท่อ PVC 1/2 *8.5 มม. 420.00  13/03/2563 วทก 175/63
56 4101700091206 ร้านปัตตานีวัสดุ ท่อ PVC 1/2*8.5 มม. 210.00  13/03/2563 วทก 175/63
57 อิลยาส วัสดุ ท่อ PVC 1/2 450.00  13/03/2563 วทก 172/63
58 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ ท่อ SL 1/2 นิ้ว 900.00  10/07/2563 วทก 176/63
59 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ท่อน้ำทิ้ง 230.00  23/03/2563 วทก 103/63
60 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ เทปพันเกลียว 60.00  10/07/2563 วทก 176/63
61 4101700091206 ร้านปัตตานีวัสดุ น้ำยา 50 g ท่อน้ำไทย 42.00  13/03/2563 วทก 175/63
62 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล 750 ml 1,050.00  30/03/2563 วทก 113/63
63 4101700091206 ร้านปัตตานีวัสดุ บอลวาส์ว PVC 1/2 35.00  13/03/2563 วทก 175/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
64 4101700091206 ร้านปัตตานีวัสดุ ปูนเสือ 316.00  13/03/2563 วทก 175/63
65 อิลยาส วัสดุ ปูนเสือ 1,580.00  13/03/2563 วทก 172/63
66 อิลยาส วัสดุ ปูนเสือ 1,580.00  13/03/2563 วทก 172/63
67 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ผ้าขนหนู 360.00  30/03/2563 วทก 113/63
68 อิลยาส วัสดุ ฝาอุด pvc 1/2 นิ้ว 18.00  13/03/2563 วทก 172/63
69 1809900172711 นายธวัช รัตนพันธ์ มูลวัว 2,200.00  13/03/2563 วทก 174/63
70 1949900028601 เราะห์มัตการค้า สุริยา อิสาเฮาะ ไม้ 13 x 3 x 400 3,600.00  13/03/2563 วทก 181/63
71 1949900028601 เราะห์มัตการค้า สุริยา อิสาเฮาะ ไม้ 13 x 4 x 400 1,440.00  13/03/2563 วทก 181/63
72 1949900028601 เราะห์มัตการค้า สุริยา อิสาเฮาะ ไม้ 13 x 6 x 400 3,600.00  13/03/2563 วทก 181/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
73 1949900028601 เราะห์มัตการค้า สุริยา อิสาเฮาะ ไม้สน 5 x 5 1,050.00  13/03/2563 วทก 181/63
74 อิลยาส วัสดุ รองพื้นปูนใหญ่ GL 280.00  13/03/2563 วทก 172/63
75 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดเย็บมุงหลังคา Riso 9150 9,000.00  09/03/2563 วทก 082/63
76 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดเย็บมุม Riso 9150 8,000.00  09/03/2563 วทก 082/63
77 0503543003475 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริวงศ์พานิช (สำนักงานใหญ่) แล็บสติ๊กเกอร์ขาวมัน A4 ตราช้าง 354.00  18/05/2563 วทก 177/63
78 อิลยาส วัสดุ วาส์ว pvc 1/2 นิ้ว 35.00  13/03/2563 วทก 172/63
79 4101700091206 ร้านปัตตานีวัสดุ สังกะสีแผ่นเรียบ 3*6 นิ้ว 160.00  13/03/2563 วทก 175/63
80 4101700091206 ร้านปัตตานีวัสดุ สังกะสีลอนเล็ก 10 ฟุต 2,048.00  13/03/2563 วทก 175/63
81 อิลยาส วัสดุ สามทาง 1/2 นิ้ว 40.00  13/03/2563 วทก 172/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
82 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ สามทาง 1/2 นิ้ว 20.00  10/07/2563 วทก 176/63
83 4101700091206 ร้านปัตตานีวัสดุ สายยาง 248.00  13/03/2563 วทก 175/63
84 4101700091206 ร้านปัตตานีวัสดุ สายยาง 5/8 ท่อน้ำไทย 1,576.00  13/03/2563 วทก 175/63
85 อิลยาส วัสดุ เสา 4 x 4 x 100 มีบาก 560.00  13/03/2563 วทก 172/63
86 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกพิมพ์สีแดง เครื่องพิมพ์ Riso 18,000.00  09/03/2563 วทก 082/63
87 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกพิมพ์สีฟ้า เครื่องพิมพ์ Riso 18,000.00  09/03/2563 วทก 082/63
88 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกพิมพ์สีเหลือง เครื่องพิมพ์ Riso 18,000.00  09/03/2563 วทก 082/63
89 อิลยาส วัสดุ หิน 3/4 (กระบะ) 1,800.00  13/03/2563 วทก 172/63
90 อิลยาส วัสดุ หิน 3/8 (กระบะ) 5,400.00  13/03/2563 วทก 172/63


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
91 อิลยาส วัสดุ เหล็ก 2 หุน 550.00  13/03/2563 วทก 172/63
92 อิลยาส วัสดุ เหล็ก สี่เหลี่ยม 1*1 นิ้ว 408.00  13/03/2563 วทก 172/63
93 3949900241084 / 3949900241084 ปัตตานีสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ชักโครกกดหน้า 390.00  19/03/2563 วทก 091/63
94 0105559181667 บริษัทสกินเอลิเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) แอลกอฮอลทำความสะอาดมือ 6,450.00  10/03/2563 วทก 124/63

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓