ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ Hard Disk EG0450FBLSF HP 450-GB 6G 10K 2.5 DP SAS HDD สำหรับ Server HPE Proliant dl380 G7 9,100.00  09/12/2562 วทก 030/63
2 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษ A3 70 แกรม 94,500.00  12/11/2562 วทก 012/63
3 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษ A4 550.00  01/11/2562 วทก 109/63
4 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษ A4 70 แกรม 83,000.00  12/11/2562 วทก 012/63
5 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษ B5 70 แกรม 7,500.00  21/11/2562 วทก 013/63
6 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษดับเบิ้ล A 80 แกรม 5,250.00  21/11/2562 วทก 013/63
7 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษอาร์ตมัน 12x18 นิ้ว 260 แกรม 0.00  21/11/2562 วทก 013/63
8 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กาวยาง 3 M 180.00  26/11/2562 วทก 015/63
9 3950500176368 / 3950500176368 ร้านมาเรียม ขนม 4,500.00  12/11/2562 วทก 106/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Ricoh 5200 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Ricoh 5200 หมายเลขเครื่อง U31MPRO8210 (เดือนละ 18,000.-) 216,000.00  01/10/2562 วทก 004/63 4
11 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าเช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น Riso 9150 Injet 4 สี (เดือนละ 15,500.-) 186,000.00  01/10/2562 วทก 017/63 4
12 0105557032 บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร A4/B จากเครื่อง 1051 เดือนตุลาคม 2562 3,565.32  12/11/2562 วทก 007/63
13 0105557032 บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร A4/B จากเครื่อง 951 เดือน ตค.62 5,629.32  12/11/2562 วทก 005/63
14 0105557032 บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร A4/B จากเครื่อง 951 ประจำเดือนตค.62 2,702.94  12/11/2562 วทก 006/63
15 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ A4/A3 จากเครื่อง 5200 เดือน ตค.62 88.80  29/11/2562 วทก 022/63
16 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี A4/A3 จากเครื่อง 5200 เดือน ตค.62 3,146.00  29/11/2562 วทก 022/63
17 3720200385257 / 3720200385257 นายธีรวัฒน์ แสงวิจิตรสกุล จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (กทม.-สระแก้ว สระแก้ว-กทม. 40 ที่นั่ง จำนวน 2 วัน) 50,000.00  02/12/2562 วทก 018/63
18 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ซองน้ำตาล ครึ่งA4 300.00  09/12/2562 วทก 025/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 บริษัทเอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด ซ่อมเครื่องพิมพ์ print and cut 48,150.00  08/11/2562 วทก 003/63
20 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ตลับหมึกเครื่องโทรสาร รุ่น 2950 2,085.00  11/11/2562 วทก 011/63
21 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ตลับหมึกพิมพ์ เลเซอร์เจ็ท 78A 2,700.00  20/11/2562 วทก 014/63
22 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตาไก่ 1,000.00  11/11/2562 วทก 010/63
23 0994000596 บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ตามใบเสนอราคา เลขที่ BN/91900172 35,156.00  29/11/2562 วทก 021/63
24 0994000596 บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ตามใบเสนอราคา เลขที่ BN/NL/IV/6202419 33,524.00  29/11/2562 วทก 021/63
25 0105533057 บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ตามใบเสนอราคาบริษัทคิโนะคูนิยะ เลขที่ SOQ19080069 12,243.20  29/11/2562 วทก 019/63
26 - / - อ.การช่างรุ่งโรจน์ ถาดสังกะสี(เบอร์ 24) ขนาดกว้าง 58 ซม.ยาว 65 ซม. สูง 10 ซม. 600.00  27/11/2562 วทก 016/63
27 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถ่าน 3A 745.00  01/11/2562 วทก 109/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
28 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ A4/43 จากเครื่อง 5200 เดือน พ.ย.62 276.40  29/11/2562 วทก 023/63
29 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ A4/A3 จากเครื่อง 8210 เดือนตค.2562 30,533.37  12/11/2562 วทก 008/63
30 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ A4/A3 จากเครื่อง 8210 ประจำเดือนตค.2562 49,293.93  12/11/2562 วทก 009/63
31 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารสี A4/A3 จากเครื่อง5200 เดือน พ.ย.62 990.00  29/11/2562 วทก 023/63
32 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถุงผ้า 3,750.00  01/11/2562 วทก 109/63
33 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า 600.00  13/01/2563 วทก 048/63
34 3950500176368 / 3950500176368 ร้านมาเรียม น้ำเปล่า 860.00  12/11/2562 วทก 106/63
35 105484000130 บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด (สาขา1) น้ำมันเชื้อเพลิงเขตอำเภอเมืองปัตตานี 15 ครั้ง 5,000.00  11/11/2562 วทก 107/63
36 105484000130 บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด (สาขา1) น้ำมันเชื้อเพลิงเขตอำเภออื่นๆ 15 ครั้ง 10,000.00  11/11/2562 วทก 107/63


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
37 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬาฯ เลขที่6200241203785 19,206.85  29/11/2562 วทก 020/63
38 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ปากกา 1,000.00  01/11/2562 วทก 109/63
39 3950500176368 / 3950500176368 ร้านมาเรียม ไมโล 2,300.00  12/11/2562 วทก 106/63
40 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไวนิลขนาด 1.32*50 เมตร 2,200.00  11/11/2562 วทก 010/63
41 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) สมุดบันทึก 590.00  01/11/2562 วทก 109/63
42 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส อินเวอร์เตอร์ 500 วัตต์ 2,290.00  19/08/2563 วทก 230/63

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓