ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 บริษัทหาดใหญ่ ดับเบิ้ล เอ จำกัด กระดาษA4 80 แกรม 82,390.00  25/06/2564 วทก 161/64 4
2 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม ขนาดA3 1,000.00  10/06/2564 วทก 153/64 4
3 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษการ์ดขาว 240 แกรม ขนาดA3 1,250.00  10/06/2564 วทก 150/64 4
4 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษถนอมสายตา ขนาดA4 3,375.00  10/06/2564 วทก 151/64 4
5 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษอาร์ตมัน 230 แกรม ขนาด 12 x 18 นิ้ว 4,000.00  10/06/2564 วทก 149/64 4
6 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ กระทะ +ไส้เตา C 2 ท่อ 1,500.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
7 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ เกลียวนอกครึ่งนิ้ว 30.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
8 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ เกลียวหางปลาไหลครึ่งนิ้ว 45.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
9 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ข้องอ 1 นิัว 60.00  10/06/2564 วทก 152/64 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ข้องอเกลียวในครึ่งนิ้ว 36.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
11 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ข้อต่อตรง 2 นิ้วครึ่ง 45.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
12 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ข้อต่อตรงเกลียวนอก 1 นิ้ว 24.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
13 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ข้อต่อตรงเกลียวนอก 2 นิ้ว 70.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
14 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ข้อต่อตรงเกลียวใน 30.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
15 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ข้อต่อตรงเกลียวใน 90.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
16 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ขาตั้งเตาแก๊ส 325.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
17 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร จากเครื่อง 8210 เดือนเมษายน 2564 4,097.94  10/06/2564 วทก 155/64 4
18 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนเมษายน 2564 53.20  10/06/2564 วทก 154/64 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนเมษายน 2564 2,750.00  10/06/2564 วทก 154/64 4
20 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) เจลแอลกอฮอล 700.00  30/06/2564 วทก 164/64 4
21 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ถังเก็บน้ำ 1500 ลิตร 14,100.00  29/07/2564 วทก 177/64 4
22 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ถังน้ำ 150 ลิตร มีฝา 500.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
23 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ถังน้ำ 200 ลิตร ปิดทั้งใบ 1,400.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
24 3949900115771 ร้านสังกะสี สำนักงานใหญ่ ถังน้ำพร้อมขันน้ำ 200.00  10/06/2564 วทก 148/64 4
25 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือน พ.ค.64 12.80  30/06/2564 วทก 166/64 4
26 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน พ.ค.64 3,089.94  30/06/2564 วทก 165/64 4
27 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือน พ.ค.64 1,023.00  30/06/2564 วทก 166/64 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
28 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ท่อ PVC 1 นิ้ว 145.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
29 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ท่อน้ำ PVC ขนาด 2 นิ้วครึ่ง 155.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
30 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ประตูน้ำ 2 นิ้ว 180.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
31 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ประตูน้ำครึ่งนิ้ว 40.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
32 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด แผงโซลลาเซลล์ 350 วัตต์ 42,800.00  วทก 159/64 4
33 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) แผ่นเคลือบ เอ 4 300.00  30/06/2564 วทก 164/64 4
34 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ฝาครอบท่อทรงโดม 2 นิ้วครึ่ง 120.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
35 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ฝาปิด 1 นิ้ว 36.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
36 0105553044218 บริษัทนิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด รายชื่อหนังสือ E-book ภาษาอังกฤษของศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ทางด้านตะวันออกกลาง และด้านภาษาอาหรับ ที่ผ่านการคัดเลือก 298,350.00  07/06/2564 วทก 147/64 4


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
37 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ลูกเหม็น 140.00  30/06/2564 วทก 164/64 4
38 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ เลื่อยไฟฟ้า 10,120.00  29/06/2564 วทก 163/64 4
39 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ สามทาง 1 นิ้ว 20.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
40 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ สายยางแก๊ส 225.00  10/06/2564 วทก 152/64 4
41 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 6,250.00  30/08/2564 วทก 191/64 4

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓