ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง - 0.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
2 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง - 0.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
3 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง - 0.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
4 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง - 0.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
5 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง - 0.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
6 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง - 0.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
7 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง - 0.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
8 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง - 0.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
9 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง - 0.00  17/12/2564 วทก 200/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง - 0.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
11 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง - 0.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
12 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
13 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
14 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
15 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
16 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
17 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
18 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
20 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
21 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
22 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
23 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
24 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
25 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
26 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
27 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
28 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
29 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
30 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
31 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
32 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
33 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
34 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด - 0.00  วทก 199/65 4
35 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ Battery UPS 7.8 Ah 12V Etech 25,000.00  03/12/2564 วทก 023/65 4
36 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ Blackberry RAM DDR3(1333, NB) 4GB 8 Chip 5,440.00  15/12/2564 วทก 034/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
37 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด CB DC 16A 1,100.00  วทก 199/65 4
38 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด MC 4 300.00  วทก 199/65 4
39 0903543001436 ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.สวิทซ์บอร์ดการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) RELAY OMRON MY2 220vVAC 1,091.40  25/11/2564 วทก 032/65 4
40 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ SSD SATA 2.5 WD Green 120 GB 11,000.00  15/12/2564 วทก 034/65 4
41 0903543001436 ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.สวิทซ์บอร์ดการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) TIMER OMRON H3CR-A8 220VAC 6,291.60  25/11/2564 วทก 032/65 4
42 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษ A4 ไอเดียส้ม 9,000.00  06/01/2565 วทก 053/65 4
43 0905532001148 บริษัทสยามนครินทร์ จำกัด กระดาษ ขนาด A3 80 แกรม 35,524.00  04/07/2565 วทก 150/65 4
44 0905532001148 บริษัทสยามนครินทร์ จำกัด กระดาษ ขนาด A4 80 แกรม 39,725.00  04/07/2565 วทก 150/65 4
45 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษ ไอเดียส้ม A4 4,500.00  28/12/2564 วทก 050/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
46 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษA4 (idea max) 4,500.00  16/12/2564 วทก 033/65 4
47 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษการ์ดขาวหนา 210 แกรม กว้าง 16 เซ็นติเมตร ยาว 55 เซ็นติเมตร 4,800.00  08/11/2564 วทก 004/65 4
48 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษดับเบิ้ล A ขนาด A4 80 แกรม 5,250.00  22/11/2564 วทก 010/65 4
49 0905532001148 บริษัทสยามนครินทร์ จำกัด กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 19,862.50  25/11/2564 วทก 013/65 4
50 0905532001148 บริษัทสยามนครินทร์ จำกัด กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 15,890.00  13/12/2564 วทก 035/65 4
51 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 70 แกรม 1,800.00  03/12/2564 วทก 024/65 4
52 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษทองเรียบ 80.00  28/12/2564 วทก 072/65 4
53 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษสี 2 หน้า 210.00  28/12/2564 วทก 072/65 4
54 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษอาร์ตมัน 120 g A3 2,000.00  03/12/2564 วทก 026/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
55 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษไอเดียส้ม 70 แกรม ขนาด A3 10,150.00  28/12/2564 วทก 048/65 4
56 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษไอเดียส้ม 70 แกรม ขนาด A4 4,500.00  28/12/2564 วทก 048/65 4
57 3949900115771 ร้านสังกะสี สำนักงานใหญ่ กล่อง Snap Box ฝาขอบสี 175.00  28/12/2564 วทก 073/65 4
58 3949900115771 ร้านสังกะสี สำนักงานใหญ่ กล่องป๊อปล๊อคเหลี่ยมจตุรัส(กล่องเล็ก) 574.20  28/12/2564 วทก 073/65 4
59 3949900115771 ร้านสังกะสี สำนักงานใหญ่ กล่องป๊อปล๊อคเหลี่ยมจตุรัส(ใบใหญ่) 2,061.90  28/12/2564 วทก 073/65 4
60 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ก้านลูกโป่ง+จุก 180.00  28/12/2564 วทก 072/65 4
61 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง กาว 250 กรัม 600.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
62 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กาวดักหนู 720.00  11/11/2564 วทก 009/65 4
63 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กาวเยื่อไม้ขนาด ครึ่งนิ้ว 150.00  28/12/2564 วทก 072/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
64 3949900117189 ร้านกรุงไทย (สำนักงานใหญ่) กาวลาแทกซ์ toa แบบกล่อง 940.00  03/12/2564 วทก 017/65 4
65 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง เกลียวนอก 1/2 นิ้ว 700.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
66 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง เกลียวนอก 2 นิ้ว 308.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
67 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ข้องอ 2 นิ้ว (45 องสา) 1,300.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
68 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ข้องอ 2 นิ้ว 180.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
69 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ข้องอ 3/4 ลด 1/2 นิ้ว 1,120.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
70 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ข้อต่อสามทาง 2 นิ้ว แยก 3/4 นิ้ว 7,150.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
71 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ข้อต่อสามทาง 2 นิ้ว 850.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
72 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ข้อลด 4 - 2 นิ้ว 1,100.00  17/12/2564 วทก 200/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
73 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) คลิปดำ เบอร์ 108 60.00  11/11/2564 วทก 009/65 4
74 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) คลิปดำ เบอร์ 109 54.00  11/11/2564 วทก 009/65 4
75 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) คลิปดำ เบอร์ 110 30.00  11/11/2564 วทก 009/65 4
76 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) คลิปดำ เบอร์ 111 24.00  11/11/2564 วทก 009/65 4
77 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) คลิปดำ เบอร์ 112 18.00  11/11/2564 วทก 009/65 4
78 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ คอมพิวเตอร์ 35,800.00  23/12/2564 วทก 044/65 4
79 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน ต.ค.64 2,319.66  03/12/2564 วทก 020/65 4
80 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง9150 เดือน ม.ค.65 3,451.35  30/12/2564 วทก 093/65 4
81 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง9150 เดือน ม.ค.65 7,463.40  30/12/2564 วทก 092/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
82 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 1230 เดือน ต.ค.64 1,550.01  03/12/2564 วทก 019/65 4
83 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง1230 เดือนมกราคม 2565 7,899.15  30/12/2564 วทก 094/65 4
84 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าวารสารจากร้านกรุงทอง เดือนธันวาคม 2564 1,127.70  01/12/2564 วทก 069/65 4
85 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าวารสารจากร้านกรุงทอง ประจำเดือน ก.ค.65 1,127.70  01/07/2565 วทก 183/65 4
86 งานวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค่าสมาชิกวารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค. - ธ.ค.64) 1,000.00  03/01/2565 วทก 095/65 4
87 0905552000660 บริษัทมาสเตอร์อิงค์แอนด์พริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เครื่องเข้าเล่มสันกาว 37,450.00  19/11/2564 วทก 005/65 4
88 0105562090006 บริษัทซิตี้โกลด์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด(สำนักงานใหญ่) เครื่องสีข้าว 19,153.00  02/12/2564 วทก 124/65 4
89 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) เครื่อผสมสัญญาณเสียง 23,433.00  26/11/2564 วทก 014/65 4
90 0105553023571 บริษัทริชเชส ซัพพลาย จำกัด โคมไฟไฮเบย์ LED ขนาด 200 วัตต์ 25,038.00  22/11/2564 วทก 149/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
91 1940500098344 / 1940500098344 ฟาตีมะห์ บากา จ้างเหมาแม่บ้าน (นางสาวฟาตีมะห์ บากา) 91,200.00  28/10/2564 วทก 002/65 4
92 38069800130851 / 38069800130851 นางสุนีย์ สุขสบาย จ้างเหมาแม่บ้าน (นางสุนีย์ สุขสบาย) 91,200.00  28/10/2564 วทก 001/65 4
93 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ชุดกล่องทิ้งกากหมึก 1,680.00  20/12/2564 วทก 043/65 4
94 3949900115771 ร้านสังกะสี สำนักงานใหญ่ ชุดขวดน้ำ+แก้วน้ำ 6 ใบ 299.00  28/12/2564 วทก 073/65 4
95 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) ชุดพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 3D ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 136,318.00  28/12/2564 วทก 051/65 4
96 0105562090006 บริษัทซิตี้โกลด์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด(สำนักงานใหญ่) ชุดลูกปืน มูเล่ 1,950.00  02/12/2564 วทก 124/65 4
97 3949900115771 ร้านสังกะสี สำนักงานใหญ่ ชุดเหยือกแก้ว 3 ชิ้น 358.00  28/12/2564 วทก 073/65 4
98 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง เช็ควาล์ว 2 นิ้ว 4,025.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
99 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น / Riso 9150 Injet 4 สี 186,000.00  01/12/2564 วทก 015/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
100 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) เชือกฟาง 1,080.00  03/12/2564 วทก 022/65 4
101 บุญชัย อมรศรีวัฒนกุล ซ่อมเครื่องตีเส้นปกหนังสือ รหัส วทก 01-097-1/1-61/ร ชำรุด(เปลี่ยนแผงควบคุมมอเตอร์เครื่อง Creaser รุ่น 335) 9,500.00  07/12/2564 วทก 042/65 4
102 https://shopee.co.th/ ซิมการ์ด 16,990.00  วทก 041/65 4
103 0105557091725 บริษัทแฟนธอม (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดรน 42,990.00  21/12/2564 วทก 040/65 4
104 3949900030822 ร้านกรุงทอง ตามใบเสนอราคาร้านกรุงทอง เลขที่ QT650074 เดือน เม.ย.65 1,190.70  01/03/2565 วทก 127/65 4
105 3949900030822 ร้านกรุงทอง ตามใบเสนอราคาร้านกรุงทอง เลขที่QT650073 เดือน มี.ค.65 1,235.70  01/03/2565 วทก 127/65 4
106 3949900030822 ร้านกรุงทอง ตามใบเสนอราคาเลขที่ QT650075 1,087.20  02/05/2565 วทก 147/65 4
107 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 6511241200157 41,417.10  24/12/2564 วทก 046/65 4
108 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬาฯ เลขที่ 6500241200579 31,615.90  21/12/2564 วทก 068/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
109 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ถาดแปลง ช่อง DVD เป็น HDD Universal 2.5 2nd 9.5mm Ssd Hd SATA Hard Disk Drive HDD Caddy Adapter Bay F 1,000.00  15/12/2564 วทก 034/65 4
110 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถ่านอัลคาไลน์ AA 840.00  11/11/2564 วทก 009/65 4
111 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA 420.00  11/11/2564 วทก 009/65 4
112 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน ก.ค.65 28,086.03  01/07/2565 วทก 184/65 4
113 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน ก.พ.65 1,869.00  01/02/2565 วทก 139/65 4
114 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน ก.พ.65 2,211.93  01/02/2565 วทก 138/65 4
115 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน มิ.ย.65 30,296.28  01/06/2565 วทก 176/65 4
116 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน มี.ค.65 9,011.31  01/03/2565 วทก 143/65 4
117 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน ส.ค.65 10,067.40  01/08/2565 วทก 217/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
118 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน ส.ค.65 12,592.02  01/08/2565 วทก 220/65 4
119 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน ก.ค.65 38,642.10  30/12/2564 วทก 185/65 4
120 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน ก.ค.65 1,846.11  01/07/2565 วทก 186/65 4
121 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน ก.พ.65 3,190.74  01/02/2565 วทก 141/65 4
122 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน ก.พ.65 1,669.08  01/02/2565 วทก 140/65 4
123 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน มิ.ย.65 29,983.59  01/06/2565 วทก 177/65 4
124 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน ส.ค.65 28,922.04  01/08/2565 วทก 218/65 4
125 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน ส.ค.65 15,751.89  01/08/2565 วทก 219/65 4
126 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำเครื่อง 9150 เดือน มี.ค.65 7,830.27  01/03/2565 วทก 142/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
127 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ท่อพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว 1,530.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
128 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว 27,060.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
129 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ท่อพีวีซี ขนาด 3/4 นิ้ว 7,410.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
130 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว 2,310.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
131 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ที่โกยขยะ 70.00  03/12/2564 วทก 024/65 4
132 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) เทป OPP ขนาด 2 นิ้ว 420.00  11/11/2564 วทก 009/65 4
133 0107544000043 โฮมโปร เทปพันเกลียว 0.00  28/10/2564 วทก 039/65 4
134 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง เทปพันเกลียว 400.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
135 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ประตูน้ำ 2นิ้ว 4,900.00  17/12/2564 วทก 200/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
136 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ประตูน้ำ 3/4 นิ้ว 8,280.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
137 3900900696881 / - ร้านอุดม เฟอร์นิเจอร์ ปรับปรุงพื้นที่ American Corner ชั้น 3 อาคาร 22 สำนักวิทยบริการ 355,000.00  20/12/2564 วทก 038/65 4
138 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ ปริ้นปกหนังสือ 4 สี ขนาด 18x12 กระดาษนำมาเอง (งานรศ.ซุกรี 45 แผ่น,วิษณุ 5 แผ่น,กฤษฎ์ 4 แผ่น) 1,350.00  22/11/2564 วทก 012/65 4
139 0943545000101 ห้างหุ้นส่วนจำกัดดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) ปลั๊กไฟ SYNDOME PC-63 POWER CARE PLUG 3ขา 6ช่อง 3M 4,900.00  03/12/2564 วทก 027/65 4
140 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ปากกาเขียนครุภัณฑ์ 110.00  11/11/2564 วทก 009/65 4
141 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ แป้นพิมพ์ ไทย-อังกฤษ HP Probook 4330s 4331s 4430s 4431s 4435s 4436s series 400.00  15/12/2564 วทก 034/65 4
142 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ผ้าต่วน 960.00  28/12/2564 วทก 072/65 4
143 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด แผงไฟพลาสติก 240.00  วทก 199/65 4
144 0105542008509 บริษัทเป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด แผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ RFID TAG พร้อมสติ๊กเกอร์ติด TAG 140,000.00  วทก 037/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
145 0107544000043 โฮมโปร ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย 1,395.00  28/10/2564 วทก 039/65 4
146 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นใหญ่ 480.00  28/12/2564 วทก 072/65 4
147 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด ภาษี 660.80  วทก 199/65 4
148 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ไม้กวาดดอกหญ้า 540.00  03/12/2564 วทก 024/65 4
149 0945544000036 บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด ระบบแสดงผลสารสนเทศแบบโต้ตอบอัจฉริยะ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ระบบ 239,700.00  14/12/2564 วทก 030/65 4
150 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และระบบเครือข่าย ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 397,000.00  14/12/2564 วทก 028/65 4
151 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ริบบิ้นผ้า 900.00  11/11/2564 วทก 009/65 4
152 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดเย็บ เครื่อง9150 (เย็บมุม) 8,000.00  03/12/2564 วทก 018/65 4
153 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดเย็บ เครื่องFW1230 (เย็บมุม) 8,000.00  03/12/2564 วทก 018/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
154 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ลูกโป่ง 130.00  28/12/2564 วทก 072/65 4
155 0945556000 บริษัทปัตตานี ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) วัสดุก่อสร้าง/ไฟฟ้าวิทยุ (ตามบิล เลขที่ IV0021120007) 14,014.00  25/11/2564 วทก 187/65 4
156 0994000158297 สภาการพยาบาล วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research /สำนักงานสภาการพยาบาล ภายในกระทรวงสาธารณสุข 1,000.00  11/02/2565 วทก 115/65 4
157 3949900030822 ร้านกรุงทอง วารสาร เดือน ส.ค.65 ตามใบเสนอราคา ร้านกรุงทอง เลขที่ QT650080 1,192.50  01/08/2565 วทก 201/65 4
158 - สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข วารสารกองการพยาบาล/ สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 1,350.00  25/03/2565 วทก 116/65 4
159 0994000477881 มหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารการพยาบาลและสุขภาพ/ มหาวิทยาลัยนเรศวร 600.00  28/02/2565 วทก 117/65 4
160 3949900030822 ร้านกรุงทอง วารสารจากร้านกรุงทอง เดือน ต.ค.64 1,172.70  04/10/2564 วทก 054/65 4
161 3949900030822 ร้านกรุงทอง วารสารจากร้านกรุงทอง เดือน พ.ย.64 1,150.20  04/10/2564 วทก 054/65 4
162 3949900030822 ร้านกรุงทอง วารสารจากร้านกรุงทอง เดือน มิ.ย.65 1,190.70  01/06/2565 วทก 165/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
163 3949900030822 ร้านกรุงทอง วารสารจากร้านกรุงทอง เดือนมกราคม 2565 1,150.20  03/01/2565 วทก 080/65 4
164 3949900030822 ร้านกรุงทอง วารสารจากร้านกรุงทอง ตามใบเสนอราคา เลขที่ QT650072 1,190.70  01/02/2565 วทก 114/65 4
165 - / - สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วารสารพยาบาล/ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 1,300.00  04/03/2565 วทก 103/65 4
166 สมาคมพยาบาลทหารบก วารสารพยาบาลทหารบก 1,500.00  01/08/2566 วทก 215/65 4
167 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ/ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,190.00  24/01/2565 วทก 083/65 4
168 - สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วารสารพยาบาลสาธารณสุข/ สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย 1,000.00  28/01/2565 วทก 102/65 4
169 0994000158297 สภาการพยาบาล วารสารสภาการพยาบาล/ สำนักงานสภาการพยาบาล ภายในกระทรวงสาธารณสุข 1,000.00  11/02/2565 วทก 115/65 4
170 0105553044218 บริษัทนิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์บาห์เรน 22,500.00  23/12/2564 วทก 067/65 4
171 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สติ๊กเกอร์ติดฉลาก ขนาดA3 ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว 1,200.00  03/12/2564 วทก 025/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
172 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด ขนาด 108 x 240 ซม. โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการเตือนภัย "มิสเตอร์เตือนภัย" ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 2,080.00  28/10/2564 วทก 003/65 4
173 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด ขนาด 29.7 x 42 ซม. กิจกรรมวันปีใหม่ ประจำปี 2565 สำนักวิทยบริการ 3,600.00  29/12/2564 วทก 066/65 4
174 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง สปริงเกอร์ 2,175.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
175 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง สว่านไฟฟ้า 8,500.00  28/12/2564 วทก 047/65 4
176 0903543001436 ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.สวิทซ์บอร์ดการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) สวิทช์ 160.50  25/11/2564 วทก 032/65 4
177 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด สาย PV เบอร์ 4 สีดำ 3,900.00  วทก 199/65 4
178 0905561003293 บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด สาย PV เบอร์ 4 สีแดง 3,900.00  วทก 199/65 4
179 0903543001436 ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.สวิทซ์บอร์ดการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) สายไฟฟ้า VCT 2*1 ตร.มม. 642.00  25/11/2564 วทก 032/65 4
180 3949900030822 ร้านกรุงทอง หนังสือพิมพ์เดือน ส.ค.65 ตามใบเสนอราคา ร้านกรุงทอง เลขที่ QT650080 2,016.00  01/08/2565 วทก 202/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
181 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ หมึก hp LASERJET 78 A 2,900.00  30/11/2564 วทก 016/65 4
182 0503551003276 / - ห้างหุ้นส่วนจำกัดท๊อปเทล เพาเวอร์ TOPTLE POWER(สำนักงานใหญ่) หมึก SAMSUN ML-2160 1,100.00  18/11/2564 วทก 011/65 4
183 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึก XEROX รุ่น Docu Centre SC 2020 (สีดำ) 3,500.00  17/01/2565 วทก 063/65 4
184 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึก XEROX รุ่น Docu Centre SC 2020 (สีแดง) 3,800.00  17/01/2565 วทก 063/65 4
185 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึก XEROX รุ่น Docu Centre SC 2020 (สีฟ้า) 3,800.00  17/01/2565 วทก 063/65 4
186 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึก XEROX รุ่น Docu Centre SC 2020 (สีเหลือง) 3,800.00  17/01/2565 วทก 063/65 4
187 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึก XEROX รุ่น DocuCentre SC2020 สีดำ 3,500.00  22/11/2564 วทก 006/65 4
188 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึก XEROX รุ่น DocuCentre SC2020 สีแดง 3,800.00  22/11/2564 วทก 006/65 4
189 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึก XEROX รุ่น DocuCentre SC2020 สีฟ้า 3,800.00  22/11/2564 วทก 006/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
190 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึก XEROX รุ่น DocuCentre SC2020 สีเหลือง 3,800.00  22/11/2564 วทก 006/65 4
191 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึก XEROX รุ่น DocuCentre SC2020(สีแดง) 3,800.00  24/12/2564 วทก 045/65 4
192 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึก XEROX รุ่น DocuCentre SC2020(สีฟ้า) 3,800.00  24/12/2564 วทก 045/65 4
193 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึก XEROX รุ่น DocuCentre SC2020(สีเหลือง) 3,800.00  24/12/2564 วทก 045/65 4
194 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึก(สีฟ้า)เครื่อง 9150 18,000.00  03/12/2564 วทก 021/65 4
195 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีเหลือง เครื่อง 9150 18,000.00  28/12/2564 วทก 049/65 4
196 0105558129319 บริษัทย่งลิบง้วนอีเลคทริค(กรุงเทพ) จำกัด (สำนักงานใหญ่) หลอดไฟฟ้า UVC ขนาด 30 วัตต์ พร้อมบาลาสท์ 4,092.75  25/11/2564 วทก 031/65 4
197 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง หัวกระโหลก 2 นิ้ว 640.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
198 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง หัวอุด 2 นิ้ว 112.00  17/12/2564 วทก 200/65 4


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
199 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง หัวอุด 4 นิ้ว 1,350.00  17/12/2564 วทก 200/65 4
200 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปัตตานี อินเทอร์เน็ตรายเดือน 7,575.60  วทก 052/65 4
201 0205560029767 บริษัทพีเอส อินเตอร์เทรด โซล่าเซลล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) อินเวอร์เตอร์ Hybrid on-off grid 26,750.00  18/10/2564 วทก 008/65 4

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓