ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 บริษัทCengage Learning Asia Ptd.Ltd. - 0.00  วทก 148/65 4
2 บริษัทCengage Learning Asia Ptd.Ltd. National Geographic Magazine, 2016-Current,People, Animal, and the World 50,473.50  วทก 148/65 4
3 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) Projector 48,792.00  วทก 136/65 4
4 0943548000349 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวส์คอม ปัตตานี SSD 2.5 ' SATA 240 GB KINGSTON 1,390.00  05/07/2565 วทก 155/65 4
5 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษถนอมสายตา ขนาด A4 80 แกรม 2,175.00  01/07/2565 วทก 152/65 4
6 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด A3 1,750.00  04/07/2565 วทก 156/65 4
7 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษอาร์ตมัน A3 120 แกรม 1,000.00  01/07/2565 วทก 154/65 4
8 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษอาร์ตมัน A3 160 แกรม 1,500.00  01/07/2565 วทก 154/65 4
9 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษไอเดีย A4 70 แกรม 4,500.00  05/07/2565 วทก 153/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษไอเดีย เอ 4 70 แกรม 2,250.00  27/04/2565 วทก 126/65 4
11 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษไอเดียแม็คส้ม ขนาดA3 14,850.00  04/07/2565 วทก 151/65 4
12 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กาวน้ำ UHU 210.00  27/04/2565 วทก 125/65 4
13 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กาวย่นสี ขนาด 1 นิ้ว 150.00  27/04/2565 วทก 125/65 4
14 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กาวเยื่อไม้ ขนาด 1/2 นิ้ว 150.00  27/04/2565 วทก 125/65 4
15 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน ส.ค.65 2,789.22  01/08/2565 วทก 212/65 4
16 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน ส.ค.65 18,714.57  01/08/2565 วทก 213/65 4
17 1809900405332 / 1809900405332 นางกมลทิพย์ หลงหา จัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Digital Collection (วิทยานิพนธ์และวิจัย 60 รายการ ๆ ละ 250 บาท บทความวารสาร 40 รายการๆ ละ 50 บาท) 17,000.00  วทก 159/65 4
18 0105553044218 บริษัทนิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด ตามใบเสนอราคา บ.นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด เลขที่ PQ027_2022 82,350.00  10/05/2565 วทก 135/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 0994000596 บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ตามใบเสนอราคา บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด เลขที่ BN/NL/IV/6500528 4,751.50  26/04/2565 วทก 122/65 4
20 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามใบเสนอราคาศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ เลขที่ 6500241201267 51,699.60  26/04/2565 วทก 121/65 4
21 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามใบเสนอราคาศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ เลขที่ 6511241201271 11,128.50  11/03/2565 วทก 107/65 4
22 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือน ม.ค.65 189.20  10/05/2565 วทก 132/65 4
23 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน ก.พ. 65 3,435.18  09/05/2565 วทก 130/65 4
24 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน พ.ค.65 3,410.40  29/04/2565 วทก 160/65 4
25 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน ม.ค.65 5,296.20  09/05/2565 วทก 131/65 4
26 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน ม.ค.65 3,442.95  09/05/2565 วทก 129/65 4
27 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน มิ.ย.65 19,774.44  01/06/2565 วทก 175/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
28 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน เม.ย.65 2,551.92  01/04/2565 วทก 162/65 4
29 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือน ม.ค.65 6,952.00  10/05/2565 วทก 132/65 4
30 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถุงดำ ขนาด 24*28 นิ้ว 550.00  27/04/2565 วทก 125/65 4
31 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถุงดำ ขนาด 28*36 นิ้ว 550.00  27/04/2565 วทก 125/65 4
32 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) เทปกาว 2 หน้า 3 เอ็ม ยาว 5 เมตร 1,080.00  27/04/2565 วทก 125/65 4
33 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ธงอาเซียน 600.00  27/04/2565 วทก 125/65 4
34 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ ปริ้น A3 1 สี (นันทิดา(16),รุสนี (27),อมมี(2) 675.00  11/05/2565 วทก 134/65 4
35 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ ปริ้น A3 4 สี (กระดาษโรงพิมพ์) ภมรี(4),ฐิติมา (1) 125.00  11/05/2565 วทก 134/65 4
36 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ ปริ้น A3 4 สี (คณิศร (วารสารJIL)(28),วิษณุ (2),กฤษฎ์ (2),จอมใจ (2),ณัฐพงศ์ (6),กานดา (3),เซาฟี (10),รุสนี(19),นันทิดา(20)วันวิสาข์ (1),เอกนรินทร์(32) 2,500.00  11/05/2565 วทก 134/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
37 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) แฟ้มเสนอเซ็นต์ 900.00  27/04/2565 วทก 125/65 4
38 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) ไมค์ลอยสำหรับวิทยากร 9,630.00  31/05/2565 วทก 137/65 4
39 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) ระบบเรียนรู้สำนักวิทยบริการ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 544,463.00  08/04/2565 วทก 118/65 4
40 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดเย็บมุมหล้งคา เครื่อง 9150 4,000.00  06/07/2565 วทก 157/65 4
41 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) สีสเปร์ยสีใน 60.00  27/04/2565 วทก 125/65 4
42 0945544000036 บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด หมึกพิมพ์ Laserjet 78A 2,850.00  26/04/2565 วทก 123/65 4
43 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสี เหลือง เครื่องRISO 9150 18,000.00  11/05/2565 วทก 133/65 4
44 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีแดง เครื่องRISO 9150 18,000.00  11/05/2565 วทก 133/65 4
45 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีฟ้า เครื่อง 9150 18,000.00  04/07/2565 วทก 158/65 4


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
46 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ แอลกอฮอล ขนาด 5000 ml 1,850.00  27/05/2565 วทก 146/65 4

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓