สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 ซ่อมเครื่องพิมพ์ print and cut 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด 48,150.00 ราคาต่ำสุด วทก 003/63 / 08/11/2562
2 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Ricoh 5200 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Ricoh 5200 หมายเลขเครื่อง U31MPRO8210 (เดือนละ 18,000.-) 216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 216,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 004/63 / 01/10/2562
3 ค่าถ่ายเอกสาร A4/B จากเครื่อง 951 เดือน ตค.62 5,629.32 5,629.32 เฉพาะเจาะจง บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด 5,629.32 ราคาต่ำสุด วทก 005/63 / 12/11/2562
4 ค่าถ่ายเอกสาร A4/B จากเครื่อง 951 ประจำเดือนตค.62 2,702.94 2,702.94 เฉพาะเจาะจง บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2,702.94 ราคาต่ำสุด วทก 006/63 / 12/11/2562
5 ค่าถ่ายเอกสาร A4/B จากเครื่อง 1051 เดือนตุลาคม 2562 3,565.32 3,565.32 เฉพาะเจาะจง บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3,565.32 ราคาต่ำสุด วทก 007/63 / 12/11/2562
6 ถ่ายเอกสารขาว-ดำ A4/A3 จากเครื่อง 8210 เดือนตค.2562 30,533.37 30,533.37 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 30,533.37 ราคาต่ำสุด วทก 008/63 / 12/11/2562
7 ถ่ายเอกสารขาว-ดำ A4/A3 จากเครื่อง 8210 ประจำเดือนตค.2562 49,293.93 49,293.93 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 49,293.93 ราคาต่ำสุด วทก 009/63 / 12/11/2562
8 ตาไก่ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 1,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 010/63 / 11/11/2562
9 ไวนิลขนาด 1.32*50 เมตร 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 2,200.00 ราคาต่ำสุด วทก 010/63 / 11/11/2562
10 ตลับหมึกเครื่องโทรสาร รุ่น 2950 2,085.00 2,085.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 2,085.00 ราคาต่ำสุด วทก 011/63 / 11/11/2562
11 กระดาษ A3 70 แกรม 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 94,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 012/63 / 12/11/2562
12 กระดาษ A4 70 แกรม 83,000.00 83,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 83,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 012/63 / 12/11/2562
13 กระดาษ B5 70 แกรม 7,500.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 8,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 013/63 / 21/11/2562
14 กระดาษดับเบิ้ล A 80 แกรม 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 5,250.00 ราคาต่ำสุด วทก 013/63 / 21/11/2562
15 กระดาษอาร์ตมัน 12x18 นิ้ว 260 แกรม 0.00 0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 0.00 ราคาต่ำสุด วทก 013/63 / 21/11/2562
16 ตลับหมึกพิมพ์ เลเซอร์เจ็ท 78A 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 2,700.00 ราคาต่ำสุด วทก 014/63 / 20/11/2562
17 กาวยาง 3 M 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 180.00 ราคาต่ำสุด วทก 015/63 / 26/11/2562
18 ถาดสังกะสี(เบอร์ 24) ขนาดกว้าง 58 ซม.ยาว 65 ซม. สูง 10 ซม. 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง อ.การช่างรุ่งโรจน์ 600.00 ราคาต่ำสุด วทก 016/63 / 27/11/2562
19 ค่าเช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น Riso 9150 Injet 4 สี (เดือนละ 15,500.-) 186,000.00 186,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 186,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 017/63 / 01/10/2562
20 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (กทม.-สระแก้ว สระแก้ว-กทม. 40 ที่นั่ง จำนวน 2 วัน) 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ แสงวิจิตรสกุล 50,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 018/63 / 02/12/2562
21 ตามใบเสนอราคาบริษัทคิโนะคูนิยะ เลขที่ SOQ19080069 12,243.20 12,243.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด 12,243.20 ราคาต่ำสุด วทก 019/63 / 29/11/2562
22 ใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬาฯ เลขที่6200241203785 19,206.85 19,206.85 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19,206.85 ราคาต่ำสุด วทก 020/63 / 29/11/2562
23 ตามใบเสนอราคา เลขที่ BN/91900172 35,156.00 35,156.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด 35,156.00 ราคาต่ำสุด วทก 021/63 / 29/11/2562
24 ตามใบเสนอราคา เลขที่ BN/NL/IV/6202419 33,524.00 33,524.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด 33,524.00 ราคาต่ำสุด วทก 021/63 / 29/11/2562
25 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ A4/A3 จากเครื่อง 5200 เดือน ตค.62 88.80 88.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 88.80 ราคาต่ำสุด วทก 022/63 / 29/11/2562
26 ค่าถ่ายเอกสารสี A4/A3 จากเครื่อง 5200 เดือน ตค.62 3,146.00 3,146.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 3,146.00 ราคาต่ำสุด วทก 022/63 / 29/11/2562
27 ถ่ายเอกสารขาว-ดำ A4/43 จากเครื่อง 5200 เดือน พ.ย.62 276.40 276.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 276.40 ราคาต่ำสุด วทก 023/63 / 29/11/2562
28 ถ่ายเอกสารสี A4/A3 จากเครื่อง5200 เดือน พ.ย.62 990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 990.00 ราคาต่ำสุด วทก 023/63 / 29/11/2562