สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 31 ตุลาคม 2562
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 ปั้มหอยโข่ง 380 V 5.5 HP 82,860.00 82,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 82,860.00 ราคาต่ำสุด วทก 001/63 / 18/10/2562
2 ค่าแรงงาน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 6,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 002/63 / 18/10/2562
3 ท่อ SL 2 นิ้ว 370.00 370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 370.00 ราคาต่ำสุด วทก 002/63 / 18/10/2562
4 ลูกลอยเสตนเลส 2 นิ้ว 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 4,100.00 ราคาต่ำสุด วทก 002/63 / 18/10/2562
5 อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 1,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 002/63 / 18/10/2562
6 โฮลเดอร์ 3 ขา 520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 520.00 ราคาต่ำสุด วทก 002/63 / 18/10/2562