สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 31 มกราคม 2563
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 ลวดเย็บมุงหลังคา Ricoh 8210 10,700.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 11,556.00 ราคาต่ำสุด วทก 042/63 / 09/01/2563
2 ลวดเย็บมุม Ricoh 8210 4,280.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 5,778.00 ราคาต่ำสุด วทก 042/63 / 09/01/2563
3 ลวดเย็บมุงหลังคา Ricoh 5200 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 7,490.00 ราคาต่ำสุด วทก 043/63 / 09/01/2563
4 หมึกพิมพ์สีแดง เครื่องพิมพ์ Riso 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 18,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 044/63 / 16/01/2563
5 หมึกพิมพ์สีฟ้า เครื่องพิมพ์ Riso 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 18,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 044/63 / 16/01/2563
6 หมึกพิมพ์สีเหลือง เครื่องพิมพ์ Riso 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 18,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 044/63 / 16/01/2563
7 หมึกพิมพ์สีดำ เครื่องพิมพ์ ไวนิล 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 4,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 045/63 / 15/01/2563
8 หมึกพิมพ์สีแดง เครื่องพิมพ์ ไวนิล 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 4,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 045/63 / 15/01/2563
9 หมึกพิมพ์สีฟ้า เครื่องพิมพ์ ไวนิล 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 4,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 045/63 / 15/01/2563
10 หมึกพิมพ์สีเหลือง เครื่องพิมพ์ ไวนิล 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 4,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 045/63 / 15/01/2563
11 ลวดเย็บมุงหลังคา Riso 9150 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 9,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 046/63 / 16/01/2563
12 ลวดเย็บมุม Riso 9150 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 8,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 046/63 / 16/01/2563
13 ค่าถ่ายเอกสาร จากเครื่อง 9150 เดือนธันวาคม 2562 23,368.80 23,368.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 23,368.80 ราคาต่ำสุด วทก 047/63 / 13/01/2563
14 ป้ายสติ๊กเกอร์ A17 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 300.00 ราคาต่ำสุด วทก 049/63 / 13/01/2563
15 ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง Xerox เดือนธันวาคม 2562 3.20 3.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 3.20 ราคาต่ำสุด วทก 050/63 / 13/01/2563
16 ถ่ายเอกสารสี ขนาดเอ 4 เครื่อง Xerox 12.00 12.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 12.00 ราคาต่ำสุด วทก 050/63 / 13/01/2563
17 ค่าถ่ายเอกสาร เครื่อง 1051 เดือนธันวาคม 2562 19,069.16 19,069.16 เฉพาะเจาะจง บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด 19,069.16 ราคาต่ำสุด วทก 051/63 / 13/01/2563
18 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือนธันวาคม 2562 272.40 272.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 272.40 ราคาต่ำสุด วทก 052/63 / 13/01/2563
19 ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือนธันวาคม 2562 6,963.00 6,963.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 6,963.00 ราคาต่ำสุด วทก 052/63 / 13/01/2563
20 ค่าจัดส่ง 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง Flagdeedee Shop 200.00 ราคาต่ำสุด วทก 053/63 / 10/01/2563
21 ธงราวพลาสติก 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง Flagdeedee Shop 400.00 ราคาต่ำสุด วทก 053/63 / 10/01/2563
22 ธงอาเซียน 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 750.00 ราคาต่ำสุด วทก 054/63 / 13/01/2563
23 แผ่นสวัสดีปีใหม่ 90.00 90.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 90.00 ราคาต่ำสุด วทก 054/63 / 13/01/2563
24 โมบาย 220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 220.00 ราคาต่ำสุด วทก 054/63 / 13/01/2563
25 ลูกโป่ง 170.00 170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 170.00 ราคาต่ำสุด วทก 054/63 / 13/01/2563
26 สายรุ้ง 525.00 525.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 525.00 ราคาต่ำสุด วทก 054/63 / 13/01/2563
27 ค่าถ่ายเอกสาร เครื่อง 951 เดือนธันวาคม 2562 10.26 10.26 เฉพาะเจาะจง บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด 10.26 ราคาต่ำสุด วทก 055/63 / 13/01/2563
28 ค่าถ่ายเอกสาร เครื่อง 8210 เดือนธันวาคม 2562 41,465.13 41,465.13 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 41,465.13 ราคาต่ำสุด วทก 056/63 / 17/01/2563
29 ค่าถ่ายเอกสาร เครื่อง 8210 เดือนธันวาคม 2562 10,293.57 10,293.57 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 10,293.57 ราคาต่ำสุด วทก 057/63 / 21/01/2563
30 กระดาษอาร์ตมัน A3 250 แกรม 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ 3,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 058/63 / 21/01/2563
31 กระดาษอาร์ตมัน a3 120 แกรม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ 2,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 058/63 / 21/01/2563
32 เครื่องบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 117,272.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง 120,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 067/63 / 14/02/2563
33 ขนม 975.00 975.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟอร์ ไลฟ์ 975.00 ราคาต่ำสุด วทก 108/63 / 20/01/2563
34 น้ำเปล่า 590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟอร์ ไลฟ์ 590.00 ราคาต่ำสุด วทก 108/63 / 20/01/2563
35 ไมโล 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟอร์ ไลฟ์ 1,100.00 ราคาต่ำสุด วทก 108/63 / 20/01/2563