สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 ค่าถ่ายเอกสาร ขาวดำ จากเครื่อง 5200 เดือนมกราคม 2563 210.80 210.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 210.80 ราคาต่ำสุด วทก 070/63 / 14/02/2563
2 ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง5200 เดือนมกราคม 2563 5,219.50 5,219.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 5,219.50 ราคาต่ำสุด วทก 070/63 / 14/02/2563
3 ค่าถ่ายเอกสารจากเครื่อง 8210 เดือนมกราคม 2563 75,866.91 75,866.91 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 75,866.91 ราคาต่ำสุด วทก 071/63 / 14/02/2563
4 ค่าปั้มกุญแจ 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 160.00 ราคาต่ำสุด วทก 072/63 / 17/02/2563
5 ป้ายพวงกุญแจ 90.00 90.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 90.00 ราคาต่ำสุด วทก 072/63 / 17/02/2563
6 โฟม ขนาด ครึ่งนิ้ว 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 120.00 ราคาต่ำสุด วทก 072/63 / 17/02/2563
7 ESET Endpoint Antivirus 2 Year Renew 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 4,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 073/63 / 17/02/2563
8 ESET Media Kit 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 950.00 ราคาต่ำสุด วทก 073/63 / 17/02/2563
9 - 0.00 0.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 0.00 ราคาต่ำสุด วทก 073/63 / 17/02/2563
10 สายสัญญาณทีวี RG6 525.00 525.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิษณุ ซัพพลาย 525.00 ราคาต่ำสุด วทก 076/63 / 27/02/2563
11 หัวสายสัญญาณ RG6 4 ตัว ๆ ละ 15 / PRCA-L จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 25 = 110 110.00 110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิษณุ ซัพพลาย 110.00 ราคาต่ำสุด วทก 076/63 / 27/02/2563
12 ผ้าม่านขนาด 3.77 * 1.90 เมตร(ไม่รวมรางผ้าม่าน) 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดโยลันดาเคอร์เท่นโฮม 2019 3,800.00 ราคาต่ำสุด วทก 081/63 / 02/03/2563
13 กล้องถ่ายวิดีโอความคมชัดสูง ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 137,495.00 138,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) 138,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 087/63 / 11/03/2563
14 กล้องถ่ายวิดีโอความคมชัดสูง ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 121,980.00 122,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) 122,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 087/63 / 11/03/2563
15 ค่าถ่ายเอกสาร เอ 4 ขาว-ดำ จากเครื่อง Xerox เดือนมกราคม 63 102.80 102.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 102.80 ราคาต่ำสุด วทก 088/63 / 09/03/2563
16 ถ่ายเอกสารสี เอ 4 จากเครื่อง Xerox เดือนมกราคม 63 20.00 20.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 20.00 ราคาต่ำสุด วทก 088/63 / 09/03/2563
17 ลูกยางกันซึม 90.00 90.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัตตานีวัสดุ 90.00 ราคาต่ำสุด วทก 092/63 / 11/02/2563
18 ลูกยางงวงช้าง 90.00 90.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัตตานีวัสดุ 90.00 ราคาต่ำสุด วทก 092/63 / 11/02/2563
19 ซ่อมรถจักรยานยนต์ 1,220.00 1,220.00 เฉพาะเจาะจง นางธัญญรัตน์ นาดเกลี้ยง 1,220.00 ราคาต่ำสุด วทก 093/63 / 18/03/2563