สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 31 มีนาคม 2563
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 เครื่องประมวลผลงานพิมพ์คุณภาพสูงสำหรับออกแบบสื่อการเรียนรู้สื่อสิ่งพิมพ์ความละเอียดสูง ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 217,800.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวส์คอม ปัตตานี 240,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 074/63 / 17/03/2563
2 ค่าถ่ายเอกสารจากเครื่อง Riso 9150 เดือนมกราคม 63 47,683.44 47,683.44 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 47,683.44 ราคาต่ำสุด วทก 077/63 / 03/03/2563
3 ค่าถ่ายเอกสาร จากเครื่อง Riso 9150 เดือนมกราคม 2563 756.00 756.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 756.00 ราคาต่ำสุด วทก 078/63 / 03/03/2563
4 ค่าถ่ายเอกสารจากเครื่อง 1051 เดือนมกราคม 63 52,187.74 52,187.74 เฉพาะเจาะจง บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด 52,187.74 ราคาต่ำสุด วทก 079/63 / 03/03/2563
5 ตลับหมึกพิมพ์ 49 A 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 3,400.00 ราคาต่ำสุด วทก 080/63 / 04/03/2563
6 ลวดเย็บมุงหลังคา Riso 9150 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 9,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 082/63 / 09/03/2563
7 ลวดเย็บมุม Riso 9150 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 8,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 082/63 / 09/03/2563
8 หมึกพิมพ์สีแดง เครื่องพิมพ์ Riso 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 18,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 082/63 / 09/03/2563
9 หมึกพิมพ์สีฟ้า เครื่องพิมพ์ Riso 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 18,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 082/63 / 09/03/2563
10 หมึกพิมพ์สีเหลือง เครื่องพิมพ์ Riso 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 18,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 082/63 / 09/03/2563
11 ค่าถ่ายเอกสารเครื่อง Riso 9150 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 28,243.53 28,243.53 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 28,243.53 ราคาต่ำสุด วทก 083/63 / 09/03/2563
12 ค่าถ่ายเอกสาร จากเครื่อง Riso 9150 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 20,510.28 20,510.28 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 20,510.28 ราคาต่ำสุด วทก 084/63 / 10/03/2563
13 ค่าถ่ายเอกสาร จากเครื่อง Riso 9150 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 527.10 527.10 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 527.10 ราคาต่ำสุด วทก 085/63 / 10/03/2563
14 ถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง Xerox เดือนกุมภาพันธ์ 2563 87.60 87.60 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 87.60 ราคาต่ำสุด วทก 086/63 / 10/03/2563
15 ถ่ายเอกสารสี เอ 4 จากเครื่อ Xerox เดือนกุมภาพันธ์ 2563 388.00 388.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 388.00 ราคาต่ำสุด วทก 086/63 / 10/03/2563
16 ก็อกอ่างล้างหน้า 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง ปัตตานีสุขภัณฑ์ 380.00 ราคาต่ำสุด วทก 091/63 / 19/03/2563
17 อุปกรณ์ชักโครกกดหน้า 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ปัตตานีสุขภัณฑ์ 390.00 ราคาต่ำสุด วทก 091/63 / 19/03/2563
18 จัดจ้างตรวจวัดความเข้มแสงสว่างภายในอาคาร 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ 9,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 097/63 / 23/03/2563
19 กระดาษอาร์ตมัน 210 แกรม ขนาด A3 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ 1,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 099/63 / 23/03/2563
20 Sticker ขนาด 1.27 ม. x 50 ม. 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 3,800.00 ราคาต่ำสุด วทก 100/63 / 23/03/2563
21 ค่าถ่ายเอกสาร A4/B เครื่อง 1051 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 6,250.86 6,250.86 เฉพาะเจาะจง บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด 6,250.86 ราคาต่ำสุด วทก 101/63 / 23/03/2563
22 ค่าถ่ายเอกสาร A4/B จากเครื่อง 1051 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 3,336.30 3,336.30 เฉพาะเจาะจง บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3,336.30 ราคาต่ำสุด วทก 102/63 / 23/03/2563
23 ท่อน้ำทิ้ง 230.00 230.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 230.00 ราคาต่ำสุด วทก 103/63 / 23/03/2563
24 เจลล้างมือ ขนาด 1000 ml 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 1,100.00 ราคาต่ำสุด วทก 104/63 / 19/03/2563
25 ตาชั่งน้ำหนัก 35 กก 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 6,300.00 ราคาต่ำสุด วทก 110/63 / 31/03/2563
26 เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟาเรค 4,500.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 2,350.00 ราคาต่ำสุด วทก 112/63 / 30/03/2563
27 กระดาษสี 42.00 42.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 42.00 ราคาต่ำสุด วทก 113/63 / 30/03/2563
28 ถ่านชาร์ทได้ AAA 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 300.00 ราคาต่ำสุด วทก 113/63 / 30/03/2563
29 ถุงมือใส 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 270.00 ราคาต่ำสุด วทก 113/63 / 30/03/2563
30 น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล 750 ml 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 1,050.00 ราคาต่ำสุด วทก 113/63 / 30/03/2563
31 ผ้าขนหนู 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 360.00 ราคาต่ำสุด วทก 113/63 / 30/03/2563
32 ขวดสเปร์ย 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง 200.00 ราคาต่ำสุด วทก 122/63 / 27/03/2563
33 ขวดสำหรับใส่เจลล้างมือแบบหัวปั้ม ขนาดกลาง 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง 180.00 ราคาต่ำสุด วทก 122/63 / 27/03/2563
34 เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดความเร็วสูง uTrust2700RB 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 2,800.00 ราคาต่ำสุด วทก 123/63 / 17/04/2563
35 ค่าขนส่ง 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสกินเอลิเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 500.00 ราคาต่ำสุด วทก 124/63 / 10/03/2563
36 แอลกอฮอลทำความสะอาดมือ 6,450.00 6,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสกินเอลิเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 6,450.00 ราคาต่ำสุด วทก 124/63 / 10/03/2563
37 3 ทาง 1 นิ้ว 15.00 15.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 15.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
38 3 ทาง 1/2 นิ้ว 7.00 7.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 7.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
39 ข้องอ 1 x 1/2 นิ้ว 10.00 10.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 10.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
40 ข้องอ pvc 1/2 นิ้ว 30.00 30.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 30.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
41 ข้อต่อ 1/2 นิ้ว 6.00 6.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 6.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
42 ถังเผ่าถ่าน 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 3,200.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
43 ทรายถม (กระบะ) 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 500.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
44 ทรายถม (กระบะ) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 1,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
45 ทรายหยาบ (กระบะ) 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 650.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
46 ทรายหยาบ (กระบะ) 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 650.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
47 ท่อ 1 นิ้ว 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 350.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
48 ท่อ 1/2 นิ้ว 225.00 225.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 225.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
49 ท่อ PVC 1/2 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 450.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
50 ปูนเสือ 1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 1,580.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
51 ปูนเสือ 1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 1,580.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
52 ฝาอุด pvc 1/2 นิ้ว 18.00 18.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 18.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
53 รองพื้นปูนใหญ่ GL 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 280.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
54 วาส์ว pvc 1/2 นิ้ว 35.00 35.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 35.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
55 สามทาง 1/2 นิ้ว 40.00 40.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 40.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
56 เสา 4 x 4 x 100 มีบาก 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 560.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
57 หิน 3/4 (กระบะ) 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 1,800.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
58 หิน 3/8 (กระบะ) 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 5,400.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
59 เหล็ก 2 หุน 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 550.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
60 เหล็ก สี่เหลี่ยม 1*1 นิ้ว 408.00 408.00 เฉพาะเจาะจง อิลยาส วัสดุ 408.00 ราคาต่ำสุด วทก 172/63 / 13/03/2563
61 มูลวัว 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัช รัตนพันธ์ 2,200.00 ราคาต่ำสุด วทก 174/63 / 13/03/2563
62 ก๊อกบอลสนาม 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัตตานีวัสดุ 260.00 ราคาต่ำสุด วทก 175/63 / 13/03/2563
63 ตะปูร่ม 60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัตตานีวัสดุ 60.00 ราคาต่ำสุด วทก 175/63 / 13/03/2563
64 ถังน้ำ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัตตานีวัสดุ 1,800.00 ราคาต่ำสุด วทก 175/63 / 13/03/2563
65 ท่อ PVC 1/2 *8.5 มม. 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัตตานีวัสดุ 420.00 ราคาต่ำสุด วทก 175/63 / 13/03/2563
66 ท่อ PVC 1/2*8.5 มม. 210.00 210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัตตานีวัสดุ 210.00 ราคาต่ำสุด วทก 175/63 / 13/03/2563
67 น้ำยา 50 g ท่อน้ำไทย 42.00 42.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัตตานีวัสดุ 42.00 ราคาต่ำสุด วทก 175/63 / 13/03/2563
68 บอลวาส์ว PVC 1/2 35.00 35.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัตตานีวัสดุ 35.00 ราคาต่ำสุด วทก 175/63 / 13/03/2563
69 ปูนเสือ 316.00 316.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัตตานีวัสดุ 316.00 ราคาต่ำสุด วทก 175/63 / 13/03/2563
70 สังกะสีแผ่นเรียบ 3*6 นิ้ว 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัตตานีวัสดุ 160.00 ราคาต่ำสุด วทก 175/63 / 13/03/2563
71 สังกะสีลอนเล็ก 10 ฟุต 2,048.00 2,048.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัตตานีวัสดุ 2,048.00 ราคาต่ำสุด วทก 175/63 / 13/03/2563
72 สายยาง 248.00 248.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัตตานีวัสดุ 248.00 ราคาต่ำสุด วทก 175/63 / 13/03/2563
73 สายยาง 5/8 ท่อน้ำไทย 1,576.00 1,576.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัตตานีวัสดุ 1,576.00 ราคาต่ำสุด วทก 175/63 / 13/03/2563
74 ก็อกซันวา 1/2 นิ้ว 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหภัณฑ์ 550.00 ราคาต่ำสุด วทก 176/63 / 10/07/2563
75 กาวติดท่อ 250 กรัม 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหภัณฑ์ 320.00 ราคาต่ำสุด วทก 176/63 / 10/07/2563
76 กิ๊ปก้ามปู 1/2 นิ้ว 60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหภัณฑ์ 60.00 ราคาต่ำสุด วทก 176/63 / 10/07/2563
77 ข้องอ 1/2 นิ้ว 40.00 40.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหภัณฑ์ 40.00 ราคาต่ำสุด วทก 176/63 / 10/07/2563
78 ข้อต่อเกลียวนอก 1/2 นิ้ว 5.00 5.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหภัณฑ์ 5.00 ราคาต่ำสุด วทก 176/63 / 10/07/2563
79 ข้อต่อเกลียวใน 1/2 นิ้ว 25.00 25.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหภัณฑ์ 25.00 ราคาต่ำสุด วทก 176/63 / 10/07/2563
80 ท่อ SL 1/2 นิ้ว 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหภัณฑ์ 900.00 ราคาต่ำสุด วทก 176/63 / 10/07/2563
81 เทปพันเกลียว 60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหภัณฑ์ 60.00 ราคาต่ำสุด วทก 176/63 / 10/07/2563
82 สามทาง 1/2 นิ้ว 20.00 20.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหภัณฑ์ 20.00 ราคาต่ำสุด วทก 176/63 / 10/07/2563
83 แล็บสติ๊กเกอร์ขาวมัน A4 ตราช้าง 354.00 354.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริวงศ์พานิช (สำนักงานใหญ่) 354.00 ราคาต่ำสุด วทก 177/63 / 18/05/2563
84 OPP เทป 90.00 90.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 90.00 ราคาต่ำสุด วทก 178/63 / 10/07/2563
85 ตาข่าย 1,170.00 1,170.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำใส ปัตตานี 1,170.00 ราคาต่ำสุด วทก 179/63 / 18/05/2563
86 ถุงเพาะชำ 325.00 325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุพรรณพานิช 325.00 ราคาต่ำสุด วทก 180/63 / 16/06/2563
87 ไม้ 13 x 3 x 400 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง เราะห์มัตการค้า สุริยา อิสาเฮาะ 3,600.00 ราคาต่ำสุด วทก 181/63 / 13/03/2563
88 ไม้ 13 x 4 x 400 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง เราะห์มัตการค้า สุริยา อิสาเฮาะ 1,440.00 ราคาต่ำสุด วทก 181/63 / 13/03/2563
89 ไม้ 13 x 6 x 400 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง เราะห์มัตการค้า สุริยา อิสาเฮาะ 3,600.00 ราคาต่ำสุด วทก 181/63 / 13/03/2563
90 ไม้สน 5 x 5 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง เราะห์มัตการค้า สุริยา อิสาเฮาะ 1,050.00 ราคาต่ำสุด วทก 181/63 / 13/03/2563
91 กระถางดำ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณี ฤทธิชัย 2,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 182/63 / 20/04/2563
92 ดินผสมใบก้ามปู (3ถุง 100) 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณี ฤทธิชัย 200.00 ราคาต่ำสุด วทก 182/63 / 20/04/2563
93 ถุงเพาะชำ 4 x 7 นิ้ว 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณี ฤทธิชัย 650.00 ราคาต่ำสุด วทก 182/63 / 20/04/2563
94 ตามใบเสนอราคา บ.แฮปปี้ไชนีสเอ็ดดูเคชั่น 12,130.00 12,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแฮปปี้ไชนีสเอ็ดดูเคชั่น จำกัด 12,130.00 ราคาต่ำสุด วทก 238/63 / 24/03/2563