สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 30 เมษายน 2563
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 กระดาษการ์ดขาว 240 แกรม ขนาด A4 2,250.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ 1,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 111/63 / 02/04/2563
2 Notebook CG 38,948.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) 40,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 114/63 / 07/04/2563
3 ค่าถ่ายเอกสารสีดำ จากเครื่อง 9150 เดือนมีนาคม 2563 1.47 1.47 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 1.47 ราคาต่ำสุด วทก 115/63 / 20/04/2563
4 ค่าถ่ายเอกสารสีดำ เครื่อง 9150 เดือนมีนาคม 2563 3,517.50 3,517.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 3,517.50 ราคาต่ำสุด วทก 116/63 / 20/04/2563
5 ค่าถ่ายเอกสารสีดำ จากเครื่อง 9150 เดือนมีนาคม 2563 13,610.31 13,610.31 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 13,610.31 ราคาต่ำสุด วทก 117/63 / 20/04/2563
6 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง Xerox เดือนมีนาคม 2563 28.40 28.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 28.40 ราคาต่ำสุด วทก 118/63 / 20/04/2563
7 ค่าถ่ายเอกสารสี ขนาด เอ 4 จากเครื่องXerox เดือนมีนาคม 2563 8.00 8.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 8.00 ราคาต่ำสุด วทก 118/63 / 20/04/2563
8 สาย UTP CAT6 Link 3,215.00 3,215.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 3,215.00 ราคาต่ำสุด วทก 119/63 / 22/04/2563
9 หัวต่อ RJ45 8ขา CAT6 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 300.00 ราคาต่ำสุด วทก 119/63 / 22/04/2563
10 ศูนย์หนังสือจุฬาใบเสนอราคาเลขที่ 6300241201457 33,093.80 33,093.80 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 33,093.80 ราคาต่ำสุด วทก 120/63 / 20/04/2563
11 ตามใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬา 6300241201550 1,719.00 1,719.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,719.00 ราคาต่ำสุด วทก 125/63 / 28/04/2563
12 ตามใบเสนอราคาบ.บิ๊กแกรนด์กรุ๊ป QT6300012 12,355.00 12,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบิ๊ก แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด 12,355.00 ราคาต่ำสุด วทก 126/63 / 28/04/2563
13 ตราประทับจำหน่ายออก 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 1,300.00 ราคาต่ำสุด วทก 127/63 / 30/04/2563