สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 ไวนิลขนาด 120*300 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 1,350.00 ราคาต่ำสุด วทก 130/63 / 08/05/2563
2 ธง ร.10 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 150.00 ราคาต่ำสุด วทก 131/63 / 12/05/2563
3 ธงชาติ เบอร์ 6 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 140.00 ราคาต่ำสุด วทก 131/63 / 12/05/2563
4 ธงราชาภิเษก ขนาด 60*90 50.00 50.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 50.00 ราคาต่ำสุด วทก 131/63 / 12/05/2563
5 ธงอาเซียน เบอร์ 6 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 650.00 ราคาต่ำสุด วทก 131/63 / 12/05/2563
6 ตะปูเกลียว 170.00 170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอัยธนา (ปัตตานี) จำกัด 170.00 ราคาต่ำสุด วทก 132/63 / 07/05/2563
7 แผ่นเมทัลชีท ขนาดความยาว 2.2 เมตร 765.60 768.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอัยธนา (ปัตตานี) จำกัด 768.00 ราคาต่ำสุด วทก 132/63 / 07/05/2563
8 ค่าถ่ายเอกสาร เครื่อง 1051 เดือนมีนาคม 2563 10,483.22 10,483.22 เฉพาะเจาะจง บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด 10,483.22 ราคาต่ำสุด วทก 133/63 / 05/05/2563
9 ค่าถ่ายเอกสารสีดำ จากเครื่อง 9150 เดือนเมษายน 2563 394.80 394.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 394.80 ราคาต่ำสุด วทก 134/63 / 18/05/2563
10 ค่าถ่ายเอกสารสีดำ จากเครื่อง 9150 เดือนเมษายน 2563 32.55 32.55 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 32.55 ราคาต่ำสุด วทก 135/63 / 18/05/2563
11 เครื่องสำรองไฟ Syndome 1000VA/400 watt รุ่น GOLD-สีขาว 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 49,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 137/63 / 22/05/2563
12 ถุงเพาะชำขนาด 4*7 นิ้ว 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณี ฤทธิชัย 650.00 ราคาต่ำสุด วทก 138/63 / 28/05/2563
13 Sticker พื้นขาวมัน พิมพ์เลเซอร์ 354.00 354.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริวงศ์พานิช (สำนักงานใหญ่) 354.00 ราคาต่ำสุด วทก 139/63 / 18/05/2563
14 เทปพันสายไฟ 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง 160.00 ราคาต่ำสุด วทก 140/63 / 26/05/2563
15 สายโทรศัพท์ 460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง 460.00 ราคาต่ำสุด วทก 140/63 / 26/05/2563
16 หมึกพิมพ์ HP Laserjet 05A 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด 3,100.00 ราคาต่ำสุด วทก 141/63 / 28/05/2563
17 แผ่นเคลือบ A 4 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 300.00 ราคาต่ำสุด วทก 142/63 / 01/06/2563
18 แล๊บปสติ๊กเกอร์ เอ 12 360.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 300.00 ราคาต่ำสุด วทก 142/63 / 01/06/2563
19 สติ๊กเกอร์สีขาว 25.00 25.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 25.00 ราคาต่ำสุด วทก 142/63 / 01/06/2563
20 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 39,573.66 39,573.66 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 39,573.66 ราคาต่ำสุด วทก 143/63 / 29/05/2563
21 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 18,211.20 18,211.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 18,211.20 ราคาต่ำสุด วทก 144/63 / 29/05/2563
22 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 81.60 81.60 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 81.60 ราคาต่ำสุด วทก 145/63 / 29/05/2563
23 ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 6,396.50 6,396.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 6,396.50 ราคาต่ำสุด วทก 145/63 / 29/05/2563
24 ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 302.40 302.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 302.40 ราคาต่ำสุด วทก 146/63 / 29/05/2563
25 ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง5200 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 2.80 2.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 2.80 ราคาต่ำสุด วทก 147/63 / 29/05/2563
26 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนเมษายน 2563 36.12 36.12 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 36.12 ราคาต่ำสุด วทก 148/63 / 29/05/2563
27 ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนเมษายน 2563 2,706.00 2,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 2,706.00 ราคาต่ำสุด วทก 149/63 / 29/05/2563
28 ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนเมษายน 2563 1.60 1.60 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1.60 ราคาต่ำสุด วทก 150/63 / 29/05/2563
29 ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง5200 เดือนเมษายน 2563 1,023.00 1,023.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1,023.00 ราคาต่ำสุด วทก 150/63 / 29/05/2563
30 ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนเมษายน 2563 11,346.09 11,346.09 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 11,346.09 ราคาต่ำสุด วทก 151/63 / 29/05/2563
31 แร็กซีนใส 2 นิ้ว 90.00 90.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 90.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/63 / 02/06/2563
32 หลอดนีออน ฟิลิปส์ TUV 25W G13 T8 6,192.00 6,192.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทย่งลิบง้วนอีเลคทริค(กรุงเทพ) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 6,192.00 ราคาต่ำสุด วทก 163/63 / 05/06/2563
33 ฟิลิปส์ บัลลาสอิเลคทรอนิคส์ T8 EB-Ci 1-2 36W/1-4 18W 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทย่งลิบง้วนอีเลคทริค(กรุงเทพ) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 163/63 / 05/06/2563