สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนมีนาคม 2563 22,082.76 22,082.76 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 22,082.76 ราคาต่ำสุด วทก 153/63 / 02/06/2563
2 ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง8210 เดือนมีนาคม 2563 1,595.58 1,595.58 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1,595.58 ราคาต่ำสุด วทก 154/63 / 02/06/2563
3 ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนมีนาคม 2563 5,048.82 5,048.82 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 5,048.82 ราคาต่ำสุด วทก 155/63 / 02/06/2563
4 ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนมีนาคม 2563 412.50 412.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 412.50 ราคาต่ำสุด วทก 156/63 / 02/06/2563
5 ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนมีนาคม 2563 175.60 175.60 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 175.60 ราคาต่ำสุด วทก 157/63 / 02/06/2563
6 ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนมีนาคม 2563 2,783.00 2,783.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 2,783.00 ราคาต่ำสุด วทก 157/63 / 02/06/2563
7 ถ่านชาร์จ AAA 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 300.00 ราคาต่ำสุด วทก 158/63 / 08/06/2563
8 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนพฤษภาคม 2563 24.00 24.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 24.00 ราคาต่ำสุด วทก 159/63 / 10/06/2563
9 ค่าถ่ายเอกสาร สี จากเครื่อง 5200 เดือนพฤษภาคม 2563 1,815.00 1,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1,815.00 ราคาต่ำสุด วทก 159/63 / 10/06/2563
10 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนพฤษภาคม 2563 1.26 1.26 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1.26 ราคาต่ำสุด วทก 160/63 / 11/06/2563
11 ใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬา 6300241202135 39,569.70 39,569.70 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 39,569.70 ราคาต่ำสุด วทก 161/63 / 10/06/2563
12 ที่โกยขยะแบบเหล็ก 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 900.00 ราคาต่ำสุด วทก 164/63 / 22/06/2563
13 ไม้กวาดทางมะพร้าว ด้ามยาว 325.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 350.00 ราคาต่ำสุด วทก 164/63 / 22/06/2563
14 ไม้กวาดทางมะพร้าว ด้ามสั้น 525.00 675.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 675.00 ราคาต่ำสุด วทก 164/63 / 22/06/2563
15 ใบเสนอราคา บ.Cengage เลขที่ 05686228 152,320.00 166,600.00 เฉพาะเจาะจง 166,600.00 ราคาต่ำสุด วทก 165/63 / 17/06/2563
16 ลับใบมีดเครื่องตัดกระดาษ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 3,600.00 ราคาต่ำสุด วทก 166/63 / 19/06/2563
17 ตัวแปลงอแดปเตอร์ 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 420.00 ราคาต่ำสุด วทก 167/63 / 22/06/2563
18 ตามใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬา เลขที่ 6311241202923 35,865.00 35,865.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 35,865.00 ราคาต่ำสุด วทก 168/63 / 24/06/2563
19 ตลับหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ท 78A 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 2,750.00 ราคาต่ำสุด วทก 169/63 / 26/06/2563
20 เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell รุ่น MS3780 Fusion หรือใหม่กว่า 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง 17,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 192/63 / 15/06/2563
21 Internet package 3BB FTTx 1Gb/1Gb 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง 8,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 193/63 / 18/06/2563
22 สติ๊กเกอร์ ขาวมัน เลเซอร์ 472.00 472.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริวงศ์พานิช (สำนักงานใหญ่) 472.00 ราคาต่ำสุด วทก 198/63 / 16/06/2563