สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 HDMI to SDI 12,478.50 13,352.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) 13,352.00 ราคาต่ำสุด วทก 170/63 / 03/07/2563
2 VDO Capture ยี่ห้อ ATEN รุ่น CAMLIVE HDMI to USB-C UVC 4,500.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) 4,815.00 ราคาต่ำสุด วทก 170/63 / 03/07/2563
3 VDO Capture ยี่ห้อ Avermedia รุ่น EXTREAMECAP UVC 16,800.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) 17,976.00 ราคาต่ำสุด วทก 170/63 / 03/07/2563
4 ชุดไมโครโฟนไร้สาย 6,900.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) 7,383.00 ราคาต่ำสุด วทก 170/63 / 03/07/2563
5 สายแปลง mini HDMI to HDMI 800.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) 856.00 ราคาต่ำสุด วทก 170/63 / 03/07/2563
6 หูฟังบลูทูธ ยี่ห้อ JBL รุ่น IN-EAR WIRELESS TWS FREE X BLACK 17,400.00 18,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) 18,618.00 ราคาต่ำสุด วทก 170/63 / 03/07/2563
7 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP LaserJet P1606dn 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด 700.00 ราคาต่ำสุด วทก 171/63 / 10/07/2563
8 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทธีระเภสัช จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 173/63 / 03/07/2563
9 หัวต่อ RJ45 8 ขา (10หัว/ซอง) 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 500.00 ราคาต่ำสุด วทก 183/63 / 10/07/2563
10 ไวนิล QR Code เข้า-ออกอาคาร 19 และ 58 1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 1,760.00 ราคาต่ำสุด วทก 184/63 / 29/07/2563
11 สติ๊กเกอร์ใส 50.00 50.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 50.00 ราคาต่ำสุด วทก 185/63 / 10/07/2563
12 กาวดักหนู 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟอร์ ไลฟ์ 600.00 ราคาต่ำสุด วทก 186/63 / 09/07/2563
13 ไวนิล QR Code เข้า-ออกอาคาร 16 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 440.00 ราคาต่ำสุด วทก 187/63 / 10/07/2563
14 ค่าถ่ายเอกสารสีดำ จากเครื่อง 9150 เดือนมิถุนายน 2563 771.75 771.75 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 771.75 ราคาต่ำสุด วทก 188/63 / 13/07/2563
15 ค่าถ่ายเอกสารสีดำ จากเครื่อง 9150 เดือนมิถุนายน 2563 64.89 64.89 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 64.89 ราคาต่ำสุด วทก 189/63 / 13/07/2563
16 ค่าถ่ายเอกสารสีดำ เครื่อง 9150 เดือน มิถุนายน 2563 48.09 48.09 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส ที แอล อินเตอร์กรุ๊ปส์ 48.09 ราคาต่ำสุด วทก 190/63 / 13/07/2563
17 โฟโตเซนเซอร์ พร้อมค่าจัดส่ง 1,389.50 1,389.50 เฉพาะเจาะจง เอเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด 1,389.50 ราคาต่ำสุด วทก 191/63 / 03/07/2563
18 แปรงขัดห้องน้ำแบบหัวกลม 318.60 318.60 เฉพาะเจาะจง ร้านสังกะสี สำนักงานใหญ่ 318.60 ราคาต่ำสุด วทก 194/63 / 03/07/2563
19 แปรงขัดห้องน้ำแบบหัวแบน 210.60 210.60 เฉพาะเจาะจง ร้านสังกะสี สำนักงานใหญ่ 210.60 ราคาต่ำสุด วทก 194/63 / 03/07/2563
20 กระดาษ A3 70 แกรม 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 94,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 204/63 / 19/08/2563
21 กระดาษขนาด A4 70 แกรม 83,000.00 83,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 83,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 204/63 / 19/08/2563