สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 กระดาษการ์ดขาว ขนาด A4 240 แกรม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ 1,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 195/63 / 03/08/2563
2 กระดาษอาร์ตมัน ขนาด A4 น้ำหนัก 260 แกรม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ 2,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 196/63 / 03/08/2563
3 หมึก riso สีฟ้า 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 18,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 197/63 / 07/08/2563
4 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือนมิ.ย.63 2,835.63 2,835.63 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 2,835.63 ราคาต่ำสุด วทก 199/63 / 10/08/2563
5 ค่าถ่ายเอกสารสีดำ เครื่อง 9150 เดือนกรกฎาคม 2563 770.49 770.49 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 770.49 ราคาต่ำสุด วทก 200/63 / 10/08/2563
6 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนกรกฏาคม 2563 3,363.15 3,363.15 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 3,363.15 ราคาต่ำสุด วทก 201/63 / 10/08/2563
7 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนกรกฏาคม 2563 39,994.50 39,994.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 39,994.50 ราคาต่ำสุด วทก 202/63 / 10/08/2563
8 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือนมิ.ย.63 91.20 91.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 91.20 ราคาต่ำสุด วทก 203/63 / 10/08/2563
9 ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือนมิ.ย.63 533.50 533.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 533.50 ราคาต่ำสุด วทก 203/63 / 10/08/2563
10 แผ่น DVD ที่พิมพ์ลงบนแผ่นได้ 680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 680.00 ราคาต่ำสุด วทก 205/63 / 21/08/2563
11 ลวดแม็กเย็บมุม Riso 9150 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 4,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 206/63 / 21/08/2563
12 จัดทำเอกสารงานวิจัย/บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางกมลทิพย์ หลงหา 4,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 207/63 / 26/08/2563
13 ปุ๋ยคอก 20 กระสอบ ๆ ละ 55.-บาท/ ลวด 3 ม้วน ๆ ละ 40.-บาท / เชือกไนล่อน 3 มัด ๆ ละ 20.-บาท 1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริญ ช่วยชำแนก 1,280.00 ราคาต่ำสุด วทก 208/63 / 03/08/2563
14 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำสวน(ช้อนพรวนดิน 3 อัน ๆ ละ 28.-บาท / กรรไกรตัดกิ่ง 1 อัน ๆ ละ 305.-บาท 389.00 389.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาหาดใหญ่) 389.00 ราคาต่ำสุด วทก 209/63 / 03/08/2563
15 กระสอบดินใบก้ามปู 3 ถุง 100 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณี ฤทธิชัย 500.00 ราคาต่ำสุด วทก 210/63 / 03/08/2563
16 กระสอบดินปลูก 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณี ฤทธิชัย 300.00 ราคาต่ำสุด วทก 210/63 / 03/08/2563
17 ดินปลูก 375.00 375.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณี ฤทธิชัย 375.00 ราคาต่ำสุด วทก 210/63 / 03/08/2563
18 ดินปลูก 3 ถุง 100.-บาท (5 ชุด)/ถุงมะพร้าวสับ 5 ถุง ๆ ละ 30.-บาท 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณี ฤทธิชัย 650.00 ราคาต่ำสุด วทก 210/63 / 03/08/2563
19 กระดาษกาวย่นสี ขนาด 1 นิ้ว 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 600.00 ราคาต่ำสุด วทก 211/63 / 31/08/2563
20 เชือกฟาง 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 360.00 ราคาต่ำสุด วทก 211/63 / 31/08/2563
21 เชือกฟางสีแดง 210.00 210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 210.00 ราคาต่ำสุด วทก 211/63 / 31/08/2563
22 เทป OPP ขนาดใหญ่ 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 480.00 ราคาต่ำสุด วทก 211/63 / 31/08/2563
23 สติ๊กเกอร์ใส เอ 4 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 900.00 ราคาต่ำสุด วทก 211/63 / 31/08/2563
24 คลิปดำขนาดจัมโบ้ 225.00 225.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 225.00 ราคาต่ำสุด วทก 212/63 / 31/08/2563
25 ฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 800.00 ราคาต่ำสุด วทก 212/63 / 31/08/2563
26 สติ๊กเกอร์สี เอ 4 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 250.00 ราคาต่ำสุด วทก 212/63 / 31/08/2563
27 สติ๊กเกอร์ใส เอ 4 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 1,200.00 ราคาต่ำสุด วทก 212/63 / 31/08/2563
28 ตามใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬา เลขที่ 6300241203209 21,081.70 21,081.70 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21,081.70 ราคาต่ำสุด วทก 213/63 / 31/08/2563
29 หมึกเครื่องพริ้นเตอร์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด 3,800.00 ราคาต่ำสุด วทก 214/63 / 02/09/2563
30 งานไวนิล​ 331x 70.ซม 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 400.00 ราคาต่ำสุด วทก 216/63 / 31/08/2563
31 อินเทอร์เน็ตรายเดือน (กันยายน 2563) 631.30 631.30 เฉพาะเจาะจง บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 631.30 ราคาต่ำสุด วทก 217/63 / 28/08/2563
32 สายยางใส ขนาด 5 หุน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหภัณฑ์ 500.00 ราคาต่ำสุด วทก 226/63 / 01/09/2563
33 ห่วงที่รัดสายยาง 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหภัณฑ์ 100.00 ราคาต่ำสุด วทก 226/63 / 01/09/2563
34 แผ่นสก๊อตไบร์ท 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 120.00 ราคาต่ำสุด วทก 231/63 / 08/09/2563
35 ไม้ขนไก่ 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 120.00 ราคาต่ำสุด วทก 231/63 / 08/09/2563
36 รองเท้าสำหรับทำความสะอาดห้องน้ำ 190.00 190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 190.00 ราคาต่ำสุด วทก 231/63 / 08/09/2563
37 Hard Disk EG0450FBLSF HP 450-GB 6G 10K 2.5 DP SAS HDD สำหรับ Server HPE Proliant dl380 G7 10,350.00 10,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 10,350.00 ราคาต่ำสุด วทก 237/63 / 08/09/2563