สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 30 กันยายน 2563
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ เครื่อง 9150 เดือนสิงหาคม 2563 61,163.13 61,163.13 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 61,163.13 ราคาต่ำสุด วทก 221/63 / 08/09/2563
2 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เคื่อง 9150 เดือนสิงหาคม 2563 1,079.82 1,079.82 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 1,079.82 ราคาต่ำสุด วทก 222/63 / 08/09/2563
3 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือนสิงหาคม 2563 805.56 805.56 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 805.56 ราคาต่ำสุด วทก 223/63 / 08/09/2563
4 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือนกรกฏาคม 2563 56,969.22 56,969.22 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 56,969.22 ราคาต่ำสุด วทก 224/63 / 08/09/2563
5 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือนกรกฏาคม 2563 536.76 536.76 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 536.76 ราคาต่ำสุด วทก 225/63 / 08/09/2563
6 หมึกสีดำ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 3,745.00 ราคาต่ำสุด วทก 227/63 / 09/09/2563
7 หมึกสีแดง 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 4,280.00 ราคาต่ำสุด วทก 227/63 / 09/09/2563
8 หมึกสีฟ้า 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 8,560.00 ราคาต่ำสุด วทก 227/63 / 09/09/2563
9 หมึกสีเหลือง​ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 4,280.00 ราคาต่ำสุด วทก 227/63 / 09/09/2563
10 เต้ารับกราวน์คู่ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง 4,815.00 ราคาต่ำสุด วทก 228/63 / 09/09/2563
11 บล็อกลอย 481.50 481.50 เฉพาะเจาะจง ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง 481.50 ราคาต่ำสุด วทก 228/63 / 09/09/2563
12 หน้ากาก 3 ช่อง 642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง 642.00 ราคาต่ำสุด วทก 228/63 / 09/09/2563
13 ตามใบเสนอราคา บ.คิโนะคูนิยะ เลขที SOQ20080255 33,196.50 33,196.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด 33,196.50 ราคาต่ำสุด วทก 229/63 / 09/09/2563
14 กระดาษถนอมสายตา 70 แกรม ขนาด A4 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 3,200.00 ราคาต่ำสุด วทก 234/63 / 11/09/2563
15 เครื่องเย็บสำหรับงานหนักกระดาษหนา 250 แผ่น ตราช้าง พร้อมลวดเย็บ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 4,800.00 ราคาต่ำสุด วทก 235/63 / 11/09/2563
16 จ้างทำตู้ฆ่าเชื้อ Coronavirus ขนาดกว้าง 70 ซ.ม. ยาว 70 ซ.ม. และสูง 70 ซม.พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ 23,100.00 23,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ นพจนสุภาพ 23,100.00 ราคาต่ำสุด วทก 236/63 / 08/09/2563
17 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือนกันยายน 2563 19,753.44 19,753.44 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 19,753.44 ราคาต่ำสุด วทก 239/63 / 15/09/2563
18 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนกันยายน 2563 49.14 49.14 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 49.14 ราคาต่ำสุด วทก 240/63 / 15/09/2563
19 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือน กันยายน 2563 4.41 4.41 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 4.41 ราคาต่ำสุด วทก 241/63 / 15/09/2563
20 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนกันยายน 2563 15.20 15.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 15.20 ราคาต่ำสุด วทก 244/63 / 15/09/2563
21 ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนกันยายน 2563 30,338.00 30,338.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 30,338.00 ราคาต่ำสุด วทก 244/63 / 15/09/2563
22 ถ่านชาร์จ ขนาด AA 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 1,200.00 ราคาต่ำสุด วทก 245/63 / 01/09/2563
23 หางปลาบานสวิง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเจริญกระจกอลูมิเนียม 600.00 ราคาต่ำสุด วทก 246/63 / 15/09/2563
24 ค่าเช่าเต็นท์ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายนิดาโอะ แวสาและ 600.00 ราคาต่ำสุด วทก 247/63 / 01/09/2563
25 กรรไกร 3M 8 นิ้ว 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 100.00 ราคาต่ำสุด วทก 248/63 / 01/09/2563
26 กรรไกร 9 1/4 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 160.00 ราคาต่ำสุด วทก 248/63 / 01/09/2563
27 กระบอกน้ำลายการ์ตูน Disney 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 300.00 ราคาต่ำสุด วทก 248/63 / 01/09/2563
28 กระเป๋าดินสอ CPK03 ผ้าด้ายดิบพิมพ์ลาย 378.00 378.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 378.00 ราคาต่ำสุด วทก 248/63 / 01/09/2563
29 กระเป๋าดินสอผ้า CPK64 594.00 594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 594.00 ราคาต่ำสุด วทก 248/63 / 01/09/2563
30 กระเป๋าดินสอผ้า 50.00 50.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 50.00 ราคาต่ำสุด วทก 248/63 / 01/09/2563
31 กล่องอาหาร 396.00 396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 396.00 ราคาต่ำสุด วทก 248/63 / 01/09/2563
32 ชุดปากกาไตรพลัสไฟน์ไลน์เนอร์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1,800.00 ราคาต่ำสุด วทก 248/63 / 01/09/2563
33 ถุงกระดาษสีพื้น SG-2116 256.00 256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 256.00 ราคาต่ำสุด วทก 248/63 / 01/09/2563
34 เทปโฟมกาว 2 หน้า 3 เมตร 117.00 117.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 117.00 ราคาต่ำสุด วทก 248/63 / 01/09/2563
35 เทปโฟมกาว 2 หน้า 5 เมตร 193.00 193.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 193.00 ราคาต่ำสุด วทก 248/63 / 01/09/2563
36 เทปเยื่อกาว 2 หน้า 777 90.00 90.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 90.00 ราคาต่ำสุด วทก 248/63 / 01/09/2563
37 ปากกาเมจิ ลูน่า 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 300.00 ราคาต่ำสุด วทก 248/63 / 01/09/2563
38 ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนสิงหาคม 2563 544.32 544.32 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 544.32 ราคาต่ำสุด วทก 249/63 / 15/09/2563
39 ค่าถ่ายเอกสารขาว- ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนกันยายน 2563 3,263.40 3,263.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 3,263.40 ราคาต่ำสุด วทก 250/63 / 15/09/2563
40 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนกันยายน 2563 14,997.36 14,997.36 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 14,997.36 ราคาต่ำสุด วทก 251/63 / 15/09/2563
41 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือนสิงหาคม 2563 36.80 36.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 36.80 ราคาต่ำสุด วทก 252/63 / 15/09/2563
42 ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนสิงหาคม 2563 9,977.00 9,977.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 9,977.00 ราคาต่ำสุด วทก 252/63 / 15/09/2563
43 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือนสิงหาคม 2563 54,922.14 54,922.14 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 54,922.14 ราคาต่ำสุด วทก 253/63 / 15/09/2563
44 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนกรกฏาคม 2563 32.80 32.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 32.80 ราคาต่ำสุด วทก 254/63 / 17/09/2563
45 ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนกรกฏาคม 2563 13,442.00 13,442.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 13,442.00 ราคาต่ำสุด วทก 254/63 / 17/09/2563
46 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือนกรกฎาคม 2563 6.80 6.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 6.80 ราคาต่ำสุด วทก 255/63 / 17/09/2563
47 ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือนกรกฏาคม 2563 154.00 154.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 154.00 ราคาต่ำสุด วทก 255/63 / 17/09/2563
48 กรอบพระ น้ำหนักทอง่คำ 22 กรัม 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองอินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานใหญ่) 9,800.00 ราคาต่ำสุด วทก 256/63 / 03/09/2563
49 ค่าของที่ระลึก 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองอินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานใหญ่) 25,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 256/63 / 03/09/2563
50 ค่าทอนพระ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองอินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานใหญ่) 300.00 ราคาต่ำสุด วทก 256/63 / 03/09/2563
51 Indoor ขนาด 45*60 ซม. (รูปภาพเกษียณ) 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 850.00 ราคาต่ำสุด วทก 257/63 / 03/09/2563
52 กรอบลอยตีโครง ขนาด 18*24 นิ้ว พร้อมเคลือบสติ๊กเกอร์ใส 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 3,750.00 ราคาต่ำสุด วทก 257/63 / 03/09/2563
53 กระดาษปกหอมมุก 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 360.00 ราคาต่ำสุด วทก 258/63 / 03/09/2563
54 กระดาษสี 2 หน้า 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 560.00 ราคาต่ำสุด วทก 258/63 / 03/09/2563
55 ช่อดอกไม้สด 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 1,050.00 ราคาต่ำสุด วทก 258/63 / 03/09/2563
56 เทปกาวสองหน้า 3 M ยาว 5 เมตร 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 960.00 ราคาต่ำสุด วทก 258/63 / 03/09/2563
57 แฟ้มสอด A4 135.00 135.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 135.00 ราคาต่ำสุด วทก 258/63 / 03/09/2563
58 ลูกโป่ง (six) 10.00 10.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 10.00 ราคาต่ำสุด วทก 258/63 / 03/09/2563
59 ลูกโป่ง (25 PCS) 328.00 328.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 328.00 ราคาต่ำสุด วทก 258/63 / 03/09/2563
60 ลูกโป่ง (HEART) 10.00 10.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 10.00 ราคาต่ำสุด วทก 258/63 / 03/09/2563
61 ลูกโป่ง (LOVE) 10.00 10.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 10.00 ราคาต่ำสุด วทก 258/63 / 03/09/2563
62 ลูกโป่ง (ZERO) 7.00 7.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 7.00 ราคาต่ำสุด วทก 258/63 / 03/09/2563
63 ลูกโป่งหัวใจ/บอลลูน 82.00 82.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 82.00 ราคาต่ำสุด วทก 258/63 / 03/09/2563