สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 หมึกสีแดง ของเครื่อง Riso 9150 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 18,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 001/64 / 27/10/2563
2 พิมพ์ไวนิล Outdoor ขนาด 150 ซม. x 60 ซม. 112.15 112.15 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 112.15 ราคาต่ำสุด วทก 002/64 / 27/10/2563
3 ไวนิล 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 240.00 ราคาต่ำสุด วทก 003/64 / 27/10/2563
4 ไวนิล 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 200.00 ราคาต่ำสุด วทก 003/64 / 27/10/2563
5 ค่าปริ๊นไวนิล ขนาด 600 ซม. x 250 ซม. 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีไซน์ปริ้น 1,800.00 ราคาต่ำสุด วทก 004/64 / 27/10/2563
6 ตามใบเสนอราคา เลขที่BN/NL/IV6302015 4,738.75 4,738.75 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด 4,738.75 ราคาต่ำสุด วทก 005/64 / 27/10/2563
7 ตามใบเสนอราคา เลขที่BN/NL/IV6302057 4,658.00 4,658.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด 4,658.00 ราคาต่ำสุด วทก 005/64 / 27/10/2563
8 ตามใบเสนอราคาเลขที่ BN/NL/IV6302056 24,726.50 24,726.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด 24,726.50 ราคาต่ำสุด วทก 005/64 / 27/10/2563
9 ถุงมือทำสวนกันบาด 0.00 0.00 เฉพาะเจาะจง 0.00 ราคาต่ำสุด วทก 006/64 / 27/10/2563
10 ทรายหยาบ 0.00 0.00 เฉพาะเจาะจง 0.00 ราคาต่ำสุด วทก 006/64 / 27/10/2563
11 ปูน SCG แดง 0.00 0.00 เฉพาะเจาะจง 0.00 ราคาต่ำสุด วทก 006/64 / 27/10/2563
12 ไวนิล 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีไซน์ปริ้น 600.00 ราคาต่ำสุด วทก 007/64 / 27/10/2563
13 เงินเพิ่มพิเศษ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ฟาตีมะห์ บากา 600.00 ราคาต่ำสุด วทก 008/64
14 จ้างแม่บ้าน 81,693.00 81,693.00 เฉพาะเจาะจง ฟาตีมะห์ บากา 81,693.00 ราคาต่ำสุด วทก 008/64
15 เงินเพิ่มพิเศษ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนีย์ สุขสบาย 600.00 ราคาต่ำสุด วทก 009/64
16 จ้างแม่บ้าน 81,693.00 81,693.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนีย์ สุขสบาย 81,693.00 ราคาต่ำสุด วทก 009/64
17 อินเทอร์เน็ตรายเดือน 7,575.60 7,575.60 เฉพาะเจาะจง บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 7,575.60 ราคาต่ำสุด วทก 010/64
18 ค่าเช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น Riso 9150 Injet 4 สี 186,000.00 186,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 186,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 016/64
19 หนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลาคม 2,034.00 2,034.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงทอง 2,034.00 ราคาต่ำสุด วทก 017/64 / 01/10/2563
20 วารสารประจำเดือนตุลาคม 1,665.00 1,665.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงทอง 1,665.00 ราคาต่ำสุด วทก 018/64 / 01/10/2563
21 หนังสือพิมพ์จากร้านกรุงทองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 1,584.00 1,584.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงทอง 1,584.00 ราคาต่ำสุด วทก 040/64 / 27/10/2563
22 วารสารร้านกรุงทองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 1,728.00 1,728.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงทอง 1,728.00 ราคาต่ำสุด วทก 042/64 / 02/11/2563
23 หนังสือพิมพ์ร้านกรุงทอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 2,016.00 2,016.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงทอง 2,016.00 ราคาต่ำสุด วทก 050/64 / 01/12/2563
24 วารสารจากร้านกรุงทอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 1,561.50 1,561.50 เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงทอง 1,561.50 ราคาต่ำสุด วทก 051/64 / 01/12/2563
25 วารสาร จากร้านกรุงทอง ประจำเดือนมกราคม 2564 1,732.50 1,732.50 เฉพาะเจาะจง 1,732.50 ราคาต่ำสุด วทก 097/64 / 04/01/2564
26 หนังสือพิมพ์จากร้านกรุงทอง ประจำเดือนมกราคม 2564 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง 1,440.00 ราคาต่ำสุด วทก 098/64 / 04/01/2564