สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 ไวนิล ขนาด 0.2 x 1.52 ม. 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 100.00 ราคาต่ำสุด วทก 011/64 / 04/11/2563
2 ตามใบเสนอราคา บ. บุ๊คเน็ท BN/NL/IV/6302245 6,183.75 6,183.75 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด 6,183.75 ราคาต่ำสุด วทก 012/64 / 04/11/2563
3 ตามใบเสนอราคา บ. บุ๊คเน็ท BN/NL/IV/6302296 2,698.75 2,698.75 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด 2,698.75 ราคาต่ำสุด วทก 012/64 / 04/11/2563
4 ลวดแม็ก เครื่อง 9150 ลวดมุมหลังคา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 4,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 013/64 / 04/11/2563
5 ลวดแม็กเครื่อง 9150 ลวดเย็บมุม 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 4,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 013/64 / 04/11/2563
6 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครือง 9150 เดือน ต.ค.63 5,779.83 5,779.83 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 5,779.83 ราคาต่ำสุด วทก 014/64 / 04/11/2563
7 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือน ต.ค.63 43,180.41 43,180.41 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 43,180.41 ราคาต่ำสุด วทก 015/64 / 04/11/2563
8 Hard Disk 500 GB แบบ SSD SATA ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น 860 EVO (MZ-76E500BW) 4,980.00 4,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด 4,980.00 ราคาต่ำสุด วทก 019/64 / 23/11/2563
9 โปเยโอ๊คชอกโกแลต 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดเทล บจ. สาขาหาดใหญ่ ซีพีเอ็น สาขาที่ 00293 300.00 ราคาต่ำสุด วทก 052/64 / 05/11/2563
10 ไม้เสียบอาหาร 24.00 24.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดเทล บจ. สาขาหาดใหญ่ ซีพีเอ็น สาขาที่ 00293 24.00 ราคาต่ำสุด วทก 052/64 / 05/11/2563
11 โอรีโอทินส์ 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดเทล บจ. สาขาหาดใหญ่ ซีพีเอ็น สาขาที่ 00293 280.00 ราคาต่ำสุด วทก 052/64 / 05/11/2563
12 ขนม 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประทุมรัตน์ รัตน์น้อย 120.00 ราคาต่ำสุด วทก 053/64 / 05/11/2563
13 พวงมาลัยคล้องคอ 769.00 769.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประทุมรัตน์ รัตน์น้อย 769.00 ราคาต่ำสุด วทก 053/64 / 05/11/2563
14 ขวดน้ำลายต่าง ๆ 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโมชิ โมชิ เจแปน จำกัด 250.00 ราคาต่ำสุด วทก 054/64 / 05/11/2563
15 ผ้าห่ม 318.00 318.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโมชิ โมชิ เจแปน จำกัด 318.00 ราคาต่ำสุด วทก 054/64 / 05/11/2563
16 ผ้าเย็น 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟอร์ ไลฟ์ 420.00 ราคาต่ำสุด วทก 055/64 / 05/11/2563
17 ลูกอมมายมินท์ 76.00 76.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟอร์ ไลฟ์ 76.00 ราคาต่ำสุด วทก 055/64 / 05/11/2563
18 ลูกอมอามีร่า 43.00 43.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟอร์ ไลฟ์ 43.00 ราคาต่ำสุด วทก 055/64 / 05/11/2563
19 ขนมหน้านมฮอกไกโด 35.00 35.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาเซเว่น จำกัด 35.00 ราคาต่ำสุด วทก 056/64 / 05/11/2563
20 ขนมหน้าสังขยา 35.00 35.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาเซเว่น จำกัด 35.00 ราคาต่ำสุด วทก 056/64 / 05/11/2563
21 โดราฯคัสตาร์ด(9 ชิ้น)/อัลมอนต์(12 ชิ้น) 189.00 189.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาเซเว่น จำกัด 189.00 ราคาต่ำสุด วทก 056/64 / 05/11/2563
22 มินิแพ็คลูกเกด 108.00 108.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาเซเว่น จำกัด 108.00 ราคาต่ำสุด วทก 056/64 / 05/11/2563
23 กระเช้าผลไม้ 2,925.00 2,925.00 เฉพาะเจาะจง นางสุลีมาศ มาสิก 2,925.00 ราคาต่ำสุด วทก 073/64 / 25/11/2563