สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 30 ธันวาคม 2563
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 หมึก สีเหลือง เครื่อง 9150 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 18,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 020/64 / 03/12/2563
2 พิมพ์สติ๊กเกอร์ ขนาด 100 x 50 ซม. 275.00 275.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีไซน์ปริ้น 275.00 ราคาต่ำสุด วทก 021/64 / 03/12/2563
3 สติ๊กเกอร์ใสแผ่นใหญ่(โกดัก) 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 2,200.00 ราคาต่ำสุด วทก 022/64 / 03/12/2563
4 Adapter 5V 2A 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 400.00 ราคาต่ำสุด วทก 023/64 / 03/12/2563
5 โซดาไฟ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 600.00 ราคาต่ำสุด วทก 024/64 / 07/12/2563
6 ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด 3 A 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 960.00 ราคาต่ำสุด วทก 024/64 / 07/12/2563
7 ธงชาติไทย ขนาด 60*90 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 700.00 ราคาต่ำสุด วทก 024/64 / 07/12/2563
8 กุญแจบานสวิง 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง อาบี กระจกอลูมิเนียม 900.00 ราคาต่ำสุด วทก 025/64 / 07/12/2563
9 ลูกสูบ (โถสุขภัณฑฺ์) 980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเหรียญทองปัตตานี จำกัด 980.00 ราคาต่ำสุด วทก 026/64 / 07/12/2563
10 จอบเหล็ก 1,875.00 1,875.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 1,875.00 ราคาต่ำสุด วทก 027/64 / 07/12/2563
11 ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เอ 3 396.00 396.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูรีปริ้นช็อบ 396.00 ราคาต่ำสุด วทก 028/64 / 07/12/2563
12 ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เอ 3 16.00 16.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูรีปริ้นช็อบ 16.00 ราคาต่ำสุด วทก 028/64 / 07/12/2563
13 ถ่ายเอกสารขาว-ดำ ขนาด เอ 4 47.25 47.25 เฉพาะเจาะจง ร้านภูรีปริ้นช็อบ 47.25 ราคาต่ำสุด วทก 028/64 / 07/12/2563
14 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือนตุลาคม 2563 12.18 12.18 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 12.18 ราคาต่ำสุด วทก 029/64 / 07/12/2563
15 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนตุลาคม 2563 3,267.60 3,267.60 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 3,267.60 ราคาต่ำสุด วทก 030/64 / 07/12/2563
16 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนตุลาคม 2563 40,965.33 40,965.33 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 40,965.33 ราคาต่ำสุด วทก 031/64 / 07/12/2563
17 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนตุลาคม 2563 5.60 5.60 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 5.60 ราคาต่ำสุด วทก 032/64 / 07/12/2563
18 ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนตุลาคม 2563 6,847.50 6,847.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 6,847.50 ราคาต่ำสุด วทก 032/64 / 07/12/2563
19 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือน พ.ย.63. 249.69 249.69 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 249.69 ราคาต่ำสุด วทก 033/64 / 16/12/2563
20 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือน พ.ย.63 25,562.88 25,562.88 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 25,562.88 ราคาต่ำสุด วทก 034/64 / 16/12/2563
21 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง FW1230 เดือน พ.ย.63 44,833.95 44,833.95 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 44,833.95 ราคาต่ำสุด วทก 035/64 / 16/12/2563
22 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือน พ.ย.63 11,432.61 11,432.61 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 11,432.61 ราคาต่ำสุด วทก 036/64 / 16/12/2563
23 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 5200 เดือน พ.ย.63 3.20 3.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 3.20 ราคาต่ำสุด วทก 037/64 / 16/12/2563
24 ค่าถ่ายเอกสาร สี จากเครื่อง 5200 เดือน พ.ย.63 2,161.50 2,161.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 2,161.50 ราคาต่ำสุด วทก 037/64 / 16/12/2563
25 ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือน พ.ย.63 247.50 247.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 247.50 ราคาต่ำสุด วทก 038/64 / 16/12/2563
26 เครื่องเคลือบบัตร 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 5,200.00 ราคาต่ำสุด วทก 039/64 / 07/12/2563
27 ลวดเย็บมุม (เครื่อง 9150 ) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 8,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 041/64 / 16/12/2563
28 ลวดเย็บมุม (เครื่อง FW 1230) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 8,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 041/64 / 16/12/2563
29 หมึกพิมพ์ Laserjet 78A 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 2,700.00 ราคาต่ำสุด วทก 043/64 / 24/12/2563
30 ล้างเครื่องปรับอากาศ วทก 01-090-001-2/5-48/บ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส 500.00 ราคาต่ำสุด วทก 044/64 / 24/12/2563
31 ล้างเครื่องปรับอากาศ วทก 01-090-18/18-62/บ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส 500.00 ราคาต่ำสุด วทก 044/64 / 24/12/2563
32 ล้างและเปลี่ยนมอเตอร์คอร์ยร้อนของเครื่องปรับอากาศ วทก 01-090-1/1-48/ร 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส 2,450.00 ราคาต่ำสุด วทก 044/64 / 24/12/2563
33 กระดาษถ่ายเอกสาร A3 80 แกรม 181,900.00 181,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทหาดใหญ่ ดับเบิ้ล เอ จำกัด 181,900.00 ราคาต่ำสุด วทก 045/64 / 24/12/2563
34 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทหาดใหญ่ ดับเบิ้ล เอ จำกัด 82,390.00 ราคาต่ำสุด วทก 045/64 / 24/12/2563
35 ตลับหมึกพิมพ์ Laserjet 49A 3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 3,480.00 ราคาต่ำสุด วทก 046/64 / 25/12/2563
36 ตามใบเสนอราคาบ.คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ INV20110312 18,809.10 18,809.10 เฉพาะเจาะจง บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด 18,809.10 ราคาต่ำสุด วทก 048/64 / 28/12/2563
37 ตามใบเสนอราคาบ.คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ INV20110313 2,310.30 2,310.30 เฉพาะเจาะจง บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด 2,310.30 ราคาต่ำสุด วทก 048/64 / 28/12/2563
38 ตามใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬาฯ เลขที่ 6400241200618 26,084.50 26,084.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26,084.50 ราคาต่ำสุด วทก 049/64 / 28/12/2563
39 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด 19,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 072/64