สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 29 มกราคม 2564
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 กระดาษการ์ดขาว ขนาด A4 240 แกรม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ 1,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 057/64 / 18/01/2564
2 หมึกสีฟ้า เครื่อง 9150 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 18,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 058/64 / 18/01/2564
3 ซ่อม/เปลี่ยนรีโมทเครื่องปรับอากาศ รหัส วทก 01-090-18/18-62/ร 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส 2,200.00 ราคาต่ำสุด วทก 059/64 / 18/01/2564
4 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ ของเครื่อง 8210 เดือน ธ.ค.63 88,935.21 88,935.21 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 88,935.21 ราคาต่ำสุด วทก 060/64 / 20/01/2564
5 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน ธ.ค.63 1,189.65 1,189.65 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 1,189.65 ราคาต่ำสุด วทก 061/64 / 20/01/2564
6 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน ธ.ค.63 73,127.88 73,127.88 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 73,127.88 ราคาต่ำสุด วทก 062/64 / 20/01/2564
7 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือน ธ.ค.63 331.60 331.60 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 331.60 ราคาต่ำสุด วทก 063/64 / 20/01/2564
8 ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือน ธ.ค.63 8,954.00 8,954.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 8,954.00 ราคาต่ำสุด วทก 063/64 / 20/01/2564
9 ค่าถ่ายเอกสาร ของเครื่อง 8210 เดือน ธ.ค.63 126.00 126.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 126.00 ราคาต่ำสุด วทก 064/64 / 20/01/2564
10 ลวดแม็กมุมหลังคา เครื่อง 9150 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 9,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 065/64 / 20/01/2564
11 ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือน ธ.ค.63 973.50 973.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 973.50 ราคาต่ำสุด วทก 066/64 / 20/01/2564
12 ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน ธ.ค.63 84,676.62 84,676.62 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 84,676.62 ราคาต่ำสุด วทก 067/64 / 20/01/2564
13 ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน ธ.ค.63 2,118.90 2,118.90 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 2,118.90 ราคาต่ำสุด วทก 068/64 / 20/01/2564
14 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน ธ.ค.63 581.91 581.91 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 581.91 ราคาต่ำสุด วทก 069/64 / 20/01/2564
15 ซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศห้องมีเดีย รหัส วทก 4120-001-002-9/19-43/ง 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส 2,900.00 ราคาต่ำสุด วทก 070/64 / 26/01/2564
16 หน้ากากอนามัย 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 1,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 071/64 / 26/01/2564