สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 ปั้มหอยโข่ง 380 V 5.5 HP 82,860.00 82,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 82,860.00 ราคาต่ำสุด วทก 001/63 / 18/10/2562
2 ค่าแรงงาน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 6,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 002/63 / 18/10/2562
3 ท่อ SL 2 นิ้ว 370.00 370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 370.00 ราคาต่ำสุด วทก 002/63 / 18/10/2562
4 ลูกลอยเสตนเลส 2 นิ้ว 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 4,100.00 ราคาต่ำสุด วทก 002/63 / 18/10/2562
5 อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 1,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 002/63 / 18/10/2562
6 โฮลเดอร์ 3 ขา 520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 520.00 ราคาต่ำสุด วทก 002/63 / 18/10/2562
7 หมึกสีชมพู เครื่อง 9150 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 18,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 074/64 / 01/02/2564
8 หมึกสีเหลือง เครื่อง 9150 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 18,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 074/64 / 01/02/2564
9 กระดาษธรรมดา ขาว 70 แกรม ขนาด A4 "ไอเดีย ส้ม" 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 1,800.00 ราคาต่ำสุด วทก 075/64 / 01/02/2564
10 Post it ขนาด 3*3 นิ้ว 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 540.00 ราคาต่ำสุด วทก 076/64 / 01/02/2564
11 กาวร้อน 60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 60.00 ราคาต่ำสุด วทก 076/64 / 01/02/2564
12 ถ่านไฟฉาย ขนาด C 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 200.00 ราคาต่ำสุด วทก 076/64 / 01/02/2564
13 นกหวีด 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 360.00 ราคาต่ำสุด วทก 076/64 / 01/02/2564
14 ปากกาลงนาม 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 250.00 ราคาต่ำสุด วทก 076/64 / 01/02/2564
15 แฟ้มกล่าวรายงาน 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 360.00 ราคาต่ำสุด วทก 076/64 / 01/02/2564
16 โฟมนุ่ม 75.00 75.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 75.00 ราคาต่ำสุด วทก 076/64 / 01/02/2564
17 ลวด 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 120.00 ราคาต่ำสุด วทก 076/64 / 01/02/2564
18 ลวดสี 45.00 45.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 45.00 ราคาต่ำสุด วทก 076/64 / 01/02/2564
19 ลูกปิงปอง 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 150.00 ราคาต่ำสุด วทก 076/64 / 01/02/2564
20 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 80 แกรม ดับเบิ้ลเอ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 2,100.00 ราคาต่ำสุด วทก 077/64 / 01/02/2564
21 ผงซักฟอกล้างคราบสกปรกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยี่ห้อ 3M (25 กก.) 1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 1,150.00 ราคาต่ำสุด วทก 078/64 / 10/02/2564
22 โซดาไฟ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 1,200.00 ราคาต่ำสุด วทก 079/64 / 10/02/2564
23 ตรายางวันที่ 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 150.00 ราคาต่ำสุด วทก 079/64 / 10/02/2564
24 ถ่านอัลคาไลน์ AA 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 540.00 ราคาต่ำสุด วทก 079/64 / 10/02/2564
25 เทปกาว 2 หน้า 3 M 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 1,080.00 ราคาต่ำสุด วทก 079/64 / 10/02/2564
26 กล่องควบคุมการชาร์จ 12/24V 30A 5,790.00 5,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทศูนย์บ่มเพาะวิศวกร จำกัด 5,790.00 ราคาต่ำสุด วทก 080/64 / 01/12/2563
27 แคลมป์มิเตอร์ UNI-T 203 30,510.00 30,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทศูนย์บ่มเพาะวิศวกร จำกัด 30,510.00 ราคาต่ำสุด วทก 080/64 / 01/12/2563
28 แผ่นโซล่าเซลล์ 30W 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทศูนย์บ่มเพาะวิศวกร จำกัด 16,050.00 ราคาต่ำสุด วทก 080/64 / 01/12/2563
29 หลอดไฟ 12-85VDC 9W 1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทศูนย์บ่มเพาะวิศวกร จำกัด 1,620.00 ราคาต่ำสุด วทก 080/64 / 01/12/2563
30 กระเป๋าผ้าดิบ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาสเตอร์พีซแอนด์โครเชท์ จำกัด (สาขา 00002) 12,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 081/64 / 02/12/2563
31 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส วทก 4120-001-002-4/19-43/ง ที่ห้องโสตฯ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส 700.00 ราคาต่ำสุด วทก 082/64 / 16/02/2564
32 ์Netflix (วีดีโอออนไลน์) 14,338.00 14,338.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบิ๊ก แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด 14,338.00 ราคาต่ำสุด วทก 083/64 / 16/02/2564
33 แก้ไขรอยรั่วของเครื่องปรับอากาศ รหัส วทก 01-090-1/1-63 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส 300.00 ราคาต่ำสุด วทก 084/64 / 16/02/2564
34 ซ่อมบอร์คคอร์ยเย็น ระบบอินวอเตอร์ของเครื่องปรับอากาศ รหัส วทก 01-090-6/18-62/บ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส 1,300.00 ราคาต่ำสุด วทก 085/64 / 16/02/2564
35 ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนมกราคม 2564 555.50 555.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 555.50 ราคาต่ำสุด วทก 086/64 / 16/02/2564
36 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง5200 เดือนมกราคม 2564 284.80 284.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 284.80 ราคาต่ำสุด วทก 087/64 / 16/02/2564
37 ถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนมกราคม 2564 8,519.50 8,519.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 8,519.50 ราคาต่ำสุด วทก 087/64 / 16/02/2564
38 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง8210 เดือนมกราคม 2564 1,617.00 1,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1,617.00 ราคาต่ำสุด วทก 088/64 / 16/02/2564
39 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง8210 เดือนมกราคม 2564 4,614.96 4,614.96 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 4,614.96 ราคาต่ำสุด วทก 089/64 / 16/02/2564
40 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง8210 เดือนมกราคม 2564 1,911.00 1,911.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1,911.00 ราคาต่ำสุด วทก 090/64 / 16/02/2564
41 ถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนมกราคม 2564 266.70 266.70 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 266.70 ราคาต่ำสุด วทก 091/64 / 16/02/2564
42 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง9150 เดือนมกราคม 2564 17,507.70 17,507.70 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 17,507.70 ราคาต่ำสุด วทก 092/64 / 16/02/2564
43 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง9150 เดือนมกราคม 2564 1,049.79 1,049.79 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 1,049.79 ราคาต่ำสุด วทก 093/64 / 16/02/2564
44 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง1230 เดือนมกราคม 2564 10,559.01 10,559.01 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 10,559.01 ราคาต่ำสุด วทก 094/64 / 16/02/2564
45 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือนมกราคม 2564 759.36 759.36 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 759.36 ราคาต่ำสุด วทก 095/64 / 16/02/2564
46 ซ่อมเครื่องไสสันทากาว รหัส วทก 01-146-001/001-57/ง เนื่องจากเฟืองยกถาดและเฟืองมอเตอร์ไม่ทำงาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 7,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 096/64 / 18/02/2564
47 แท่นวางโชว์หนังสืออะคริลิคใส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 3,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 099/64 / 01/03/2564