สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 31 มีนาคม 2564
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 HP 107A Laser Printer 2,690.00 2,690.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 2,690.00 ราคาต่ำสุด วทก 100/64 / 08/03/2564
2 กระดาษไอเดียส้ม 70 แกรม ขนาด A3 4,875.00 4,875.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 4,875.00 ราคาต่ำสุด วทก 101/64 / 18/03/2564
3 กระดาษไอเดียส้ม 70 แกรม ขนาด A4 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 5,400.00 ราคาต่ำสุด วทก 101/64 / 18/03/2564
4 กระบอกฟิวส์ 80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง ตี๋มอเตอร์ 2 (สำนักงานใหญ่) 80.00 ราคาต่ำสุด วทก 102/64 / 18/03/2564
5 คัทเอาท์ไฟชาร์ท 1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง ตี๋มอเตอร์ 2 (สำนักงานใหญ่) 1,040.00 ราคาต่ำสุด วทก 102/64 / 18/03/2564
6 แบตเตอรี่ ขนาด 12โวลท์ 120แอมแปร์ 3,980.00 3,980.00 เฉพาะเจาะจง ตี๋มอเตอร์ 2 (สำนักงานใหญ่) 3,980.00 ราคาต่ำสุด วทก 102/64 / 18/03/2564
7 1 TB (NB-SATA-3) WD Blue (5400RPM, WD10SPZX) (HDD Notebook) 7,750.00 7,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 7,750.00 ราคาต่ำสุด วทก 106/64 / 30/03/2564
8 กระดาษอาร์ตมัน ขนาดA3 หนา 120 แกรม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ 2,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 107/64 / 30/03/2564
9 0 0.00 0.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 0.00 ราคาต่ำสุด วทก 108/64 / 30/03/2564
10 ถังพลาสติก 200 ลิตร 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 4,800.00 ราคาต่ำสุด วทก 108/64 / 30/03/2564
11 หลอดไฟฟ้า LED 18 W 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทขอนแก่น เคเค เทรดดิ้ง จำกัด 15,600.00 ราคาต่ำสุด วทก 109/64 / 17/03/2564
12 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 5200 เดือน ก.พ.64 2.40 2.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 2.40 ราคาต่ำสุด วทก 110/64 / 25/03/2564
13 ค่าถ่ายเอกสาร สี จากเครื่อง 5200 เดือน ก.พ.64 1,463.00 1,463.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1,463.00 ราคาต่ำสุด วทก 110/64 / 25/03/2564
14 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือน ก.พ.64 1,923.18 1,923.18 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1,923.18 ราคาต่ำสุด วทก 111/64 / 30/03/2564
15 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือน ก.พ.64 21,896.49 21,896.49 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 21,896.49 ราคาต่ำสุด วทก 112/64 / 01/04/2564
16 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 1230 เดือน ก.พ.64 3,953.88 3,953.88 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 3,953.88 ราคาต่ำสุด วทก 113/64 / 01/04/2564
17 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 1230 เดือน ก.พ.64 20,880.51 20,880.51 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 20,880.51 ราคาต่ำสุด วทก 114/64 / 01/04/2564
18 กระดาษดับเบิ้ลเอ ขนาด A4 หนา 80 แกรม 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 2,100.00 ราคาต่ำสุด วทก 115/64 / 01/04/2564
19 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Ricoh 5200 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 180,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 116/64
20 ก้อกน้ำ 1/2 นิ้ว 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 100.00 ราคาต่ำสุด วทก 117/64 / 19/04/2564
21 ข้องอ 1 1/4 นิ้ว 6.00 6.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 6.00 ราคาต่ำสุด วทก 117/64 / 19/04/2564
22 ข้องอ 1 นิ้ว 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 160.00 ราคาต่ำสุด วทก 117/64 / 19/04/2564
23 ข้องอ 1/2 นิ้ว 20.00 20.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 20.00 ราคาต่ำสุด วทก 117/64 / 19/04/2564
24 ข้อต่อตรง 1 นิ้ว 28.00 28.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 28.00 ราคาต่ำสุด วทก 117/64 / 19/04/2564
25 ข้อต่อตรงเกลียวใน 1/2 นิ้ว 20.00 20.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 20.00 ราคาต่ำสุด วทก 117/64 / 19/04/2564
26 ข้อต่อสามทาง 1 1/4 นิ้ว 8.00 8.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 8.00 ราคาต่ำสุด วทก 117/64 / 19/04/2564
27 ข้อต่อสามทาง 1/2 นิ้ว 12.00 12.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 12.00 ราคาต่ำสุด วทก 117/64 / 19/04/2564
28 ข้อต่อสายยางเกลียวนอก 1/2 นิ้ว 80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 80.00 ราคาต่ำสุด วทก 117/64 / 19/04/2564
29 ข้อลด 1 - 1/2 นิ้ว 21.00 21.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 21.00 ราคาต่ำสุด วทก 117/64 / 19/04/2564
30 ข้อลด 1 1/4 - 1 นิ้ว 20.00 20.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 20.00 ราคาต่ำสุด วทก 117/64 / 19/04/2564
31 ข้อลด 2-1 นิ้ว 60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 60.00 ราคาต่ำสุด วทก 117/64 / 19/04/2564
32 ท่อพีวีซี 1 นิ้ว 1,540.00 1,540.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 1,540.00 ราคาต่ำสุด วทก 117/64 / 19/04/2564
33 ท่อพีวีซี 1/2 นิ้ว 42.00 42.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 42.00 ราคาต่ำสุด วทก 117/64 / 19/04/2564
34 สายยาง 1/2 นิ้ว 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 240.00 ราคาต่ำสุด วทก 117/64 / 19/04/2564
35 หมึกพิมพ์ hp color laserjet cp5225 สีดำ/สีฟ้า/สีแดง/สีเหลือง(สีดำ 5,390.-บาท ส่วนสีอื่นๆ ตลับละ 9,000.-บาท) 32,390.00 32,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด 32,390.00 ราคาต่ำสุด วทก 118/64 / 19/04/2564
36 กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม ขนาด A3 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ 1,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 125/64 / 28/04/2564
37 กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด A4 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ 2,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 125/64 / 28/04/2564
38 เข้าเล่มหนังสือ(วารสาร) 1,065.00 1,065.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ 1,065.00 ราคาต่ำสุด วทก 125/64 / 28/04/2564
39 เข้าเล่มหนังสือ 915.00 915.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ 915.00 ราคาต่ำสุด วทก 125/64 / 28/04/2564
40 เครื่องสแกนใบหน้าพร้อมเจลฆ่าเชื้อ 9,250.00 18,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 18,750.00 ราคาต่ำสุด วทก 126/64 / 05/04/2564