สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 30 เมษายน 2564
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน มี.ค.2564 22,935.15 22,935.15 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 22,935.15 ราคาต่ำสุด วทก 119/64 / 26/04/2564
2 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน มี.ค.2564 9,569.07 9,569.07 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 9,569.07 ราคาต่ำสุด วทก 120/64 / 26/04/2564
3 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน มี.ค.2564 12,541.20 12,541.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 12,541.20 ราคาต่ำสุด วทก 121/64 / 28/04/2564
4 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือน มี.ค.2564 19,803.21 19,803.21 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 19,803.21 ราคาต่ำสุด วทก 122/64 / 28/04/2564
5 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน มี.ค.2564 14.70 14.70 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 14.70 ราคาต่ำสุด วทก 123/64 / 28/04/2564
6 กระดาษดับเบิ้ล A ขนาดA4 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 2,750.00 ราคาต่ำสุด วทก 124/64 / 28/04/2564
7 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือน มี.ค.2564 67.60 67.60 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 67.60 ราคาต่ำสุด วทก 128/64 / 07/05/2564
8 ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือน มี.ค.2564 48,988.50 48,988.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 48,988.50 ราคาต่ำสุด วทก 128/64 / 07/05/2564
9 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน มี.ค.2564 18,188.31 18,188.31 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 18,188.31 ราคาต่ำสุด วทก 129/64 / 07/05/2564
10 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน มี.ค.2564 1,294.44 1,294.44 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1,294.44 ราคาต่ำสุด วทก 130/64 / 07/05/2564
11 ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือน มี.ค.2564 71.50 71.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 71.50 ราคาต่ำสุด วทก 131/64 / 07/05/2564
12 Server 509,962.00 650,000.00 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทโนโลยี 650,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 139/64 / 19/05/2564
13 จอสู้แสง 23,900.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 25,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 145/64 / 20/04/2564