สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 กระดาษอาร์ตมัน ขนาดA4 120 แกรม 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ 3,400.00 ราคาต่ำสุด วทก 134/64 / 17/05/2564
2 หมึกสีแดง เครื่อง 9150 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 18,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 135/64 / 17/05/2564
3 หมึกสีฟ้า เครื่อง 9150 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 18,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 135/64 / 17/05/2564
4 หมึกสีเหลือง เครื่อง 9150 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 18,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 135/64 / 17/05/2564
5 หมึกเครื่องโทรสาร รุ่น FAX-2960 1,390.00 1,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ ปัตตานี 1,390.00 ราคาต่ำสุด วทก 136/64 / 17/05/2564
6 เปลี่ยนเฟืองมอเตอร์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 4,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 137/64 / 17/05/2564
7 เปลี่ยนเฟืองยกถาด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 3,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 137/64 / 17/05/2564
8 เปลี่ยนสายพาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 7,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 137/64 / 17/05/2564
9 รถเข็นแยกชิ้นอเนกประสงค์ 798.00 798.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 798.00 ราคาต่ำสุด วทก 138/64 / 17/05/2564
10 ไมค์ไร้สาย 22,470.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) 23,540.00 ราคาต่ำสุด วทก 140/64 / 20/05/2564
11 ไมค์บูมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 51,467.00 54,463.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) 54,463.00 ราคาต่ำสุด วทก 141/64 / 20/05/2564
12 ไมค์ไร้สายดิจิทัล 19,688.00 20,972.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) 20,972.00 ราคาต่ำสุด วทก 142/64 / 20/05/2564
13 ตามใบเสนอราคาเลขที่ BN/NL/IV/6302537 1,309.00 1,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด 1,309.00 ราคาต่ำสุด วทก 143/64 / 19/05/2564
14 เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สาย 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 5,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 144/64 / 24/05/2564
15 ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 16 ชั้น 2 181,400.00 181,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดพงษ์ธนโชติ โยธา 181,400.00 ราคาต่ำสุด วทก 146/64