สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 กระดาษแก้ว 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 120.00 ราคาต่ำสุด วทก 024/63 / 09/12/2562
2 กาวปืนใหญ่ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 100.00 ราคาต่ำสุด วทก 024/63 / 09/12/2562
3 ตะปูเข็ม 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 150.00 ราคาต่ำสุด วทก 024/63 / 09/12/2562
4 ฟลอร่าเทป 25.00 25.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 25.00 ราคาต่ำสุด วทก 024/63 / 09/12/2562
5 ใยกุหลาบ 65.00 65.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 65.00 ราคาต่ำสุด วทก 024/63 / 09/12/2562
6 ตามใบเสนอราคาบริษัทคิโนะคูนิยะบุ๊คสโตร์ 2,133.00 2,133.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด 2,133.00 ราคาต่ำสุด วทก 026/63 / 13/12/2562
7 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 1051 เดือนพฤศจิกายน 2562 15,440.70 15,440.70 เฉพาะเจาะจง บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด 15,440.70 ราคาต่ำสุด วทก 027/63 / 13/12/2562
8 ถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 951 เดือนพฤศจิกายน 2562 4,098.68 4,098.68 เฉพาะเจาะจง บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด 4,098.68 ราคาต่ำสุด วทก 028/63 / 13/12/2562
9 ฉากประกบ 50.00 50.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปัตตานี ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 50.00 ราคาต่ำสุด วทก 029/63 / 12/12/2562
10 น้อตฉากรู 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปัตตานี ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 300.00 ราคาต่ำสุด วทก 029/63 / 12/12/2562
11 พลาสติกรองขาเหล็กฉาก 40.00 40.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปัตตานี ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 40.00 ราคาต่ำสุด วทก 029/63 / 12/12/2562
12 เหล็กฉากเจาะรูสีเทา 1.8 มม. 2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปัตตานี ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2,970.00 ราคาต่ำสุด วทก 029/63 / 12/12/2562
13 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนพฤศจิกายน 2562 21,095.13 21,095.13 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 21,095.13 ราคาต่ำสุด วทก 031/63 / 18/12/2562
14 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนพฤศจิกายน 2562 13,143.69 13,143.69 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 13,143.69 ราคาต่ำสุด วทก 032/63 / 13/12/2562
15 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนพฤศจิกายน 2562 13,429.08 13,429.08 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 13,429.08 ราคาต่ำสุด วทก 033/63 / 13/12/2562
16 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนพฤศจิกายน 2562 7,988.40 7,988.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 7,988.40 ราคาต่ำสุด วทก 034/63 / 13/12/2562
17 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่องXerox เดือนตุลาคม 2562 74.40 74.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 74.40 ราคาต่ำสุด วทก 035/63 / 13/12/2562
18 ค่าถ่ายเอกสารสีขนาด เอ 4 จากเครื่อง Xerox เดือนตุลาคม 2562 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 800.00 ราคาต่ำสุด วทก 035/63 / 13/12/2562
19 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เดือนพฤศจิกายน 2562 จากเครื่อง Xerox 49.20 49.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 49.20 ราคาต่ำสุด วทก 036/63 / 13/12/2562
20 ค่าถ่ายเอกสารสี ขนาด เอ 4 เดือนพฤศจิกายน 2562 เครื่อง Xerox 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 500.00 ราคาต่ำสุด วทก 036/63 / 13/12/2562
21 ค่าถ่ายเอกสารสี เอ 3 เดือนพฤศจิกายน 2562 เครื่อง Xerox 6.00 6.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 6.00 ราคาต่ำสุด วทก 036/63 / 13/12/2562
22 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนตุลาคม 2562 81,497.01 81,497.01 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 81,497.01 ราคาต่ำสุด วทก 037/63 / 11/12/2562
23 กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 12*18 นิ้ว 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ 3,800.00 ราคาต่ำสุด วทก 038/63 / 27/12/2562
24 สติ๊กเกอร์ขนาด 2.00*2.00 เมตร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 2,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 039/63 / 27/12/2562
25 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนตุลาคม 2562 18,500.79 18,500.79 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 18,500.79 ราคาต่ำสุด วทก 040/63 / 27/12/2562
26 โซดาไฟแบบเกล็ดสีขาว 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 950.00 ราคาต่ำสุด วทก 041/63 / 27/12/2562
27 เสาธงอลูมิเนียม สูง 2 เมตรพร้อมที่ตะขอ 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 2,160.00 ราคาต่ำสุด วทก 041/63 / 27/12/2562
28 กระดาษวาดภาพ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง - 1,200.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
29 กระปุกออมสิน 816.00 816.00 เฉพาะเจาะจง - 816.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
30 กระเป๋ากระสอบ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง - 6,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
31 กระเป๋าดินสอ คละแบบ 288.00 288.00 เฉพาะเจาะจง - 288.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
32 กล่องดินสอ 2 ชั้นแคปซูล 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง - 480.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
33 กล่องดินสอ บานพับเมโลดี้ 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง - 720.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
34 กล่องดินสอ หูล็อคใหญ่ 612.00 612.00 เฉพาะเจาะจง - 612.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
35 กล่องบิ๊กล๊อึ 204.00 204.00 เฉพาะเจาะจง - 204.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
36 ก้านลูกโป่ง สีขาว 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง - 160.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
37 ก้านลูกโป่งคละสี 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง - 300.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
38 เข็มหมุดแผง หัวสี 40.00 40.00 เฉพาะเจาะจง - 40.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
39 เข็มหมุดหัวสีส้ม 80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง - 80.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
40 ค่าอุปกรณ์เกม 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง - 200.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
41 ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง - 1,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
42 ชามหลุม 216.00 216.00 เฉพาะเจาะจง - 216.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
43 ชุดแก้วเดี่ยว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง - 9,900.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
44 ชุดปากกาเมจิ 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง - 120.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
45 ชุดสีพลาสเทล 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง - 4,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
46 ปากกาเมจิ 99.00 99.00 เฉพาะเจาะจง - 99.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
47 ลูกโป่งคละสี 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง - 100.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
48 สายรุ้ง 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง - 140.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
49 สีชอล์ค 615.00 615.00 เฉพาะเจาะจง - 615.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
50 สีพลาสเทล 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง - 1,900.00 ราคาต่ำสุด วทก 060/63 / 26/12/2562
51 ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลบันทึกเรื่องเล่า Pattani Heritage 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง 60,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 162/63 / 04/12/2562