สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564
หน่วยงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
แบบ สขร.1
ลำดับที่ ชื่อรายการ เป็นเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง ร้านที่สั่งซื้อ เป็นเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ
จ้าง
1 รายชื่อหนังสือ E-book ภาษาอังกฤษของศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ทางด้านตะวันออกกลาง และด้านภาษาอาหรับ ที่ผ่านการคัดเลือก 298,350.00 298,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด 298,350.00 ราคาต่ำสุด วทก 147/64 / 07/06/2564
2 ถังน้ำพร้อมขันน้ำ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสังกะสี สำนักงานใหญ่ 200.00 ราคาต่ำสุด วทก 148/64 / 10/06/2564
3 กระดาษอาร์ตมัน 230 แกรม ขนาด 12 x 18 นิ้ว 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ 4,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 149/64 / 10/06/2564
4 กระดาษการ์ดขาว 240 แกรม ขนาดA3 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ 1,250.00 ราคาต่ำสุด วทก 150/64 / 10/06/2564
5 กระดาษถนอมสายตา ขนาดA4 3,375.00 3,375.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 3,375.00 ราคาต่ำสุด วทก 151/64 / 10/06/2564
6 กระทะ +ไส้เตา C 2 ท่อ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 1,500.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
7 เกลียวนอกครึ่งนิ้ว 30.00 30.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 30.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
8 เกลียวหางปลาไหลครึ่งนิ้ว 45.00 45.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 45.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
9 ข้องอ 1 นิัว 60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 60.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
10 ข้องอเกลียวในครึ่งนิ้ว 36.00 36.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 36.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
11 ข้อต่อตรง 2 นิ้วครึ่ง 45.00 45.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 45.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
12 ข้อต่อตรงเกลียวนอก 1 นิ้ว 24.00 24.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 24.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
13 ข้อต่อตรงเกลียวนอก 2 นิ้ว 70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 70.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
14 ข้อต่อตรงเกลียวใน 30.00 30.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 30.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
15 ข้อต่อตรงเกลียวใน 90.00 90.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 90.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
16 ขาตั้งเตาแก๊ส 325.00 325.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 325.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
17 ถังน้ำ 150 ลิตร มีฝา 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 500.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
18 ถังน้ำ 200 ลิตร ปิดทั้งใบ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 1,400.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
19 ท่อ PVC 1 นิ้ว 145.00 145.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 145.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
20 ท่อน้ำ PVC ขนาด 2 นิ้วครึ่ง 155.00 155.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 155.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
21 ประตูน้ำ 2 นิ้ว 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 180.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
22 ประตูน้ำครึ่งนิ้ว 40.00 40.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 40.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
23 ฝาครอบท่อทรงโดม 2 นิ้วครึ่ง 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 120.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
24 ฝาปิด 1 นิ้ว 36.00 36.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 36.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
25 สามทาง 1 นิ้ว 20.00 20.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 20.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
26 สายยางแก๊ส 225.00 225.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 225.00 ราคาต่ำสุด วทก 152/64 / 10/06/2564
27 กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม ขนาดA3 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ 1,000.00 ราคาต่ำสุด วทก 153/64 / 10/06/2564
28 ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนเมษายน 2564 53.20 53.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 53.20 ราคาต่ำสุด วทก 154/64 / 10/06/2564
29 ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนเมษายน 2564 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 2,750.00 ราคาต่ำสุด วทก 154/64 / 10/06/2564
30 ค่าถ่ายเอกสาร จากเครื่อง 8210 เดือนเมษายน 2564 4,097.94 4,097.94 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 4,097.94 ราคาต่ำสุด วทก 155/64 / 10/06/2564
31 แผงโซลลาเซลล์ 350 วัตต์ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด 42,800.00 ราคาต่ำสุด วทก 159/64
32 กระดาษA4 80 แกรม 82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทหาดใหญ่ ดับเบิ้ล เอ จำกัด 82,390.00 ราคาต่ำสุด วทก 161/64 / 25/06/2564
33 เลื่อยไฟฟ้า 10,120.00 10,120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ 10,120.00 ราคาต่ำสุด วทก 163/64 / 29/06/2564
34 เจลแอลกอฮอล 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 700.00 ราคาต่ำสุด วทก 164/64 / 30/06/2564
35 แผ่นเคลือบ เอ 4 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 300.00 ราคาต่ำสุด วทก 164/64 / 30/06/2564
36 ลูกเหม็น 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) 140.00 ราคาต่ำสุด วทก 164/64 / 30/06/2564
37 ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน พ.ค.64 3,089.94 3,089.94 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 3,089.94 ราคาต่ำสุด วทก 165/64 / 30/06/2564
38 ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือน พ.ค.64 12.80 12.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 12.80 ราคาต่ำสุด วทก 166/64 / 30/06/2564
39 ถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือน พ.ค.64 1,023.00 1,023.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1,023.00 ราคาต่ำสุด วทก 166/64 / 30/06/2564