ระบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ สำนักเลขานุการ วิทยบริการ
รายละเอียด
ชื่อ - สกุลสมบัติ นพจนสุภาพ
ตำแหน่งงานอาคาร/ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ
เบอร์โทร087289853
อีเมล์test@psu.ac.th
ประเด็นการประเมิน ระดับการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ
ระยะเวลาการให้บริการ
มนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
เรื่องที่ท่านไม่พึงพอใจมากที่สุด (ถ้ามี)