TOR for OAR
รายละเอียด
เพิ่มข้อมูลใบประเมิน
รหัสใบประเมิน * ระบบจะสร้างรหัสใบประเมินอัตโนมัติ
ชื่อ-สกุล
ฝ่าย
คณะ/สำนัก
รอบที่ *
ปีงบประมาณ *
ค่าภาระงาน (Load Unit) *
ค่าภาระงานประจำ % ( หน่วย : เปอร์เซ็นต์ ) *
งานเชิงพัฒนา / งานอื่น ๆ % ( หน่วย : เปอร์เซ็นต์ ) *
อีเมล์ * ใช้สำหรับการส่งอีเมล์แจ้งเตือน
คัดลอกข้อมูล * ระบบจัดคัดลอข้อมูลทั้งภาระงานและผลการปฏิบัติงานด้วย
ประเภทบุคลากร *
กลุ่มบุคลากร *